Góra Grosza 2018

Góra Grosza to ak­cja cha­ry­ta­tywna, która or­ga­ni­zo­wana jest przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Pomysłodawcy za­pro­po­no­wali, aby w bie­żą­cym roku szkol­nym 2017/ 2018 uzbie­rać gro­sze dla dzieci, które zo­stały roz­łą­czone z ro­dzi­nami lub są taką roz­łąką za­gro­żone. Formy wspar­cia są zróż­ni­co­wane. Jednym dzie­ciom ku­puje się naj­bar­dziej po­trzebne rze­czy, in­nym fi­nan­suje wy­jazd wy­po­czyn­kowy lub ro­dzinną te­ra­pię, a cza­sami szuka się bez­piecz­nego miej­sca na czas kry­zysu w ro­dzi­nie. Wszystkie da­ro­wane gro­sze w ca­łej Polsce two­rzą Górę Grosza i mogą po­móc dzie­ciom oraz ich rodzinom.

Organizatorką te­go­rocz­nej ak­cji w na­szej szkole była Karolina Wilińska i Szymon Armata z klasy 3D, a w po­szcze­gól­nych od­dzia­łach, które chciały uczest­ni­czyć w ak­cji, zo­stali wy­ty­po­wani ko­or­dy­na­to­rzy. Nie wszyst­kie klasy wzięły udział w ak­cji, ale szcze­gól­nie dzię­ku­jemy tym, które ak­tyw­nie przy­łą­czyły się do inicjatywy.

A oto wy­niki na­szej zbiórki:

  • klasa 3M – 170 zł
  • klasa 2K – 113,74 zł
  • klasa 2M – 82,30 zł
  • klasa 2E – 20,24 zł
  • klasa 2F – 18,37 zł.
  • Klasa 2C – 18, 56 zł
  • Basia Sopot  – 10.00 zł
  • Szymon Armata – 3,40 zł
  • pani Iga Waszkiewicz – 41,36zł
  • pani Bożena Litmanowska – 12,96 zł

Udało się ze­brać 490,83 zł. Pieniądze w trzech pacz­kach zo­stały prze­ka­zane pocztą do Towarzystwa „Nasz Dom”. W li­cze­niu pie­nię­dzy po­mo­gły: Oliwia Kikosicka, Martyna Skrobotowicz, Wiktoria Bularz, Martyna Lüdtke, Basia Kmieciak, Ala Zawadzka, Ala Wrońska.

Dziękujemy!

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu