Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 3m

„Trzeba chcieć ist­nieć dla dru­giego czło­wieka, aby móc ist­nieć dla sa­mego siebie”

[Louis Lavelle]

Podczas Tygodnia Wolontariatu, który od­by­wał się Zespole Szkół Nr 14,  klasa 3m zor­ga­ni­zo­wała kier­masz do­mo­wych wy­pie­ków i ze­brała 438 zło­tych. Pieniądze prze­zna­czono dla Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska. Organizatorkami ak­cji, która od­była się 16 grud­nia 2016 roku, były Paulina Nita i Weronika Francuz z klasy 3M.

Przedświąteczna ak­cja cie­szyła się du­żym za­in­te­re­so­wa­niem, gdyż wszystko, co zna­la­zło się na stole, było pyszne, a wo­lon­ta­riuszki szcze­rym uśmie­chem za­chę­cały do zakupów.

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu