II Charytatywny Wieczór Kulturalny 2017

W pią­tek, 17 marca 2017 r. w go­dzi­nach 16.00–20.00 w auli Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu od­była się druga edy­cja Charytatywnego Wieczoru Kulturalnego (CWK). Wydarzenie zo­stało zor­ga­ni­zo­wane przez Kolegium Organizatorskie w składzie:

Maciej Kilijański – główny ko­or­dy­na­tor i prze­wod­ni­czący Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu,

Nikodem Szynol – za­stępca ko­or­dy­na­tora głów­nego i wi­ce­prze­wod­ni­czący Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu,

Jakub Czarny – ko­or­dy­na­tor pro­mo­cji i wo­lon­ta­riatu, po­my­sło­dawca i or­ga­ni­za­tor pierw­szej edycji,

Maria Rózga — za­stępca ko­or­dy­na­tora promocji,

Maria Filończyk - ko­or­dy­na­tor artystyczny.

Wielkie wspar­cie w przy­go­to­wa­niach do wy­da­rze­nia otrzy­ma­li­śmy ze strony pani pro­fe­sor Marii Czaplińskiej, ko­or­dy­na­tor szkol­nego wo­lon­ta­riatu. Pieniądze z bi­le­tów i kier­ma­szu pro­wa­dzo­nego w prze­rwach mię­dzy wy­stę­pami CWK (w su­mie 4230 zł) zo­staną prze­ka­zane Wrocławskiemu Hospicjum dla Dzieci. Dzięki za­an­ga­żo­wa­niu ko­or­dy­na­to­rów pro­mo­cji, a także ko­or­dy­na­to­rów głów­nych, nad wy­da­rze­niem pa­tro­nat objęli:

kul­tu­ralny: Teatr Mały we Wrocławiu,

ho­no­rowy: Księgarni Internetowej „Kraina Książek”

me­dialny:

o      Radio Gra we Wrocławiu,

o      Radio Polska Live,

o      Gość Niedzielny,

o      por­tale tuwroclaw.com oraz wroclawiak.pl,

o      Tomasz Wołodźko, Maciek Stajniak i Kasia Pawlak z Radia Eska.

Nawiązano także współ­pracę re­dak­cyjną z RMF Classic. Wsparcie pro­mo­cyjne oka­zali także Radio Wrocław oraz Gazeta Wrocławska. Na im­pre­zie obec­no­ścią za­szczy­cili nas przed­sta­wi­ciele Radia Gra, Telewizji Echo24 oraz Gościa Niedzielnego. Na sce­nie auli Czternastki wystąpili:

o       trio The Strand,

o       ze­spół ze Szkoły Skrzypcowej Suzuki z Oleśnicy,

o       duet Sound of Soul,

o       wo­ka­listka Jagoda Plucińska,

o       gi­ta­rzy­sta Franek Stepek,

o       ze­spół Sultans of swing,

o       wo­ka­listka Zuzanna Dybko,

o       ze­spół Musically Challenged,

o       ze­spół It Might Get Loud,

o       rap­per Maks Zielonka,

o       Półzespół,

o       ze­spół fol­kowy Trzy Klawisze Plus Agoge,

o       tan­cerka Klaudia Molik,

o       ilu­zjo­ni­sta Piotr Dąbrowski.

Publiczność zgro­ma­dzona w auli na­gra­dzała wszyst­kie wy­stępy grom­kimi bra­wami. Wszystkim ar­ty­stom i in­sty­tu­cjom wspie­ra­ją­cym wie­czór kul­tu­ralny zo­stały wrę­czone pa­miąt­kowe po­dzię­ko­wa­nia. W wy­da­rze­nie zo­stał za­an­ga­żo­wany wo­lon­ta­riat Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu, który po­mógł w sprze­daży bi­le­tów, pro­mo­cji wy­da­rze­nia, prze­pro­wa­dze­niu kier­ma­szu to­wa­rzy­szą­cego i ob­słu­dze go­ści pod­czas sa­mego wydarzenia.

Wieczór uświet­nili swo­imi wy­po­wie­dziami dy­rek­tor Marek Łaź­niak i wi­ce­dy­rek­tor Anna Maćkowska. O idei wo­lon­ta­riatu w ho­spi­cjum opo­wie­dzieli ze­bra­nym: pre­zes Zarządu Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci, pani Beata Hernik-Jasnorzewska, sze­fowa re­ha­bi­li­tan­tów Hospicjum pani Agata Pustuła, wo­lon­ta­riuszka Hospicjum oraz dawna na­uczy­cielka LO XIV pani Dalila Tondel oraz pan Tomasz Jakub Sysło, spe­cja­li­sta od so­cial me­diów Fundacji i jed­no­cze­śnie ab­sol­went Czternastki.

Nad bez­pie­czeń­stwem czu­wali na­stę­pu­jący na­uczy­ciele: pro­fe­sor Maria Czaplińska, pro­fe­sor Anna Maćkowska, pro­fe­sor Alicja Kuźmińska, pro­fe­sor Olga Taranek-Wolańska, pro­fe­sor Maciej Urczyński, pro­fe­sor Anita Krawczyk, pro­fe­sor Jolanta Tarasiewicz, pro­fe­sor Magdalena Wacowska, pro­fe­sor Michał Skwierczyński oraz pro­fe­sor Katarzyna Błaszczyk. Wydarzenie po­pro­wa­dzili Piotr Dąbrowski oraz Marcin Płaza z klasy 2J.

Bardzo dzię­ku­jemy za wsparcie!

Kolegium Organizatorskie II Charytatywnego Wieczoru Kulturalnego

https://www.facebook.com/events/586056548231409/

http://www.hospicjum.wroc.pl/artykuly/ii-charytatywny-wieczor-kulturalny-kolorowy-usmiech-2017-w-zespole-szkol-nr-14-we-wroclawiu

http://www.echo24.tv/odcinek/informacje-echo24-17–03-2017–1037

http://www.echo24.tv/artykul/zorganizowali-sobie-bardzo-kulturalny-wieczor-2274

https://radiogra.pl/kilka-godzin-artystycznych-wystepow-mlodych-ludzi-w-piatek-charytatywny-wieczor-kulturalny.html

http://radiogra.pl/gimnazjalisci-ze-szkoly-nr-49-we-wroclawiu-udowadniaja-ze-potrafia-sie-sami-organizowac.html

https://radiogra.pl/pomagali-dzieciom-z-wroclawskiego-hospicjum-i-swietnie-sie-bawili.html

http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/64264/Zacznij-weekend-na-wesolo-i-pomoz-podopiecznym-Wroclawskiego-Hospicjum-dla-Dzieci

http://polskalive.pl/mikroblog/kolorowy-usmiech-charytatywny-wieczor-kulturalny-cwk/

http://wroclaw.naszemiasto.pl/artykul/uczniowie-pomoga-dzieciom-z-hospicjow,4039040,art,t,id,tm.html

http://wroclaw.gosc.pl/doc/3747151.Gimnazjalisci-pomagaja-pomoz-i-ty

http://www.tuwroclaw.com/patronaty,ii-charytatywny-wieczor-kulturalny,pat4-2975.html

Zdjęcia: prof. Maciej Urczyński i Jakub Szynol