Indywidualne Mistrzostwa Wrocławia w lekkiej atletyce

25 maja 2018 od­była się kon­ty­nu­acja Indywidualnych Mistrzostw Wrocławia w lek­kiej atle­tyce w ra­mach igrzysk mło­dzieży szkol­nej. Do za­wo­dów za­kwa­li­fi­ko­wała się szóstka na­szej mło­dzieży, która 10 maja brała udział w pierw­szym eta­pie roz­gry­wek. Niestety, w za­wo­dach nie wy­star­to­wały dwie na­sze uczen­nice – Martyna Lüdtke i Hanna Sudoł. Pozostali człon­ko­wie re­pre­zen­ta­cji wy­star­to­wali w swo­ich kon­ku­ren­cjach i zaj­mu­jąc miej­sca 1–6 za­kwa­li­fi­ko­wali się do fi­nału dol­no­ślą­skiego, który od­bę­dzie się 6 czerwca 2018 roku Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu.

Wyniki na­szych za­wod­ni­kow re­pre­zen­tu­ją­cych Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi:

  • Magdalena Zając z klasy 3m po­now­nie zdo­była złoty me­dal na 300 metrów;
  • Martyna Nykiel z klasy 2L po­biła swój re­kord  ży­ciowy na 80 m ppł (13,8) i zdo­była brą­zowy medal;
  • Jan Bezpałko z klasy 2L po­pra­wił swój wy­nik w biegu 110 ppł (19,5 ) i za­jął 6 miejsce;
  • Jakub Piotrowski z klasy 3J po­lep­szył swój czas z 7:10,0 na 7:03,8 i za­jął 5 miejsce.

W ran­kingu spor­to­wym na 84 szkoły zaj­mu­jemy obec­nie 2 miej­sce i mamy na­dzieję, że wy­nik ten bę­dzie utrzy­many w czerwcu.

prof. Maria Czaplińska – opie­kunka reprezentacji