Indywidualne Mistrzostwa Wrocławia w Lekkiej Atletyce Igrzysk Młodzieży Szkolnej

W czwar­tek, 10 maja 2018 roku re­pre­zen­ta­cja lek­ko­atle­tyczna dziew­cząt i chłop­ców na­szego gim­na­zjum uczest­ni­czyła w Indywidualnych Mistrzostwach Wrocławia w Lekkiej Atletyce Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W gru­pie mę­skiej wy­star­to­wało 11 chłop­ców, a w kon­ku­ren­cjach ko­biet – 13 dziew­cząt. Bardzo liczne re­pre­zen­ta­cje z 38 szkół przy­czy­niły się do wy­dłu­że­nia za­wo­dów, ale i też pięk­nej ry­wa­li­za­cji pod­czas sło­necz­nej aury. Dziewczęta z na­szego gim­na­zjum zdo­były 2 złote me­dale – srebrny i brązowy.

 

Reprezentacja dziew­cząt za­jęła VII miej­sce na 38 star­tu­ją­cych szkół, zaś re­pre­zen­ta­cja chłop­ców – XVII miejsce.

Wyniki dziew­cząt

 

 • 80 m przez płotki:

Martyna Nykiel 2L – II miej­sce z wy­ni­kiem 14,1 (dy­plom i srebrny me­dal), awans do fi­nału 100 m:

Martyna Lüdtke 2M – III miej­sce z re­kor­dem ży­cio­wym 13,1 (dy­plom i brą­zowy me­dal), awans do finału

Zuzanna Burzyńska 2L – dal­sze miej­sce, po­nad 15 sekund

 • 300 m:

Magdalena Zając 3M – I miej­sce z re­kor­dem ży­cio­wym 42,0 (dy­plom i złoty me­dal), awans do finału

Marta Skowron 3M – XXIV miej­sce z wy­ni­kiem 53,8

Pola Krupiarz 2J – dal­sze miejsce

 • 600 m:

Klaudia Kłopotowska 3J

 • 1000 m:

Hanna Sudoł 2K – I miej­sce z wy­ni­kiem 3:25,8 (dy­plom i złoty medal)

 • Oszczep:

Emilia Porczyńska 2K

Martyna Wesołowska 2K

 • Skok w dal:

Amelia Kwaśny 2L – 3,60 m

 • Pchnięcie kulą:

Marta Strymer 2k – 6 m, dal­sze miejsce

 • Skok wzwyż:

Iwona Dembowska 2l – XIV miej­sce, 125 cm

Wyniki chłop­ców

 

 • 110 m przez płotki:

Jan Bezpałko – V miej­sce z wy­ni­kiem 20,4 m

Stanisław Reda 3J – 12,6 z wy­ni­kiem 26 m

Stanisław Osajda 3L – dal­sze miejsce

Krystian Gryszko 2K

 • 300 m:

Emil Jabłoński 2J – kon­tu­zja pod­czas biegu

 • 2000 m:

Piotrowski Jakub 3J – V miej­sce z wy­ni­kiem 7:10,0

Dawid Jamer 3M – XIII miej­sce z wy­ni­kiem 7:34,1

 • 1000 m:

Piotr Kosiara 3l – X miej­sce z wy­ni­kiem 3:12,4

Radosław Sajewicz 2M – XI miej­sce z wy­ni­kiem 3:14,9

 • Skok w dal:

Michał Kroczak 2J – XX miej­sce z wy­ni­kiem 4,74 m

 • Skok wzwyż:

Stanisław Nowakowski 2L – XVI miej­sce z wy­ni­kiem 130 cm

 

prof. Maria Czaplińska – opie­kunka re­pre­zen­ta­cji dziewcząt

prof. Maciej Mirosław – opie­kun re­pre­zen­ta­cji chłopców