Integracyjne spotkanie na lodowisku

8 marca 2018 roku już po raz piąty na szkol­nym lo­do­wi­sku od­było się spo­tka­nie in­te­gra­cyjne. Tego dnia od­wie­dziła nas mło­dzież z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szklono-Wychowawczego nr 13 dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu.

Uczniowie na­szej szkoły po­ma­gali oso­bom nie­peł­no­spraw­nym w pierw­szych kro­kach  i do­sko­na­le­niu jazdy na lo­dzie. Szczególnie za­an­ga­żo­wane były:

 • Marysia Lepkowska 3M
 • Martyna Baranek 3M
 • Natasza Bilska 3M
 • Martyna Krystjan 3M
 • Sandra Pelczarska 3M
 • Emila Chrzanowska 3M
 • Alina Rajewska 3J
 • Beata Ła­koma 3K
 • Daria Moskal 3L
 • Marta Czerwiec 3L
 • Natalia Dobrucka 1A
 • Natalia Oleniecka 2F
 • Karolina Moskal 2A

Wielkie za­an­ga­żo­wa­nie spra­wiło, że bar­dzo szybko wszy­scy nie­peł­no­sprawni ucznio­wie świet­nie czuli się na łyż­wach, a wspólne roz­mowy i uśmie­chy na twa­rzach spra­wiły, że nikt nie chciał scho­dzić z lodowiska.

Wielkie po­dzię­ko­wa­nia na­leżą się uczniom bio­rą­cym udział w pro­jek­cie –  od­da­nie, za­an­ga­żo­wa­nie i pro­fe­sjo­na­lizm spra­wiły, że był to nie­za­po­mniany dzień.

Kolejnym spo­tka­niem in­te­gra­cyj­nym bę­dzie wspólne wyj­ście z oso­bami nie­peł­no­spraw­nymi na kije nor­dic wal­king, które od­bę­dzie się w maju.

prof. Ewa Widun – or­ga­ni­za­torka spotkania