Internatowy konkurs „Moja mała ojczyzna”

W roku szkol­nym 2017/ 2018 w in­ter­na­cie po raz ko­lejny zo­stał prze­pro­wa­dzony kon­kurs „Moja mała oj­czy­zna”, w któ­rym uczest­ni­czą wszyst­kie grupy wy­cho­waw­cze. Cele kon­kursu to:

 • za­chę­ca­nie mło­dzieży do ak­tyw­no­ści twórczej;
 • pro­pa­go­wa­nie wie­dzy o hi­sto­rii, kul­tu­rze i tu­ry­styce zwią­za­nej ze śro­do­wi­skiem lokalnym;
 • kształ­to­wa­nie umie­jęt­no­ści ko­rzy­sta­nia z róż­no­rod­nych źró­deł informacji;
 • po­bu­dza­nie ak­tyw­no­ści i cie­ka­wo­ści młodzieży;
 • roz­wi­ja­nie za­in­te­re­so­wań turystyczno-krajoznawczych.

Konkurs po­lega na przy­go­to­wa­niu pre­zen­ta­cji, która jest wy­wie­szana w ga­blo­cie w holu in­ter­natu. Prezentacja po­winna za­wie­rać ogólne in­for­ma­cje o da­nej miej­sco­wo­ści czy re­gio­nie, z któ­rego po­cho­dzą ucznio­wie, za­rys hi­sto­ryczny, opis śro­do­wi­ska na­tu­ral­nego. Ważna jest rów­nież forma gra­ficzna w po­staci np. ma­pek, zdjęć, ob­raz­ków z uka­za­niem hi­sto­rii, za­byt­ków, herbu czy też in­nych in­for­ma­cji i ciekawostek.

W po­szcze­gól­nych mie­sią­cach pre­zen­to­wane były na­stę­pu­jące miejscowości:

 • październik/ li­sto­pad – Kluczbork (au­torki: Paulina Błaszczyk i Weronika Cygan z  grupy 1),
 • listopad/ gru­dzień – Kudowa-Zdrój (au­torki: Magda Kakucka i Kasia Skrzynecka  z grupy 2),
 • grudzień/ sty­czeń – Lądek-Zdrój (au­torka: Weronika Ożga  z grupy 3),
 • styczeń/ luty – Kalisz (au­tor: Mikołaj Langner z grupy 4),
 • luty/ ma­rzec – Brzeg Dolny (au­to­rzy: Jakub Chytła i Kacper Gembara z grupy 5),
 • marzec/ kwie­cień – Racibórz (au­tor: Karol Pierzchała z grupy).

Rozstrzygnięcie kon­kursu na­stą­piło w maju. Wszystkie pre­zen­ta­cje były oce­niane we­dług na­stę­pu­ją­cych kryteriów:

 • prze­ka­za­nie naj­waż­niej­szych in­for­ma­cji, ogląd na daną miej­sco­wość, es­te­tyka tek­stu (dłu­gość, ła­twość odczytania);
 • forma gra­ficzna (wy­ko­rzy­sta­nie zdjęć, ilu­stra­cji, ma­pek itp., wi­docz­ność ob­ra­zów i ja­kość druku);
 • przy­bli­że­nie za­rysu hi­sto­rycz­nego, uka­za­nie dóbr kul­tury, in­for­ma­cje na te­mat za­byt­ków, opis śro­do­wi­ska naturalnego;
 • za­war­tość me­ry­to­ryczna pre­zen­ta­cji (zgod­ność z te­ma­tem, sa­mo­dziel­ność opra­co­wa­nia, spójność);
 • cie­ka­wostki;
 • wa­lory pre­zen­ta­cji, ory­gi­nal­ność, wkład wła­sny, kompozycja.

Oceną kon­kursu w tym roku zaj­mo­wała się Aleksandra Woś z klasy 3E.

Tegoroczny kon­kurs wy­grali Jakuba Chytły i Kacpra Gembary z grupy 5, któ­rzy przy­go­to­wali pre­zen­ta­cję na te­mat Brzegu Dolnego. Uczniowie otrzy­mali dy­plom i na­grodę rzeczową.

Zwycięska pre­zen­ta­cja zo­stała po­now­nie wy­eks­po­no­wana w ga­blo­cie w holu internatu.

Gratulujemy!

prof. Ewa Pawłowska