Recepta na sukces — wywiad z absolwentem LO XIV

Arkadiusz Bebel — ab­sol­went Czternastki z roku 2011, lau­reat XXIV Olimpiady Ekonomicznej, lau­reat III Olimpiady Wiedzy o Finansach „Banki w ak­cji”, lau­reat VI Olimpiady Przedsiębiorczości (opie­kun na­ukowy — prof. Małgorzata Drwięga), uty­tu­ło­wany sza­chi­sta, a obec­nie naj­młod­szy za­rzą­dza­jący fun­du­szami w Polsce!

Wywiad na por­talu strefainwestorów.pl