Jestem Kubuś nie Puchatek

Choroba wła­snego dziecka to zmar­twie­nie każ­dego ro­dzica. Kubuś uro­dził się 4 wrze­śnia 2014 roku w 34. ty­go­dniu ciąży. Niestety, z wie­loma kom­pli­ka­cjami. Walczy te­raz, by do­łą­czyć do grona zdro­wych dzieci. Jego tata od­wie­dził wiele szkół, aby po­zy­skać przy­ja­ciół do zbie­ra­nia na­krę­tek, dzięki któ­rym otrzyma pie­nią­dze na le­cze­nie synka. W stycz­niu br. tra­fił rów­nież do Zespołu Szkół Nr 14. Ojciec chłopca otrzy­mał od nas na­krętki, które zbie­ramy do spe­cjal­nych po­jem­ni­ków usta­wio­nych na szkol­nych ko­ry­ta­rzach. Nakrętki przy­nio­sła rów­nież klasa 3M oraz prof. Jacek Jasiński.

Razem mo­żemy wiele – zdro­wiej, Kubusiu nie Puchatku!

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu