Kiermasz indyjski

W ra­mach ak­cji Kultura Nieznana, za­ini­cjo­wa­nej w Czternastce przez Radę Samorządu Uczniowskiego, klasa 2C zor­ga­ni­zo­wała ty­dzień z kul­turą in­dyj­ską. Jego czę­ścią był m.in.  kier­masz tra­dy­cyj­nych po­traw kuchni azja­tyc­kiej, który od­był się 13 grud­nia 2017 r. Można było skosz­to­wać cie­płe da­nia obia­dowe po­da­wane na cie­pło oraz prze­różne słod­ko­ści. Całość do­peł­niała ser­wo­wana Masala Czaj, czyli her­bata z mle­kiem i przy­pra­wami, która zde­cy­do­wa­nie zdo­była serca na­szych dar­czyń­ców. Podczas kier­ma­szu udało się ze­brać 210 zł, które prze­zna­czy­li­śmy na speł­nie­nie ma­rze­nia jed­nego z pod­opiecz­nych Fundacji „Mam ma­rze­nie”. Serdecznie dziękujemy!

Daria Jagiełła, Olga Niedorys z 2C – or­ga­ni­za­torki akcji

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu

Kiermasz2c