Kiermasz na rzecz pani Barbary Porębskiej chorej na SM

13 grud­nia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz ciast na rzecz pani Barbary Porębskiej, na­uczy­cielki cho­rej na stward­nie­nie roz­siane. Uczennice klasy 2M bar­dzo chciały po­móc w zbie­ra­niu środ­ków na re­ha­bi­li­ta­cję, po­nie­waż już w ze­szłym roku szkol­nym za­an­ga­żo­wały się w po­moc dla pani Porębskiej. Pierwszy kier­masz klasa 2M zor­ga­ni­zo­wała 29 li­sto­pada 2016 roku, drugi zaś pod­czas Tygodnia Wolontariatu. W su­mie udało się uzbie­rać 350 zło­tych. Pieniądze zo­stały prze­słane dla pani Porębskiej na in­dy­wi­du­alne konto w Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia: 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839.

Organizatorką ak­cji była Martyna Baranek, uczen­nica z klasy 2M.

Ciasta sprze­da­wali: Maria Łep­kow­ska, Zuzanna Surma, Zuzanna Sobczak, Justyna Mączyńska, Natasza Bilska, Tomasz Wąsowicz, Sandra Pelczarska, Martyna Baranek, Magdalena Zając, Dominika Maszko, Martyna Krystjan.

Domowe wy­pieki przy­go­to­wali zaś: Tomasz Wąsowicz, Dawid Jamer, Kuba Bigaj, Jakub Głowacki, Magdalena Zając, Maria Lepkowska, Dominika Maszko, Marta Skowron, Martyna Baranek, Emilia Chrzanowska

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu