Kiermasz wypieków własnych dla Dominika Suchłabowicza ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych ze­brań z ro­dzi­cami, w Zespole Szkół Nr 14 od­była się ak­cja cha­ry­ta­tywna klasy 1F. Tym ra­zem pod­czas kier­ma­szu do­mo­wych wy­pie­ków zbie­ra­li­śmy datki dla Dominika Suchłabowicza, pod­opiecz­nego Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę. Ciasta upie­kli: Weronika Klimczak, Ziemowit Komisarczyk, Wiktoria Rowińska oraz Oliwia Kikosicka. Ciasta sprze­da­wały zaś: Zuzanna Kucharska, Oliwia Kikosicka i Wiktoria Bularz.  Udało się nam ze­brać 371 zł. Tego sa­mego dnia swój miała rów­nież  kier­masz klasa 2J, z którą współpracowaliśmy.

Wiktoria Bularz z 1F – or­ga­ni­za­torka akcji

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka wo­lon­ta­riatu w szkole