Koci Zakątek – akcja charytatywna klasy 1E

9–13 kwiet­nia klasa 1E pod­czas or­ga­ni­za­cji Tygodnia Kultury Gruzińskiej roz­po­częła także pro­mo­cję dzia­łal­no­ści Fundacji Koci Zakątek. Cały ty­dzień na rzut­niku na par­te­rze w holu szkoły można było zo­ba­czyć pre­zen­ta­cję przy­bli­ża­jącą pracę fun­da­cji i do­wie­dzieć się z niej, jak można wspo­móc tę ini­cja­tywę. Klasa za­chę­cała do po­mocy bez­dom­nym ko­tom i sta­rała się prze­ko­nać do przy­gar­nia­nia pod­opiecz­nych fundacji.

We wto­rek od­był się kier­masz gru­ziń­skich sło­dy­czy, a w środę ucznio­wie sprze­da­wali tra­dy­cyjne po­trawy z tego kraju. Wszystkie pie­nią­dze ze­brane w tych dniach, czyli 230 zł, zo­stały prze­ka­zane na rzecz fun­da­cji. Sprzedażą słod­ko­ści za­jęli się: Marta Sidorowicz, Martyna Leśniak, Hania Wołodźko, Maks Zielonka, Kacper Gembara oraz Mikołaj Bilski.

Natalia Ła­picka z 1E – or­ga­ni­za­torka akcji

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu