Kolejny kiermasz dla Mai Klucznik

12 marca 2018 roku Zespole Szkół Nr 14 klasa 2E zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast. Uśmiechnięte dziew­częta – Kamila Kaźmierczak (2E) i Agnieszka Szwarczyńska (2F) wraz z in­nymi uczniami czę­sto­wały cia­stem wszyst­kich, któ­rzy ze­chcieli ofia­ro­wać datki. Wszystkie pie­nią­dze ze­brane w tym dniu, a do­kład­nie 212 zł i 66 gr, zo­stały prze­ka­zane za po­śred­nic­twem Fundacji „Masz prawo” na ope­ra­cję cho­rej na ze­spół Aperta Mai Klucznik. Kiermasz ten był jedną z czę­ści zbió­rek pie­nię­dzy na rzecz Mai, or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach olim­piady „Zwolnieni z Teorii”, w któ­rej udział biorą człon­ko­wie klasy 2E.

Kamila Kaźmierczak, 2E

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu