Kultura nieznana zawitała do Czternastki

„Kultura nie­znana” jest to na­zwa pro­jektu, który Rada Samorządu Uczniowskiego LO XIV, re­ali­zo­wała w szkole w ciągu nie­mal ca­łego roku 2017/2018 – od paź­dzier­nika do maja. Do jego or­ga­ni­za­cji włą­czyła się cała spo­łecz­ność szkolna.

Pomysł na­ro­dził się w myśl pro­pa­go­wa­nia po­staw to­le­ran­cji i dia­logu mię­dzy­kul­tu­ro­wego. Wierzymy, że jest to moż­liwe dzięki po­sze­rze­niu toż­sa­mo­ści jed­nost­ko­wej i spo­łecz­nej od­bior­ców, przez kon­takt z przed­sta­wi­cie­lami ob­cych grup et­nicz­nych. Zrozumienie od­mien­no­ści kul­tu­ro­wych po­zwala na wy­zby­cie się ste­reo­ty­pów i uprze­dzeń oraz sprzyja od­na­le­zie­niu się w wie­lo­kul­tu­ro­wym spo­łe­czeń­stwie, które jest prze­cież pod­da­wane dy­na­micz­nym zmia­nom. W ra­mach pro­jektu zde­cy­do­wa­li­śmy, że sku­pimy się na za­pre­zen­to­wa­niu kul­tur od­le­głych od na­szej wła­snej, po­mi­ja­nych i czę­sto eg­zo­tycz­nych dla uczest­ni­ków. Forma przed­się­wzię­cia de­ter­mi­no­wała wy­soką ak­ty­wi­za­cję uczniów, co spra­wiło, że każdy na­był no­wych do­świad­czeń or­ga­ni­za­cyj­nych. Młodzież uczyła się przede wszyst­kim efek­tyw­nej pracy w gru­pie. Doskonaliła rów­nież umie­jęt­no­ści pra­wi­dło­wego za­pla­no­wa­nia pracy oraz po­działu obo­wiąz­ków mię­dzy osoby za­an­ga­żo­wane. Uczniowie mu­sieli się także wy­ka­zać nie­zwy­kłą kre­atyw­no­ścią, by za­cie­ka­wić swo­ich ko­le­gów pre­zen­to­wa­nym te­ma­tem i nie po­wta­rzać dzia­łań prze­pro­wa­dzo­nych przez po­przed­nie klasy. Przez cały rok ob­ser­wo­wa­li­śmy, jak na­sze li­ceum żyje prze­róż­nymi kul­tu­rami, a spo­łecz­ność uczniow­ska jest za­an­ga­żo­wana w atrak­cje or­ga­ni­zo­wane przez po­szcze­gólne zespoły.

W pro­jek­cie brały udział klasy pierw­sze i dru­gie na­szego li­ceum. Już na pierw­szym w tym roku szkol­nym ze­bra­niu Rady Samorządu Uczniowskiego przed­sta­wi­ciele po­szcze­gól­nych klas wy­lo­so­wali ter­miny swo­ich ty­go­dni (pierw­sza po­łowa roku na­le­żała do star­szych uczniów, a druga – do młod­szych). Uczniowie sami de­cy­do­wali, jaką kul­turę za­pre­zen­tuje ich ze­spół – przy­ję­li­śmy sze­roką de­fi­ni­cję kul­tury, która obej­muje za­równo kul­tury na­ro­dowe, et­niczne, re­li­gijne, sub­kul­tury i inne. Uczniowie sta­rali się jak naj­głę­biej wy­ko­rzy­stać po­ten­cjał tkwiący w spo­łecz­no­ści kla­so­wej i wy­brać kul­turę, którą byli w sta­nie naj­do­kład­niej i naj­cie­ka­wiej przedstawić.

Zaproponowaliśmy uczniom na­stę­pu­jące formy pre­zen­ta­cji wy­bra­nej przez sie­bie kul­tury: kier­masz żyw­no­ści, po­kaz slaj­dów wy­świe­tlany na szkol­nym pro­jek­to­rze, spo­tka­nie z eks­per­tem (po­dróż­ni­kiem, przed­sta­wi­cie­lem da­nej kul­tury etc.), ga­le­rię prac na ta­bli­cach kor­ko­wych, kon­kurs dla uczniów, film oraz po­kaz mody lub tań­ców pod­czas dłu­giej prze­rwy. Byliśmy jed­nak nie­zmier­nie otwarci na wszel­kie nowe po­my­sły oraz cie­kawe me­tody, po­zwa­la­jące przed­sta­wić pre­zen­to­waną kulturę.

My, jako or­ga­ni­za­to­rzy pro­jektu „Kultura Nieznana”, by­li­śmy bar­dzo po­zy­tyw­nie za­sko­czeni tym jak po­waż­nie klasy po­de­szły do przy­dzie­lo­nego im za­da­nia. Nie spo­dzie­wa­li­śmy się, że ucznio­wie wy­my­ślą tak cie­kawe formy za­zna­jo­mie­nia swo­ich ko­le­gów z wy­braną kul­turą. Cykl ty­go­dni kul­tu­ral­nych roz­po­częła klasa 2E, która „prze­nio­sła” nas do Meksyku. Szkoła wy­peł­niła się mło­dzieżą prze­braną w ko­lo­rowe, tra­dy­cyjne stroje mek­sy­kań­skie, a wszy­scy ucznio­wie za­grali w grę ze zna­jo­mo­ści kul­tury pre­zen­to­wa­nej przez klasę. Kiedy na na­szej stro­nie za­częła po­ja­wiać się barwna fo­to­re­la­cja z tego ty­go­dnia, fanpage’owi w szyb­kim tem­pie przy­by­wało po­lu­bień, co świad­czyło o ogrom­nym za­in­te­re­so­wa­niu projektem.

Uczniowie na­uczyli się współ­pra­co­wać rów­nież z or­ga­nami po­zasz­kol­nymi; klasa 2C zna­la­zła spon­sora swo­jego ty­go­dnia, re­stau­ra­cję, która ufun­do­wała na­grody w ca­ło­ty­go­dnio­wym kon­kur­sie in­dyj­skim. Podczas ry­wa­li­za­cji śmiał­ko­wie mo­gli się wy­ka­zać nie tyle zna­jo­mo­ścią ob­cej kul­tury, ile umie­jęt­no­ścią lo­gicz­nego ro­zu­mo­wa­nia przy roz­wią­zy­wa­niu co­dzien­nej za­gadki lo­gicz­nej oraz za­an­ga­żo­wa­niem – po­świę­ce­niem chwili swo­jego wol­nego czasu na uczest­nic­two w nie­zwy­kle przy­jem­nych se­sjach me­dy­ta­cyj­nych na dłu­gich prze­rwach. Dwie osoby, które zdo­były naj­wię­cej punk­tów w kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej kon­kursu, wy­grały vo­uchery do wy­ko­rzy­sta­nia w in­dyj­skiej restauracji.

Jeden z ostat­nich ty­go­dni kul­tu­ral­nych w tym roku – ty­dzień ko­re­ań­ski klasy 1D – także przy­niósł nie­spo­dzie­wane atrak­cje. Nasi ko­le­dzy za­sko­czyli nas, or­ga­ni­zu­jąc lek­cje ję­zyka ko­re­ań­skiego oraz co­dzienne kpo­powe ka­ra­oke. Na jed­nej z dłu­gich przerw za­pre­zen­to­wali rów­nież ta­niec bar­dzo po­pu­larny w tym kraju. Klasa za­pro­siła także stu­dentki ko­re­ani­styki, aby opo­wie­działy uczniom nieco wię­cej o hi­sto­rii oraz kul­tu­rze Korei. Osoby bio­rące udział w wy­kła­dzie do­wie­działy się, na ja­kich za­sa­dach funk­cjo­nuje ko­re­ań­ska ro­dzina oraz dla­czego po­łowa spo­łe­czeń­stwa Korei Południowej de­kla­ruje się jako ateiści.

Przez cały rok spo­łecz­ność szkolna po­znała 12 wy­jąt­ko­wych kul­tur. W wielu wy­pad­kach pro­jekt stał się za­rod­kiem no­wych fa­scy­na­cji, pla­nów wa­ka­cyj­nych i zna­jo­mo­ści. Oprócz sze­ro­kiej wie­dzy na te­mat da­nych wspól­not ucznio­wie na­byli umie­jęt­no­ści or­ga­ni­za­cyjne, spo­łeczne i ko­mu­ni­ka­cyjne. Widać było za­an­ga­żo­wa­nie klas w każdą ak­tyw­ność w ra­mach ty­go­dni. Wszelkie warsz­taty i atrak­cje były or­ga­ni­zo­wane nie­zwy­kle spraw­nie. Te do­świad­cze­nia umoż­li­wiały or­ga­ni­za­to­rom spraw­dze­nie  w prak­tyce swo­jej za­rad­no­ści i operatywności.

„Kultura nie­znana” prze­kro­czyła mury szkoły rów­nież fi­zycz­nie, gro­ma­dząc ob­ser­wa­to­rów i sym­pa­ty­ków w lo­kal­nej spo­łecz­no­ści. Dzięki du­żemu gronu od­bior­ców, sko­rzy­stały też or­ga­ni­za­cje, z któ­rymi pod­ję­li­śmy współ­pracę. Przesłania na­wet ni­szo­wych śro­do­wisk usły­szała bli­sko ty­sięczna pu­blicz­ność. Korytarze za­peł­niły się pla­ka­tami, wy­wią­zały się bar­dzo owocne dys­ku­sje. Pokłosiem na­szych dzia­łań są też nowi wo­lon­ta­riu­sze i en­tu­zja­ści or­ga­ni­za­cji pro­mu­ją­cych kul­tury lokalne.

Jesteśmy prze­ko­nani, że sta­ra­nia zwią­zane z pro­jek­tem nie po­zo­staną nie­zau­wa­żone i za­pi­szą się we wspól­no­to­wej pa­mięci na dłu­gie lata, in­spi­ru­jąc na­stęp­nych adep­tów na­szej szkoły do kre­owa­nia no­wych dzia­łań kul­tu­ro­wych i społecznych.

Rada Samorządu Uczniowskiego