Kurs ratownika wodnego

 W roku szkol­nym 2017/ 2018 w Czternastce zo­stał zor­ga­ni­zo­wany kurs na ra­tow­nika wod­nego, w któ­rym wzięło udział 6 uczniów z dru­gich i trze­cich klas li­ceum. Zajęcia prak­tyczne były pro­wa­dzone na na­szym ba­se­nie szkol­nym, na któ­rym od­był się rów­nież eg­za­min prak­tyczny, oraz na akwe­nach otwar­tych. Częścią kursu były za­ję­cia teo­re­tyczne, z któ­rych eg­za­min ucznio­wie zda­wali w Harcerskim Ośrodku Wodnym „Zatoka”.

Kurs pro­wa­dził in­struk­tor ra­tow­nic­twa wod­nego, Krzysztof Wnęk. Nasi ucznio­wie: Maja Zielonka, Maja Kozowska, Marta Kuchciak, Franciszek Zdobylak, Michał Trzęsicki, Rafael Trčka zdali po­myśl­nie eg­za­min i wzmoc­nią sze­regi ra­tow­ni­ków wodnych.

Gratulujemy!

prof. Leszek Zdziebło – or­ga­ni­za­tor kursu