Laureaci konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista

21 uczniów Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi uzy­skało 29 ty­tu­łów lau­re­ata kon­kur­sów zDolny Ślą­zak Gimnazjalista. Stanisław Reda z klasy 3J, Stanisław Osajda z klasy 3L i Jan Zamiar z klasy 3K otrzy­mali me­dale za ty­tuły lau­re­ata trzech kon­kur­sów, a Dominik Kuczyński z klasy 3J i Paweł Tkocz z klasy 3M – me­dale za zdo­by­cie ty­tu­łów lau­re­ata dwóch kon­kur­sów. Dolnośląski Kurator Oświaty, Roman Kowalczyk wraz z dy­rek­to­rem Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, Jerzym Więcławskim wrę­czyli wszyst­kim lau­re­atom pa­miąt­kowe me­dale. Wśród wielu afo­ry­zmów, które Pan Kurator przy­to­czył, zwra­ca­jąc się do gim­na­zja­li­stów, naj­cel­niej­sza oka­zała się ła­ciń­ska sen­ten­cja: Per aspera ad astra, czyli przez trudy do gwiazd.

Gratulujemy wszyst­kim na­szym gim­na­zja­li­stom oraz ich opie­ku­nom naukowym!

XVII Dolnośląski Konkurs Polonistyczny

1. Nowakowski Stanisław, 2L
2. Sradomska Barbara, 3J
3. Śniady Justyna, 3J

XVII Dolnośląski Konkurs Historyczny

1. Mazur Stanisław, 2L
2. Moskal Daria, 3L

XVIII Dolnośląski Konkurs Matematyczny

1. Dawidowicz Jakub, 3J
2. Kuczyński Dominik, 3J
3. Ła­koma Beata, 3K
4. Osajda Stanisław, klasa 3L
5. Preiss Jeremiasz, 2L
6. Suwaj Grzegorz, 3M
7. Szymański Krzysztof, 2L
8. Tkocz Paweł Tomasz, 3M

XVII Dolnośląski Konkurs Fizyczny

1. Kuczyński Dominik, 3J
2. Osajda Stanisław, 3L
3. Tkocz Paweł Tomasz, 3M

XVI Dolnośląski Konkurs Geograficzny

1. Reda Stanisław, 3J

XVII Dolnośląski Konkurs Biologiczny

1. Reda Stanisław, 3J
2. Zamiar Jan, 3K

XVII Dolnośląski Konkurs Chemiczny

1. Reda Stanisław, 3J
2. Wąsowicz Tomasz, 3M
3. Zamiar Jan, 3K

XI Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego

1. Wojciech Kuc, 3K
2. Adam Zawadzki 3K

VI Dolnośląski Konkurs Języka Francuskiego

1. Stanisław Osajda, 3L
2. Jan Wiącek, 3K

XI Dolnośląski Konkurs Języka Niemieckiego

1. Kay Czułek 2M
2. Jagna Radomska 2J
3. Jan Zamiar 3M

Relacja z uro­czy­sto­ści na stro­nie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty

Zdjęcia: A. Maćkowska