Mam marzenie – kiermasz charytatywny klasy 2C

We wto­rek, 30 stycz­nia oraz w środę, 31 stycz­nia 2018 roku od­były się cha­ry­ta­tywne kier­ma­sze słod­ko­ści, zor­ga­ni­zo­wane przez klasę 2C w ra­mach ak­cji wo­lon­ta­riac­kiej „Pomagam”. Uczniowie z uśmie­chami na ustach sprze­da­wali do­mowe wy­pieki, wspie­ra­jąc tym sa­mym re­ali­za­cję ma­rze­nia jed­nego z pod­opiecz­nych Fundacji „Mam Marzenie”. Fundacja ta zo­stała za­ło­żona w 2003 roku w Krakowie jako nie­za­leżna or­ga­ni­za­cja, któ­rej funk­cjo­no­wa­nie wa­run­kuje je­dy­nie sze­roko roz­wi­nięty wo­lon­ta­riat. Głównym za­ło­że­niem fun­da­cji jest speł­nia­nie ma­rzeń dzieci w wieku 3–18 lat, cier­pią­cych na cho­roby za­gra­ża­jące ich ży­ciu. Dzięki swo­jej dzia­łal­no­ści or­ga­ni­za­cja ta po­zwala mło­dym pod­opiecz­nym cho­ciaż na chwilę za­po­mnieć o pro­ble­mach zdro­wot­nych. Tak wspa­niała idea za­chę­ciła uczniów, na­uczy­cieli i ro­dzi­ców do do­ło­że­nia swo­jej ce­giełki w speł­nie­niu ma­rze­nia cho­rego dziecka. Warto wspo­mnieć, że klasa 2A w tych sa­mych dniach or­ga­ni­zo­wała Tydzień Kultury Arabskiej i pie­nią­dze ze­brane pod­czas kier­ma­szu przy­sma­ków z Bliskiego Wschodu prze­zna­czyli wła­śnie na rzecz Fundacji „Mam Marzenie”, za co na­leżą im się ser­deczne podziękowania.

W ak­cję za­an­ga­żo­wane były m.in.: Olga Niedorys, Marta Niełacna, Maja Hermanowska i Zosia Pukało.

Adriana Dojs 2C

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu