MICC — Krzyżowa 2018

W ostat­nim ty­go­dniu wrze­śnia wy­ru­szy­li­śmy ra­zem z pa­nią pro­fe­sor Anną Rabiegą do Krzyżowej, aby wziąć udział w pro­jek­cie MICC (Model International Criminal Court). Jego ce­lem było przy­bli­że­nie uczniom za­sad dzia­ła­nia in­sty­tu­cji ICC i kon­ceptu praw czło­wieka, a także mię­dzy­na­ro­dowa in­te­gra­cja z uczest­ni­kami szkół śred­nich z Niemiec i Ukrainy. Spędziliśmy tam sie­dem dni, bio­rąc udział w cie­ka­wych warsz­ta­tach, wy­kła­dach oraz sy­mu­la­cjach roz­praw mię­dzy­na­ro­do­wego sądu karnego.

W cza­sie za­jęć wcie­la­li­śmy się w przy­dzie­lone nam wcze­śniej role sę­dziów, obroń­ców, oskar­ży­cieli oraz dzien­ni­ka­rzy. Wymagało to od nas du­żego za­an­ga­żo­wa­nia, po­nie­waż pod­czas za­jęć mu­sie­li­śmy wy­ko­nać sze­reg za­dań, opar­tych na ele­men­tach wie­dzy praw­ni­czej i ak­tach sprawy. Na szczę­ście w każ­dej chwili mo­gli­śmy li­czyć na po­moc tu­to­rów pro­wa­dzą­cych wy­kłady, któ­rzy chęt­nie dzie­lili się z uczest­ni­kami swoją wie­dzą nie tylko w cza­sie za­jęć. W ten spo­sób roz­wi­nę­li­śmy wiele przy­dat­nych umie­jęt­no­ści, ta­kich jak praca w ze­spole, kon­struk­cja rze­czo­wej wy­po­wie­dzi czy pro­wa­dze­nie dys­ku­sji w ję­zyku an­giel­skim. Dzięki wy­kła­dom po­głę­bi­li­śmy też na­szą wie­dzę z za­kresu praw czło­wieka oraz dzia­łal­no­ści or­ga­nów spra­wie­dli­wo­ści. Uczestnicy wcie­la­jący się w role dzien­ni­ka­rzy po­znali po­nadto taj­niki pracy z ka­merą, pro­wa­dząc wy­wiady z uczest­ni­kami pro­jektu i re­da­gu­jąc ar­ty­kuły do­ty­czące prze­biegu roz­praw. Przedostatni dzień warsz­ta­tów spę­dzi­li­śmy wraz z przy­ja­ciółmi z Niemiec i Ukrainy, przyj­mu­jąc rolę prze­wod­ni­ków i opro­wa­dza­jąc ich po naj­cie­kaw­szych za­ka­mar­kach Wrocławia.

MICC za­my­kała uro­czy­stość, pod­czas któ­rej każdy z uczest­ni­ków otrzy­mał cer­ty­fi­kat Youth pass po­twier­dza­jący na­byte w cza­sie wy­jazdu umie­jęt­no­ści, zaś Press Team uwiecz­nił ty­dzień na­szych zma­gań, na­gry­wa­jąc krótki fil­mik pod­su­mo­wu­jący przy­go­to­wa­nia do sy­mu­la­cji rozpraw.

Kamila Kaźmierczak, klasa 3E

MICC — film

MICC_september 2018_newspaper

MICC — fan­page na Facebooku

Uczestnicy pro­jektu:

 1. Dominika Białek 3E
 2. Martyna Skrobotowicz 3E
 3. Jagoda Plucińska 3E
 4. Kamila Kaźmierczak 3E
 5. Maja Kozowska 3E
 6. Anna Rózga 3E
 7. Michał Pławucki 3E
 8. Maciej Kilijański 2E
 9. Zuzanna Stankowiak 2E
 10. Jan Limburski 2E
 11. Maksymilian Zielonka 2E
 12. Agnieszka Szwarczyńska 3F

ko­or­dy­na­tor — prof. Anna Rabiega