Mikołajkowa pomoc Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową

W okre­sie przed­świą­tecz­nym 2017 roku Barbara Majewska, Alicja Zawadzka i Martyna Lüdtke z klasy 2M za­pro­po­no­wały, aby – po­dob­nie jak w ubie­głym roku – pie­nią­dze prze­zna­czone na mi­ko­łaj­kowe pre­zenty w kla­sie prze­ka­zać na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Dzięki tej ini­cja­ty­wie pra­wie wszy­scy ucznio­wie klasy 2M wpła­cili 10 lub 20 zł kla­so­wemu skarb­ni­kowi, Hannie Marhall. Udało się ze­brać 300 zł, które na konto fun­da­cji wpła­ciła Maja Włodarczyk. We wszyst­kim kla­sie po­ma­gała wy­cho­waw­czyni, prof. Anita Krawczyk.

Maja Włodarczyk, klasa 2M