Mikołajkowy kiermasz słodkości

Dnia 4 grud­nia 2017 roku klasa 2C zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny, mi­ko­łaj­kowy kier­masz słod­ko­ści, z któ­rego fun­du­sze zo­stały prze­zna­czone na zre­ali­zo­wa­nie ma­rze­nia jed­nego z dzieci ob­ję­tych po­mocą Fundacji „Mam Marzenie”. Misją fun­da­cji jest wnie­sie­nie w ży­cie ciężko cho­rych dzieci odro­biny ra­do­ści dzięki speł­nia­niu ich naj­skryt­szych ma­rzeń. Powstała ona w 2003 roku jako or­ga­ni­za­cja nie­za­leżna, dzia­ła­jąca je­dy­nie dzięki wo­lon­ta­riu­szom. Od po­czątku swo­jego ist­nie­nia umoż­li­wiła ure­al­nie­nie pra­gnień już po­nad 5000 dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Ten szczytny cel za­chę­cił do po­mocy rów­nież prze­cho­dzą­cych obok na­szego szkol­nego sto­iska do hoj­nego wpła­ca­nia dat­ków, dzięki czemu udało się ze­brać 420 zł na rzecz fundacji.

Daria Jagiełła, Olga Niedorys z 2C – or­ga­ni­za­torki akcji

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu

Kiermasz słodkości