Mikołajowa Paka dla Dzieciaka 2017

W dniach od 4 do 22 grud­nia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 w ra­mach ak­cji „Mikołajowa Paka dla Dzieciaka” klasa 2M zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę ar­ty­ku­łów hi­gie­nicz­nych i spo­żyw­czych dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaszkotlu. Weronika Roznerska, uczen­nica klasy 2M przy­go­to­wała piękny pla­kat, który za­chę­cał uczniów do po­mocy. Dzięki wy­jąt­kowo hoj­nym dar­czyń­com udało się uzbie­rać bar­dzo dużo środ­ków hi­gie­nicz­nych, pam­per­sów, chu­s­te­czek i ko­sme­ty­ków, a także za­ba­wek (m.in. od Martyny Lüdtke, prof. Ewy Widun i Mai Włodarczyk), ubrań i żywności.

W so­botę, 27 stycz­nia 2018 r. paczki zo­stały za­wie­zione do Jaszkotla przez prof. Marię Czaplińską i Maję Włodarczyk – or­ga­ni­za­torkę ak­cji z klasy 2M, które spę­dziły rów­nież nie­za­po­mniane chwile na za­ba­wie z dziećmi – pod­opiecz­nymi Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaszkotlu. Transport za­pew­nił nam tato Mai, ab­sol­went na­szego liceum.

Serdecznie dzię­ku­jemy wszyst­kim uczniom, na­uczy­cie­lom i ro­dzi­com, któ­rzy za­an­ga­żo­wali się w tę akcję!

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu