Mistrzostwa Wrocławia Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce plażowej

28 maja 2018 roku w Gimnazjum Nr 5 we Wrocławiu zo­stały zor­ga­ni­zo­wane Mistrzostwa Wrocławia Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce pla­żo­wej. Spotkało się aż 20 dru­żyn dziew­cząt, które za­grały sys­te­mem bra­zy­lij­skim na bo­iskach pia­sko­wych usy­tu­owa­nych koło ulicy Pawłowa. Nasze za­wod­niczki: Aleksandra Szarameta (3B), Marcelina Kuźnik (2D) oraz Karolina Zając (2B) za­grały 2 me­cze. Rozpoczynając pierw­szy mecz, dziew­częta były tak bar­dzo ze­stre­so­wane, że nie za­grały na swoim po­zio­mie. W dru­gim me­czu z dru­żyną LO III wy­grały 14:12 w pierw­szym se­cie, ale prze­grały w koń­cówce 14:16. Najważniejsze jed­nak, że ten mecz po­do­bał się wszystkim.

prof. Maria Czaplińska – opie­kunka reprezentacji