Multilingwalna Czternastka 2018

Tegoroczna – siódma już – edy­cja kon­kursu wie­dzy ogól­nej w ję­zy­kach ob­cych, czyli „Multilingwalna Czternastka” prze­bie­gała w spo­sób po­dobny do tych z lat wcze­śniej­szych, choć już tylko w trzech rocz­ni­kach. Klasy tra­dy­cyj­nie przy­go­to­wy­wały się z więk­szym lub mniej­szym en­tu­zja­zmem, jed­nak z du­żym uzna­niem na­leży pod­kre­ślić du­cha walki oraz wie­dzę, ja­kie pre­zen­to­wały pra­wie wszyst­kie re­pre­zen­ta­cje klas. Nie za­bra­kło też odro­biny dra­ma­ty­zmu: mie­li­śmy w tym roku trzy klasy, które uzy­skały wy­niki ex aequo, a także praw­dzi­wych pe­chow­ców, któ­rzy mimo naj­szczer­szych chęci zdo­łali zdo­być je­dy­nie punkt ho­no­rowy… Czasem bywa jed­nak i tak.

Konkurs zwy­cza­jowo po­pro­wa­dzony zo­stał przeze mnie, zaś po­ma­gali mi w tym praw­dziwi już pro­fe­sjo­na­li­ści z klasy 3K, a także wy­brani ucznio­wie z klas pierw­szych i dru­gich li­ceum, czy­ta­jący py­ta­nia kon­kur­sowe. Chciałbym im ser­deczne po­dzię­ko­wać za ich czas, jak rów­nież z uzna­niem wy­ra­zić się o ich umie­jęt­no­ściach językowych.

Wyniki klas dru­gich LO (7 lutego):

 1. miej­sce – 2F
 2. miej­sce – 2B, 2C i 2D
 3. miej­sce – 2E
 4. miej­sce – 2A

Wyniki klas dru­gich GD (21 lutego):

 1. miej­sce – 2J i 2L
 2. miej­sce – 2M
 1. miej­sce – 2K

Wyniki klas pierw­szych LO (28 lutego):

 1. miej­sce – 1C
 2. miej­sce – 1D i 1F
 3. miej­sce – 1A
 4. miej­sce – 1E
 5. miej­sce – 1B

prof. Maciej Urczyński – or­ga­ni­za­tor konkursu