Obóz olimpijski — Chiny 2017

1_logo

Ku chwale na­szego Imperium dwu­dzie­stocz­te­ro­oso­bowa Armia Olimpijczyków Czternastki wy­ru­szyła na po­czątku czerwca br. z mi­sją roz­po­znaw­czą do Chin. Nasze dzia­ła­nia zwia­dow­cze roz­po­czę­li­śmy od ataku z po­wie­trza. Desant od­był się z po­kładu naj­więk­szego pa­sa­żer­skiego sa­mo­lotu świata – air­busa A380.

Co prawda zo­sta­li­śmy wy­po­sa­żeni w służ­bowe mun­dury z logo na­szego Imperium, ale ze wzglę­dów tak­tycz­nych już od pierw­szej chwili sta­ra­li­śmy się wto­pić w tłum, co aku­rat nie było trudne.

Sztukę ka­mu­flażu opa­no­wa­li­śmy do per­fek­cji. Pozostając nie­zau­wa­żo­nymi, po­ru­sza­li­śmy się swo­bod­nie po no­wym terenie.

SONY DSC

Świetne zro­zu­mie­nie ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści było moż­liwe dzięki udzia­łowi w na­szej wy­pra­wie Pani dr hab. Justyny Baron z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pani Profesor opra­co­wała dla na­szej Armii sze­reg war­to­ścio­wych i po­ucza­ją­cych szko­leń na­uko­wych. Wspierał ją w tym prof. Marian Bąk z Instytutu Wiedzy Fizycznej Czternastki swoim kul­to­wym wy­kła­dem o cy­wi­li­za­cjach pozaziemskich.

SONY DSC

Tematyka szko­leń archeologiczno-historycznych przed­sta­wiała się następująco:

Fakty i mity. Czym zaj­mują się ar­che­olo­dzy? W trak­cie za­jęć przed­sta­wione zo­stały me­tody pracy ar­che­ologa: od pro­spek­cji nie­in­wa­zyj­nej (wy­ko­rzy­sta­nie zdjęć lot­ni­czych, sa­te­li­tar­nych, pro­spek­cji geo­ma­gne­tycz­nej, ba­dań po­wierzch­nio­wych) przez etap wy­ko­pa­lisk (ro­dzaje do­ku­men­ta­cji) i ana­liz spe­cja­li­stycz­nych (m.in. z za­kresu an­tro­po­lo­gii, ar­che­obo­ta­niki, ar­che­ozo­olo­gii, tra­se­olo­gii), po spo­soby for­mu­ło­wa­nia wnio­sków naukowych.

SONY DSC

Archeologia, ide­olo­gia i po­li­tyka. Czy ist­nieje obiek­tywna prawda o prze­szło­ści? W trak­cie spo­tka­nia po­dane zo­stały przy­kłady za­an­ga­żo­wa­nia nauk o prze­szło­ści w bu­do­wa­nie mi­tów na­ro­do­wych i re­ali­zo­wa­nie okre­ślo­nych pro­gra­mów politycznych.

Początki ar­che­olo­gii chiń­skiej. Pierwsze eks­pe­dy­cje, naj­słyn­niej­sze stanowiska.

SONY DSC

Znaczenie sta­no­wisk Zhoukoutien i Longgupo w ba­da­niach nad an­tro­po­ge­nezą. Tutaj Armii Olimpijczyków przed­sta­wione zo­stały wy­niki ba­dań prze­pro­wa­dzo­nych na sta­no­wi­skach ar­che­olo­gicz­nych, z któ­rych po­cho­dzą jedne z naj­le­piej za­cho­wa­nych szcząt­ków hominidów.

Pierwsi rol­nicy i me­ta­lur­dzy na te­re­nie Chin – epoka neo­litu i brązu. W trak­cie za­jęć, na przy­kła­dzie sta­no­wisk chiń­skich, przed­sta­wione zo­stały skutki tzw. re­wo­lu­cji neo­li­tycz­nej, a więc przej­ścia od go­spo­darki opar­tej na zbie­rac­twie i ło­wiec­twie do umie­jęt­no­ści wy­twa­rza­nia żyw­no­ści. Omówione były także ar­che­olo­giczne ślady wcze­snej me­ta­lur­gii mie­dzi i brązu.

Co to są dary gro­bowe i po co komu w gro­bie ar­mia? No wła­śnie, na­sza Armia dużo le­piej pre­zen­tuje się nad gro­bow­cem. Na szko­le­niu przed­sta­wione zo­stały główne kon­cep­cje in­ter­pre­ta­cji przed­mio­tów od­kry­wa­nych w ze­spo­łach gro­bo­wych. Osobno omó­wiona zo­stała hi­sto­ria od­kry­cia słyn­nej ar­mii z Xian.

SONY DSC

Wysokie mo­rale w na­szej Armii utrzy­my­wane było przez CU-dowódcę nie tylko po­przez or­ga­ni­zo­wa­nie nam cie­ka­wych szko­leń, ale rów­nież przez sys­te­ma­tyczne ser­wo­wa­nie nam chiń­skiego je­dze­nia, które dla nie­po­znaki oczy­wi­ście spo­ży­wa­li­śmy pa­łecz­kami. Nie wszy­scy z nas opa­no­wali tę sztukę za pierw­szym razem.

Bardzo ważne było też miej­sce na­szego sko­sza­ro­wa­nia. Warunki za­kwa­te­ro­wa­nia, choć skromne, sprzy­jały pie­lę­gno­wa­niu do­brej at­mos­fery, na­wią­zy­wa­niu przy­jaźni i ob­my­śla­niu stra­te­gii na ko­lejne mi­sje w przy­szłych latach.

SONY DSC

Ponadto w ra­mach obo­zo­wej Ligi Batalionów zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy na te­re­nie Małej Pagody Dzikiej Gęsi kon­ku­ren­cję bi­cia w dzwon. Wygrały ba­ta­liony ma­te­ma­tyczne, dzięki nie­spo­ty­ka­nemu za­an­ga­żo­wa­niu żoł­nie­rza Artura Błaszkiewicza z ba­ta­lionu 3B. Prawdę po­wie­dziaw­szy, le­dwo udało nam się ura­to­wać dzwon przed zniszczeniem.

SONY DSC

Ponieważ na­sza mi­sja była ogra­ni­czona w cza­sie, mu­sie­li­śmy się po­ru­szać nie­zwy­kle szybko. Dużą część na­szej trasy po­ko­na­li­śmy z pręd­ko­ścią bli­ską 300 km/h dzięki chiń­skim ko­le­jom (chin­do­lino). Zastosowanie tego środka trans­portu po­zwo­liło nam na od­wie­dze­nie wszyst­kich za­pla­no­wa­nych miejsc.

SONY DSC

Z rów­nie dużą pręd­ko­ścią roz­wią­zy­wa­li­śmy w wol­nych chwi­lach za­danka z ma­te­ma­tyki oraz roz­ma­wia­li­śmy na te­maty dwujęzyczno-prawno-ekonomiczne. Batalion prawno-ekonomiczny był w tym roku naj­licz­niej reprezentowany.

Zgodnie z pla­nem sztur­mo­wa­li­śmy sta­no­wi­ska obronne zlo­ka­li­zo­wane na Wielkim Murze Chińskim oraz od­wie­dzi­li­śmy za­byt­kowe mia­sto Pingyao sły­nące z pięk­nie za­cho­wa­nych przy­kła­dów tra­dy­cyj­nej za­bu­dowy ludu Han.

Pierwszą kon­fron­ta­cję tak licz­nej i sil­nej Armii Olimpijczyków Czternastki z po­nad 7,5-tysięczną Terakotową Armią ce­sa­rza Qin Shi także na­leży uznać za udaną. Nie do­szło co prawda do bez­po­śred­niego star­cia mię­dzy nami, ale chiń­ska prze­waga li­czebna była ni­czym w po­rów­na­niu z na­szą siłą olimpijską.

SONY DSC

Przemaszerowaliśmy oczy­wi­ście przez Zakazane Miasto, hu­tongi, Świą­ty­nię Nieba, Świą­ty­nię Lamy oraz de­fi­lo­wa­li­śmy na placu Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen).

SONY DSC

Ponieważ na­sza wy­prawa miała cha­rak­ter po­ko­jowy, na­wią­za­li­śmy wiele przy­ja­znych kon­tak­tów z na­ro­dem chiń­skim. Kontakty były ini­cjo­wane przez obie strony. Najbardziej po­cią­ga­jąca dla Chińczyków była eg­zo­tyka na­szej Armii.

Podczas po­dróży po­wrot­nej uro­cze nie­miec­kie ste­war­desy od­śpie­wały Filipowi Nowakowi Zum Geburtstag viel Glück! z oka­zji jego dzie­więt­na­stych urodzin.W po­zy­tyw­nych na­stro­jach, za­do­wo­leni z do­brze prze­pro­wa­dzo­nej mi­sji po­wró­ci­li­śmy na te­ren na­szego ce­sar­stwa. Musieliśmy jesz­cze tylko za­mie­nić Bramę Wumen na por­tier­nię ZS14, kaczkę po pe­kiń­sku na na­le­śniki po kan­ze­oń­sku, Pawilon Modlitwy o Urodzaj na na­szą szkolną aulę, a plac Niebiańskiego Spokoju na salę 209.

SONY DSC

Zorganizowany obóz był dwu­na­stym w hi­sto­rii na­szej szkoły. Uczestnikami obozu byli, jak co roku, lau­re­aci i fi­na­li­ści olim­piad MEN. Nasi Olimpijczycy prze­mie­rzyli do­tych­czas w trak­cie tych obo­zów 172.000 ki­lo­me­trów. Zapraszamy do udziału w ko­lej­nym wyjeździe!

(CU=SKKO)

SONY DSC

fot. CU