Obóz olimpijski Czternastki, Peru 2018

Wszystkie znaki na Słońcu wska­zują na to, że w tym roku Armia Olimpijczyków Czternastki po raz pierw­szy wy­ru­szy z mi­sją do Ameryki Południowej. Celem wy­prawy będą m. in. dawna sto­lica Imperium Inków Cuzco oraz po­ło­żone nie­opo­dal in­ka­skie mia­sto Machu Picchu.

Kultura Inków to jed­nak nie­je­dyna kul­tura, którą po­znamy dzięki na­szej mi­sji i wy­kła­dom po­pu­lar­no­nau­ko­wym przy­go­to­wa­nym przez Panią prof. dr hab. Justynę Baron z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasza po­dróż do celu bę­dzie wio­dła m.in. przez wy­brzeże Pacyfiku, Park Narodowy Paracas, oazę Huacachina, pła­sko­wyż Nazca oraz le­żącą w cie­niu wul­kanu El Misti Arequipę. W nie­sa­mo­wi­tej sce­ne­rii pe­ru­wiań­skiej czę­ści pu­styni Atacama sko­rzy­stamy z moż­li­wo­ści sand­bo­ar­dingu, a do jed­nego z naj­głęb­szych na Ziemi ka­nio­nów – ka­nionu rzeki Colca do­trzemy po­ko­nu­jąc prze­łę­cze na wy­so­ko­ści po­nad 4000 m. n.p.m.

Uczestnikami wy­jazdu mogą być te­go­roczni lau­re­aci i fi­na­li­ści olim­piad MEN. Jeśli liczba chęt­nych prze­kro­czy­łaby liczbę miejsc (20), o kwa­li­fi­ka­cji za­de­cy­dują suk­cesy olim­pij­skie. W ubie­głych la­tach za­wsze mo­gli­śmy za­brać na obóz lau­re­atów i wie­lo­krot­nych fi­na­li­stów. Ostatnio moż­liwy był także udział jed­no­krot­nych fi­na­li­stów z od­po­wied­nią liczbą kwa­li­fi­ka­cji do dru­gich etapów.

Jeśli je­steś zainteresowany(a) wy­jaz­dem – od­bierz for­mu­larz zgło­sze­niowy ze wszyst­kimi in­for­ma­cjami or­ga­ni­za­cyj­nymi już w po­nie­dzia­łek 16 kwiet­nia 2018 i od­daj go naj­póź­niej w Dniu Olimpijczyka do SKKO. W tym roku ze wzglę­dów or­ga­ni­za­cyj­nych wy­jeż­dżamy już w maju (28.05–10.06).

Tegoroczny wy­jazd jest już trzy­na­stym w hi­sto­rii szkoły i pierw­szym do Ameryki Południowej. Dotychczas Olimpijczycy wy­jeż­dżali m. in. do Skandynawii, Egiptu, Indii, Wietnamu, Tajlandii, Kambodży, Islandii czy Chin.

Zapraszamy!

CU=SKKO

peru_FB