Obóz Olimpijski — Peru 2018

Zgodnie z prze­wi­dy­wa­niami i wszyst­kimi zna­kami na Słońcu w tym roku Armia Olimpijczyków Czternastki po raz pierw­szy wy­ru­szyła z mi­sją do Ameryki Południowej. Celem wy­prawy były m. in. dawna sto­lica Imperium Inków Cuzco oraz po­ło­żone nie­opo­dal in­ka­skie mia­sto Machu Picchu. Kultura Inków to jed­nak nie­je­dyna kul­tura, którą po­zna­li­śmy dzięki na­szej mi­sji i wy­kła­dom po­pu­lar­no­nau­ko­wym przy­go­to­wa­nym przez Panią prof. dr hab. Justynę Baron z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasza po­dróż do celu wio­dła m.in. przez wy­brzeże Pacyfiku, Park Narodowy Paracas, oazę Huacachina, pła­sko­wyż Nazca oraz le­żącą w cie­niu wul­kanu El Misti Arequipę.

W nie­sa­mo­wi­tej sce­ne­rii pe­ru­wiań­skiej czę­ści pu­styni Atacama sko­rzy­sta­li­śmy z moż­li­wo­ści sand­bo­ar­dingu, a na pła­sko­wyżu Nazca po­dy­sku­to­wa­li­śmy o kul­tu­rze Nazca oraz róż­nych kon­cep­cjach zwią­za­nych z po­wsta­niem znaj­du­ją­cych się tam gi­gan­tycz­nych geo­gli­fów. Z ko­lei do jed­nego z naj­głęb­szych na Ziemi ka­nio­nów – ka­nionu rzeki Colca do­tar­li­śmy, po­ko­nu­jąc prze­łę­cze na wy­so­ko­ści po­nad 4000 m. n.p.m.

Uczestnikami byli oczy­wi­ście te­go­roczni lau­re­aci i fi­na­li­ści olim­piad MEN. Wyjazd był już trzy­na­stym w hi­sto­rii szkoły — do­tych­czas Olimpijczycy wy­jeż­dżali m. in. do Skandynawii, Egiptu, Indii, Wietnamu, Tajlandii, Kambodży, Islandii czy Chin, od­wie­dza­jąc cztery kontynenty.

W tym roku szkol­nym czeka nas ju­bi­le­uszowy, czter­na­sty obóz do …

(CU=SKKO)