Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w brydżu sportowym

9–13 maja 2018 roku w Żer­ko­wie od­była się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w bry­dżu spor­to­wym, która jest naj­waż­niej­szą im­prezą w ka­te­go­rii par dla mło­dzieży w prze­dziale wie­ko­wym 16–18. Ma sta­tus mi­strzostw Polski; zwy­cięzcy otrzy­mują me­dale i ty­tuły na rok 2018.

Zawody po­prze­dzone są eli­mi­na­cjami wo­je­wódz­kimi i stre­fo­wymi. W olim­pia­dzie uczest­ni­czy 120 za­wod­ni­ków. Byliśmy drugą szkołą co do liczby wpro­wa­dzo­nych za­wod­ni­ków. Wystąpiło na niej dzie­wię­cioro na­szych uczniów. W kon­ku­ren­cji chłop­ców bar­dzo li­czy­li­śmy na Oskara Tokarczuka, który dwa ty­go­dnie wcze­śniej zo­stał wi­ce­mi­strzem Polski w dru­ży­nie. Oskar spi­sał się bar­dzo do­brze, zaj­mu­jąc piąte miej­sce – do me­dalu bra­ko­wało mu nie­wiele. Potwierdził swoją zna­ko­mitą formę w tym se­zo­nie. Adam Jasiak (1C) z Piotrem Olejnikiem (2A) za­jęli so­lidne miej­sce w po­ło­wie stawki (22 na 40 par), a zu­peł­nym de­biu­tan­tom – Bartoszowi Pytlakowi i Marcinowi Szczypce (obaj 1B) – udało się wy­prze­dzić kilka par, ale dla nich już sam udział w olim­pia­dzie był sukcesem.

W kon­ku­ren­cji dziew­cząt na­sze pary: Aleksandra Andrasz (1B) – Maria Wolak (1A)

i Aleksandra Kułakowska (2F) – Marta Sicińska za­jęły do­bre 9 i 11 miej­sce. Występ na­szych uczniów na­leży uznać za dobry.

Zawodnicy wro­cław­scy wzmoc­nieni ko­le­gami z in­nych dol­no­ślą­skich ośrod­ków za­jęli trze­cie miej­sce w punk­ta­cji wo­je­wództw, co jest naj­lep­szym miej­scem od pra­wie 10 lat. Nasi  ucznio­wie sku­pieni w klu­bie spor­to­wym KS AZS Wratislavia Wrocław za­jęli czwarte miejsce

w ka­te­go­rii klu­bów (na 22 startujące).

Gratulujemy!

prof. Marek Markowski – tre­ner bry­dża sportowego