Oni odnaleźli się w Czternastce

Dzień Otwartych Drzwi w Czternastce to co roku wiel­kie święto, pod­czas któ­rego my — ucznio­wie i na­uczy­ciele — mo­żemy so­bie przy­po­mnieć, jak wiele daje nam ta Szkoła, a na­stęp­nie po­ka­zać to po­ten­cjal­nym kan­dy­da­tom. W tym roku Rada Samorządu Uczniowskiego włą­czyła się w or­ga­ni­za­cję tego dnia jesz­cze bar­dziej in­ten­syw­nie i kre­atyw­nie niż zwy­kle. Stworzyliśmy Escape Room „Noc w bi­blio­tece”. Para śmiał­ków wcho­dziła do po­koju, w któ­rym cze­kały na nią cztery różne za­da­nia. Niektóre wy­ma­gały uło­że­nia spe­cjal­nych kloc­ków, inne — roz­wią­za­nia sza­rady. Niech treść za­dań po­zo­sta­nie na­szą ta­jem­nicą. Większości z po­nad 50 osób, które od­wie­dziły nasz escape room, udało się opu­ścić po­kój przed re­gu­la­mi­no­wymi 15 mi­nu­tami, czego ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy. Mamy na­dzieję, że we wrze­śniu wszy­scy od­naj­dziemy się w Czternastce!

Zdjęcia: M. Kilijański