Oskar Olejnik — Stypendystą Prezesa Rady Ministrów

29 li­sto­pada 2016 r. w ze­spole Szkół Nr 14 od­była się uro­czy­stość wrę­cze­nia sty­pen­diów Prezesa Rady Ministrów wszech­stron­nie uzdol­nio­nym uczniom dol­no­ślą­skich szkół. Jej go­spo­da­rzem był Dolnośląski Kurator Oświaty, Roman Kowalczyk, a jed­nym z za­pro­szo­nych go­ści — Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, Jarosław Delewski. Wśród przy­by­łych na uro­czy­stość byli rów­nież przed­sta­wi­ciele jed­no­stek sa­mo­rządu te­ry­to­rial­nego oraz dy­rek­to­rzy szkół. Prowadzoną przez wi­zy­ta­tora Mariolę Kolan uro­czy­stość uświet­niły wy­stępy ar­ty­styczne przy­go­to­wane przez Centrum Edukacji Kulturalnej dzieci i Młodzieży. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może uzy­skać tylko je­den przed­sta­wi­ciel szkoły — w LO XIV był to Oskar Olejnik z klasy 3E. Każdy wy­róż­niony otrzy­mał dy­plom z gra­tu­la­cjami z rąk Kuratora Oświaty, Romana Kowalczyka. My rów­nież gratulujemy!

Zdjęcia: D. Masłowska