Ośrodek „ Nadzieja” – akcja klasy 2e

W ra­mach Ligi Klas „Pomagam” klasa 2E za­jęła się przy­go­to­wa­niem ty­go­dnia wo­lon­ta­riatu na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie Ślą­skim. W ty­go­dniu, w cza­sie któ­rego trwała zbiórka, roz­wie­si­li­śmy rów­nież w szkole pla­katy za­chę­ca­jące do dzia­łal­no­ści do­bro­czyn­nej . Zbieraliśmy ubra­nia, za­bawki, sło­dy­cze oraz ar­ty­kuły hi­gie­niczne. Zbiórka oka­zała się suk­ce­sem – przy­nie­siono tak dużo da­rów, że trzeba było po­je­chać do ośrodka dwa razy. Pierwszy raz zro­bi­li­śmy to 17 lu­tego, a drugi – 13 maja. Zebrane rze­czy za­wio­zła z nami prof. Alicja Doeringer-Krygier, wy­cho­waw­czyni klasy 2E. Dzięki na­szej szkol­nej zbiórce mała Marysia – jedna z naj­młod­szych pod­opiecz­nych ośrodka – otrzy­mała wó­zek spa­ce­rowy, któ­rego potrzebowała.

Dziękujemy dar­czyń­com za przy­nie­sione rzeczy.

Marta Kuchciak 2E

prof. Maria Czaplińska – ko­or­dy­na­torka szkol­nego wolontariatu