Czternastkowe czytanie literatury – „Lalka” Bolesława Prusa

18 grud­nia 2017 r. i 3 stycz­nia 2018 r. w bi­blio­tece szkol­nej Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu od­było się … więcej»

Tydzień Charytatywny klasy 1D

W dniach 27 li­sto­pada – 1 grud­nia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 1D zor­ga­ni­zo­wała ak­cję pn. Tydzień … więcej»

Gimnazjada w piłki siatkowej chłopców

W środę, 10 stycz­nia 2018 r. w Gimnazjum nr 13 od­były się za­wody w piłce siat­ko­wej chłop­ców. Wzięło w nich … więcej»

Obóz informatyczny w Pokrzywnej

W dniach 8–13 stycz­nia 2018 r. pod pa­tro­na­tem na­uko­wym Instytutu Informatyki UWr od­był się ogól­no­pol­ski obóz in­for­ma­tyczny, zor­ga­ni­zo­wany przez na­uczy­ciela … więcej»

Licealiada w short-track

2 lu­tego 2018 r. we Wrocławiu na lo­do­wi­sku przy ul. Spiskiej od­były się za­wody wo­je­wódz­kie w short-track dziew­cząt i chłop­ców. … więcej»

Olimpiada Chemiczna — etap okręgowy

Z dumą in­for­mu­jemy, że do okrę­go­wego etapu 64. Olimpiady Chemicznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 15 uczniów LO XIV:

  1. Paweł Kowalczyk 2C
więcej»

Studniówka 2018 w Zamku Topacz

W tym roku ma­tu­rzy­ści Czternastki ba­wili się na stud­niówce w po­ło­żo­nym na obrze­żach Wrocławia Zamku Topacz. Bal ory­gi­nal­nych wnę­trzach trwał … więcej»

Olimpiada Wiedzy o Filmie — etap centralny

Uczennica klasy 1E, Julia Wolna za­kwa­li­fi­ko­wała się do cen­tral­nego etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Gratulujemy!… więcej»

Spotkanie dawnych i obecnych nauczycieli LO XIV

Z ini­cja­tywy wciąż czyn­nego za­wo­dowo i to­wa­rzy­sko, nie­oce­nio­nego prof. Ludwika Ralskiego 5 stycz­nia od­było się ko­lejne no­wo­roczne spo­tka­nie dy­rek­cji z … więcej»

LXVIII Olimpiada Matematyczna — etap okręgowy

Do dru­giego etapu LXIX Olimpiady Matematycznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 15 uczniów LO XIV:

  1. Anadi Agrawal 3B
  2. Aleksandra Andrasz 1B
  3. Cezary Bednarz
więcej»
Strona 2 z 3912345678910...2030...Ostatna »