Dolnośląski finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej

W czwar­tek, 29 wrze­śnia 2017 r. re­pre­zen­ta­cja lek­ko­atle­tyczna dziew­cząt Gimnazjum Nr 49 wraz z opie­kunką, prof. Marią Czaplińską i prak­ty­kan­tem, … więcej»

Gimnazjada dziewcząt w koszykówce

W pią­tek, 27 paź­dzier­nika 2017 na te­re­nie Zespołu Szkół nr 14 obył się pierw­szy etap udziału na­szych ko­szy­ka­rek w Gimnazjadzie … więcej»

Gimnazjada chłopców w koszykówce

W środę, 25 paź­dzier­nika 2017 roku re­pre­zen­ta­cja chłop­ców Gimnazjum Nr 49 ro­ze­grała mecz z dru­żyną Gimnazjum Nr 20, który od­był … więcej»

Ocalić od zapomnienia — akcja RSU

Dzień Wszystkich Świę­tych to czas wspo­mi­na­nia tych, któ­rzy ode­szli na za­wsze. Jak co roku Rada Samorządu Uczniowskiego prze­pro­wa­dziła ak­cję „Ocalić … więcej»

Jesienne Mistrzostwa Szkoły w Lekkoatletyce

W dru­gim ty­go­dniu wrze­śnia 2017 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­były Jesienne, Mistrzostwa Szkoły w Lekkoatletyce, które zo­stały zor­ga­ni­zo­wane … więcej»

Dolnośląski Finał Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych

Dnia 26 wrze­śnia 2017 roku ucznio­wie Czternastki wzięli udział w Dolnośląskim Finale Ligi Lekkoatletycznej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Zawody … więcej»

Wielkie Tchnienie Życia

W so­botę, 14 paź­dzier­nika wo­lon­ta­riu­sze Czternastki spo­tkali się o 15.30 pod po­mni­kiem Fredry na wro­cław­skim Rynku, aby swą obec­no­ścią włą­czyć … więcej»

Światowy Kongres Bibliotek

Przez ty­dzień od 19 d0 25 sierp­nia Wrocław był świa­tową sto­licą bi­blio­tek. 3200 bi­blio­te­ka­rzy ze 130 kra­jów ze wszyst­kich kon­ty­nen­tów … więcej»

Wyniki EWD najlepsze w LO XIV!

Z dumą in­for­mu­jemy, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej uzy­skało naj­wyż­sze wy­niki Edukacyjnej Wartości Dodanej w la­tach 2015–2017 … więcej»

Gala wrocławskiego programu wspierania uzdolnień „Promovere Talenta”

26 wrze­śnia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­była się Gala 13. edy­cji wro­cław­skiego pro­gramu wspie­ra­nia uzdol­nień „Promovere Talenta”więcej»

Strona 2 z 3212345678910...2030...Ostatna »