Kultura nieznana zawitała do Czternastki

„Kultura nie­znana” jest to na­zwa pro­jektu, który Rada Samorządu Uczniowskiego LO XIV, re­ali­zo­wała w szkole w ciągu nie­mal ca­łego roku … więcej»

Polowanie na Mol-e w Czternastce

W czwar­tek, 7 czerwca wszy­scy ucznio­wie i na­uczy­ciele na­szej szkoły mo­gli obej­rzeć spek­takl te­atralny pt. „Polowanie na Mol-e”, który przy­go­to­wany … więcej»

Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży w Lekkiej Atletyce

6 czerwca na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od­był się Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce. W za­wo­dach fi­na­ło­wych … więcej»

Mistrzostwa Szkoły „Czwórek” klasowych w piłce siatkowej dziewcząt

W maju 2018 roku roz­po­częły sie Mistrzostwa Szkoły „Czwórek” kla­so­wych w piłce siat­ko­wej dziew­cząt. W me­czach roz­gry­wa­nych sys­te­mem każdy z … więcej»

Klasowa zbiórka 1C dla bezdomnych zwierząt

28 maja klasa 1C zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę cha­ry­ta­tywną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Każdy z uczniów przy­niósł ja­kąś

więcej»

Klasa 2C spełniła marzenie Julka

W pią­tek, 9 lu­tego 2018 roku kilka osób z klasy 2C udało się w od­wie­dziny do Natalii i Patrycji, pod­opiecz­nych … więcej»

Wyróżnienie dla grupy wolontariuszy „Pomagam”

Informowaliśmy już, że pod­czas gali wro­cław­skiej edy­cji XIV Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” grupa wo­lon­ta­riu­szy „Pomagam”, która działa w na­szej … więcej»

Festyn na rzecz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”

9 czerwca 2018 roku klasa 3J wzięła udział w fe­sty­nie na rzecz pod­opiecz­nych Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska „Formuła Dobra”. … więcej»

Charytatywny kiermasz 1D

21 maja 2018 roku klasa 1 D zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast. Pomysłodawcami ak­cji byli Magdalena Garczarek, Michał Musiał oraz Szymon … więcej»

Akcja charytatywna klasy 1A

2327 kwiet­nia cała klasa 1A włą­czyła się w or­ga­ni­za­cję Tygodnia Kultury Nieznanej. Celem tego przed­się­wzię­cia było za­pre­zen­to­wa­nie kul­tury … więcej»

Strona 2 z 5012345678910...203040...Ostatna »