Podziękowania za wolontariat

Podziękowania dla na­szych wolontariuszy

więcej»

Dzień Sportu w Gimnazjum Nr 49

W czwar­tek, 22.06.2017 r. od­był się dzień Sportu dla Gimnazjum Nr 49. Podczas tej im­prezy ucznio­wie mieli do ro­ze­gra­nia 5 … więcej»

Warsztaty językowe w Wielkiej Brytanii

Warsztaty ję­zy­kowe w Londynie i oko­li­cach od­były się w dniach 3–9 czerwca 2017 r. Wzięło w nich udział 27 uczniów … więcej»

Adam Jasiak i Oskar Tokarczuk wicemistrzami Polski w brydżu sportowym

W dniach 15–18 czerwca 2017 r. od­były się w Poznaniu Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym. Jest to im­preza … więcej»

Mistrzostwa Polski w szachach

Po za­wo­dach szkół wro­cław­skich, pół­fi­nale dol­no­ślą­skim i fi­nale dol­no­ślą­skim re­pre­zen­ta­cja XIV LO na pierw­szym miej­scu za­kwa­li­fi­ko­wała się do Mistrzostw Polski … więcej»

„Czy nauka pozwala wierzyć w cuda?” — lekcja religii z ks. dr. hab. Wojciechem Grygielem FSSP

W pią­tek, 9 czerwca 2017 r. o godz. 11.05 w sali nr 212 miała miej­sce ka­te­cheza z ab­sol­wen­tem XIV LO … więcej»

Biegi na orientację 2017

Półfinałowe wo­je­wódz­kie igrzy­ska mło­dzieży szkol­nej — Gimnazjada i Licealiada — od­były się w dniu 10 maja 2017 r. na bo­isku … więcej»

Wyniki egzaminów maturalnych 2017

Wyniki eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych będą do­stępne w Serwisie Informacyjnym Maturzysty od 30 czerwca 2017 r. (pią­tek). Loginy i ha­sła zo­stały … więcej»

Spacer integracyjny z kijami nordic walking

19 czerwca po lek­cjach uczen­nice na­szej szkoły wy­brały się na spa­cer in­te­gra­cyjny z osobą nie­wi­domą. Uczennice na­uczyły się, jak ase­ku­ro­wać … więcej»

Wrocławska Liga Koszykówki Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych

24 kwiet­nia 2017 r. w hali Liceum Ogólnokształcącego nr IX we Wrocławiu od­było się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie Wrocławskiej Ligi Koszykówki Dziewcząt … więcej»

Strona 2 z 3012345678910...2030...Ostatna »