Inga Figurska – akcja klasy 1f i 3a dla chorej na SMA dziewczynki

W so­botę, 8 kwiet­nia pod­czas Dnia Otwartych Drzwi w Zespole Szkół  Nr 14 uczen­nice klas 1F i 3A zor­ga­ni­zo­wały kier­masz … więcej»

Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym

7–9 kwiet­nia 2017 roku w Bytomiu od­były się XII Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym. Impreza na­zy­wana jest … więcej»

Kandydatów do klas dwujęzycznych zapraszamy do złożenia deklaracji

Kandydaci do klas dwu­ję­zycz­nych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV  przy­stę­pują do spraw­dzianu kom­pe­ten­cji ję­zy­ko­wych (ję­zyk an­giel­ski) w dniu 22 maja … więcej»

Wyniki egzaminów maturalnych 2017

Wyniki eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych będą do­stępne w Serwisie Informacyjnym Maturzysty od 30 czerwca 2017 r. (pią­tek). Loginy i ha­sła zo­stały … więcej»

Wyjazd klasy 2A na narty biegowe do Jakuszyc

Sezon wy­jaz­dów kla­so­wych na narty bie­gowe do Jakuszyc po­woli do­biega końca. Nie każda szkoła ma tak fan­ta­styczne moż­li­wo­ści – na … więcej»

Wyjazd klas 2B i 2J na narty biegowe do Jakuszyc

W po­nie­dzia­łek, 13 marca kla­som 2B i 2J udało się cu­dow­nie roz­po­cząć nowy ty­dzień szkolny – dzień ten spę­dzi­li­śmy na … więcej»

Wrocławski Bieg Sponsorowany 2017

21 marca, czyli pierw­szego dnia wio­sny ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 14 po raz czwarty już uczest­ni­czyli we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. … więcej»

Konkurs „Osobowość Internatu 2017”

W środę, 29 marca w na­szym in­ter­na­cie od­był się fi­nał kon­kursu, w któ­rym wy­cho­wan­ko­wie i wy­cho­wawcy wy­bie­rali „Osobowość Internatu 2017”. … więcej»

Licealiada 2016/ 2017 w piłce nożnej

Reprezentacja XIV LO w piłce noż­nej uczest­ni­czyła w mię­dzysz­kol­nych roz­gryw­kach piłki noż­nej w ra­mach li­ce­aliady, które od­były się 11 kwiet­nia … więcej»

„Nie bądź sknera, kup pampera!”

Na prze­ło­mie marca i kwiet­nia w Zespole Szkół Nr 14 od­była się ak­cja „Nie bądź sknera, kup pam­pera!”, któ­rej głów­nym … więcej»

Strona 2 z 2412345678910...20...Ostatna »