Szlakiem Młodej Polski

„Kto mnie wo­łał, czego chciał…”, jak ma­wiał Chochoł  z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.  Tak też wo­łał nas Kraków, sto­lica Młodej Polski, … więcej»

Zakończenie sezonu brydża młodzieżowego na Dolnym Śląsku 2016/ 2017

26 maja 2017 roku od­był się ostatni tur­niej dol­no­ślą­skiego bry­dża mło­dzie­żo­wego w se­zo­nie 2016/ 2017. Startowało w nim 28 par, … więcej»

Kiermasz „Słoneczny Uśmiech”

We wto­rek, 6 czerwca 2017 r. ucznio­wie z klasy 3J Gimnazjum Nr 49 zor­ga­ni­zo­wali ca­ło­dniowy kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści, … więcej»

Teatr Mały na scenie Czternastki

Dzięki wie­lo­let­niej współ­pracy z Edwardem Kaliszem, ak­to­rem Teatru Współczesnego, a jed­no­cze­śnie na­uczy­cie­lem re­to­ryki w LO XIV i za­jęć … więcej»

Tydzień Charytatywny klasy 3L

W dniach 5–9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 3L zor­ga­ni­zo­wała Tydzień Charytatywny. Pomysłodawczyniami ak­cji były Zuza więcej»

Karmy dla bezdomnych zwierząt

W ostat­nim ty­go­dniu roku  szkol­nego 2016/2017 w Zespole Szkół Nr 14 zo­stała prze­pro­wa­dzona zbiórka karm dla bez­dom­nych zwie­rząt prze­by­wa­ją­cych w … więcej»

Pomoc dzieciom i młodzieży z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

W dniach 29 maja – 2 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 Karolina Wilińska i Joanna Młotek z … więcej»

Program Stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Jeśli je­steś am­bit­nym, uzdol­nio­nym i osią­ga­ją­cym już pierw­sze suk­cesy uczniem klasy trze­ciej gim­na­zjum, ten pro­gram ad­re­so­wany jest wła­śnie do Ciebie!… więcej»

Adam Woźniak wicemistrzem Polski juniorów w shogi

Adam Woźniak z klasy 2E zo­stał w kwiet­niu wi­ce­mi­strzem Polski ju­nio­rów w shogi — gra­tu­lu­jemy! Jego tre­nerką jest obec­nie Karolina … więcej»

Szkolny Nobel — czterech laureatów konkursu z Czternastki

Konkurs „Szkolny Nobel” ma na celu wy­ło­nie­nie, uho­no­ro­wa­nie i pro­mo­cję naj­wy­bit­niej­szych uczniów Wrocławia. Nagrodą jest sty­pen­dium przy­zna­wane w kil­ku­na­stu ka­te­go­riach. … więcej»