Wolontariat — podziękowania

Dotarły do nas po­dzię­ko­wa­nia z Fundacji „Na ra­tu­nek dzie­ciom z cho­robą no­wo­two­rową”. Dołączamy się do nich i dziękujemy!

więcej»

Absolwenci LO XIV w zawodach University Rover Challenge 2016

To nie ko­niec suk­ce­sów ab­sol­wen­tów Czternastki. Jan Chorowski, Michał Barciś, Krzysztof Skrzynecki i Filip Chudy we­szli w skład ze­społu Continuum więcej»

Międzynarodowy sukces programistów — absolwentów LO XIV

Bartłomiej Dudek, Maciej Dulęba i Mateusz Gołębiewski – trzech stu­den­tów IV roku in­for­ma­tyki Uniwersytetu Wrocławskiego w fi­nale ICPC – Akademickich … więcej»

Bal Gimnazjalny 2016

Bal Gimnazjalny od­był się w tym roku szkol­nym wy­jąt­kowo jesz­cze przed ogło­sze­niem wy­ni­ków eg­za­minu gim­na­zjal­nego, ale można się było spo­dzie­wać, … więcej»

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016

Gratulujemy uczniom Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi i ich na­uczy­cie­lom do­sko­na­łych wy­ni­ków eg­za­minu gimnazjalnego!

ję­zyk pol­ski — 92,4% (śred­nia … więcej»

LO XIV na 4. miejscu w Rankingu STEM

LO XIV za­jęło 4. miej­sce w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw STEM 2016 — gra­tu­lu­jemy uczniom i ich nauczycielom!

STEM – czyli … więcej»

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegu na orientację

W czwar­tek, 21 kwiet­nia 2016 r. na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od­były się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegu na więcej»

Gimnazjada w piłce ręcznej chłopców

7 marca 2016 roku re­pre­zen­ta­cja uczniów Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi wzięła udział w roz­gryw­kach gru­po­wych Gimnazjady Młodzieży w więcej»

Turniej Coca-Cola Cup 2016

Po rocz­nej prze­rwie dru­żyna Zespołu Szkół Nr 14 wy­star­to­wała w co­rocz­nym i bar­dzo po­pu­lar­nym tur­nieju pił­kar­skim Coca-Cola Cup.

Turniej I więcej»

Gimnazjada chłopców w piłce nożnej

25 kwiet­nia i 5 maja 2016 roku re­pre­zen­ta­cja Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi wzięła udział w tur­nieju piłki noż­nej więcej»