Program „Dwa plus trzy i jeszcze więcej” — podziękowanie

W ra­mach pro­gramu po­mocy dla ro­dzin wie­lo­dziet­nych Dwa plus trzy i jesz­cze wię­cej Zespół Szkół Nr 14 umoż­li­wia jego człon­kom … więcej»

Światowe Dni Młodzieży 2016 — podziękowania

Zespół Szkół Nr 14 miał swój skromny wkład w Świa­towe Dni Młodzieży 2016

więcej»

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej — podziękowania

W fi­nale XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej ty­tuł lau­re­ata zdo­była Alek­san­dra Hołownia z  klasy 3E, a Tymon Solecki z klasy … więcej»

XIV Wrocławski Matematyczny Marsz na Orientację 2016

W XIV Wrocławskim Matematyczny Marszu na Orientację 2016 dru­żyna z Gimnazjum Nr 49 w skła­dzie: Anna Kubiak, Hanna Sudoł, Cyryl więcej»

Stypendia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego w roku szkolnym 2016/2017

Z ogromną sa­tys­fak­cją in­for­mu­jemy, że w gro­nie na­szych uczniów i ab­sol­wen­tów jest aż 31 sty­pen­dy­stów Uczniowskiego Programu Stypendialnego, w … więcej»

Ropoczęcie Roku Olimpijskiego 2016/2017

W środę, 21 wrze­śnia roz­po­czął się dla uczniów Zespołu Szkół Nr 14 Nowy Rok Olimpijski. Szkolni ko­or­dy­na­to­rzy po­szcze­gól­nych olim­piad … więcej»

Światowe Dni Młodzieży 2016

W cza­sie wa­ka­cji uczen­nice z na­szej szkoły: Agata Wróbel z klasy 3C, Barbara Ubysz 1B, Barbara Kraszewska z klasy 1A … więcej»

Dzień Integracji w internacie

Czwartek, 22 wrze­śnia był w na­szym in­ter­na­cie Dniem Integracji. Projekt ten miał przede wszyst­kim po­móc w za­po­zna­niu się no­wych wy­cho­wan­ków … więcej»

Szkolna Liga Lekkoatletyczna Gimnazjów

15 wrze­śnia 2016 r. w ra­mach Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Gimnazjalistów od­były się pierw­sze za­wody mię­dzysz­kolne. Na sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym AWF Wrocław … więcej»

Stypendium Kronospan

Fundacja Kronospan już po raz szó­sty ofe­ruje pro­gram sty­pen­dialny, który kie­ro­wany jest dla Licealistów Europy Środ­kowo– Wschodniej.

Oferta de­dy­ko­wana jest … więcej»