Obóz informatyczny w Złotnikach Lubańskich

5–10 li­sto­pada 2016 roku w Złotnikach Lubańskich od­był się ko­lejny już mię­dzysz­kolny obóz in­for­ma­tyczny. W obo­zie, który zo­stał  zor­ga­ni­zo­wa­nym przez … więcej»

Spotkanie z dr Kaliną Mróz-Jabłecką z Instytutu Filologii Germańskiej UWr

30 li­sto­pada 2016 roku w czy­telni Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu od­było się spo­tka­nie uczniów z dr Kaliną Mróz-Jabłecką … więcej»

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów

Do II czę­ści Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący uczniowie:

Bartosz Woźniak 3K
Szymon Napora 3K
Mikołaj Pujanek … więcej»

XXIX Olimpiada Filozoficzna — etap okręgowy

Do etapu okrę­go­wego XXIX Olimpiady Filozoficznej za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący ucznio­wie LO XIV:

Hanna Sokolska, klasa 3E

Bartosz Szyler, klasa 3E… więcej»

O kulinariach od kuchni

„Gdzie ku­cha­rek sześć, tam nie ma co jeść” — temu przy­sło­wiu zdają się prze­czyć efekty pracy uczniów klas trze­cich gim­na­zjum … więcej»

X Konkurs Języka Angielskiego „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

Z praw­dziwą przy­jem­no­ścią in­for­muję, iż do fi­nału X Konkursu Języka Angielskiego zDolny Ślą­zak Gimnazjalista za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący uczniowie:

Olga Adhikari … więcej»

Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

Martyna Cisakowska oraz Oskar Olejnik (oby­dwoje z klasy 3E) awan­so­wali do ma­te­ma­tycz­nego II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”więcej»

Ogólnopolski Konkurs „Laptop na bank” — półfinał

Do pół­fi­nału Ogólnopolskiego Konkursu „Laptop na bank”, or­ga­ni­zo­wa­nego przez Narodowy Bank Polski i Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, za­kwa­li­fi­ko­wało się … więcej»

XLIII Olimpiada Geograficzna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLIII Olimpiady Geograficznej, który od­bę­dzie się w Jeleniej Górze, za­kwa­li­fi­ko­wało się 13 uczniów z na­szej szkoły, … więcej»

63. Olimpiada Chemiczna — etap okręgowy

Do II etapu 63. Olimpiady Chemicznej za­kwa­li­fi­ko­wali się uczniowie:

Szymon Góral IIIc
Sitou El-Ayachi Jr IIIc
Krzysztof Jurdziński IIIc
Maksymilian … więcej»