Jesienne Mistrzostwa Szkoły w Lekkoatletyce

W dru­gim ty­go­dniu wrze­śnia 2017 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­były Jesienne, Mistrzostwa Szkoły w Lekkoatletyce, które zo­stały zor­ga­ni­zo­wane … więcej»

Dolnośląski Finał Ligi Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych

Dnia 26 wrze­śnia 2017 roku ucznio­wie Czternastki wzięli udział w Dolnośląskim Finale Ligi Lekkoatletycznej na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Zawody … więcej»

Wielkie Tchnienie Życia

W so­botę, 14 paź­dzier­nika wo­lon­ta­riu­sze Czternastki spo­tkali się o 15.30 pod po­mni­kiem Fredry na wro­cław­skim Rynku, aby swą obec­no­ścią włą­czyć … więcej»

Światowy Kongres Bibliotek

Przez ty­dzień od 19 d0 25 sierp­nia Wrocław był świa­tową sto­licą bi­blio­tek. 3200 bi­blio­te­ka­rzy ze 130 kra­jów ze wszyst­kich kon­ty­nen­tów … więcej»

Wyniki EWD najlepsze w LO XIV!

Z dumą in­for­mu­jemy, że Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej uzy­skało naj­wyż­sze wy­niki Edukacyjnej Wartości Dodanej w la­tach 2015–2017 … więcej»

Gala wrocławskiego programu wspierania uzdolnień „Promovere Talenta”

26 wrze­śnia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­była się Gala 13. edy­cji wro­cław­skiego pro­gramu wspie­ra­nia uzdol­nień „Promovere Talenta”więcej»

Gala IV edycji konkursu „Matura na 100 procent”

Matura na 100% — 258 030 zda­ją­cych, 65 fi­na­li­stów (wśród nich ab­sol­went LO XIV, Krzysztof Jurdziński) i 25 lau­re­atów. … więcej»

Dzień Integracji w internacie

W czwar­tek, 21 wrze­śnia w na­szym in­ter­na­cie od­była się im­preza pod na­zwą Dzień Integracji. Miała ona słu­żyć przede wszyst­kim … więcej»

Pomoc dla Kacpra Borkowskiego – akcja Martyny Baranek z klasy 3M

12 wrze­śnia 2017 roku w Zespole Szkół Nr 14 Martyna Baranek z ko­le­żan­kami ze swo­jej klasy, Justyną Mączyńską oraz Martyną … więcej»

Akcja dla bezdomnych zwierząt

We wto­rek, 12 wrze­śnia, czyli w dniu pierw­szych w tym roku szkol­nym ze­brań z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz ciast klasy … więcej»