Wrocławska Gala XXIV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

W tym roku do kon­kursu „Ośmiu Wspaniałych” zgło­szono 347 wo­lon­ta­riu­szy. Gala te­go­rocz­nego kon­kursu od­była się 19 marca 2018 r. we … więcej»

Charytatywna Noc Filmowa — podsumowanie

Szósta Charytatywna Noc Filmowa — tak jak wszyst­kie po­przed­nie — zo­stała zor­ga­ni­zo­wana z my­ślą o by­łym uczniu Czternastki, Jurku Piekarskimwięcej»

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 1.03.2018 r. po­czet sztan­da­rowy szkoły wziął udział w ob­cho­dach Narodowego Dnia Pamięci Żoł­nie­rzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim we … więcej»

Uczniowie LO XIV najlepiej zdali maturę z przedmiotów obowiązkowych

„Gazeta Wrocławska” opu­bli­ko­wała ran­king wro­cław­skich li­ceów na pod­sta­wie wy­ni­ków pi­sem­nych i ust­nych eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych z przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych: ję­zyka pol­skiego, ję­zyka … więcej»

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr … więcej»

Program stypendialny „Marzenie o Nauce”

Zostań sty­pen­dy­stą pro­gramu „Marzenie o Nauce”!więcej»

XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego — finał

Do fi­nału XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego za­kwa­li­fi­ko­wało się 8 uczniów LO XIV:

  1. Dominika Białek 2E
  2. Julia Kondracka 2E
więcej»

VII Olimpiada Medialna — finał

Do fi­nału VII Olimpiady Medialnej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

2. Anna Rączkiewicz (1D)

3. Tomasz Winiarski (1D)

4. Nikodem Szynol (1E)

5. … więcej»

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej — finał

Do fi­nału XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 3 uczniów LO XIV:

  1. Woźniak Bartosz kl.1E
  2. Argasińska Emilia kl.2B
  3. Zajączkowski Wojciech
więcej»

XXXVI Olimpiada Języka Łacińskiego — finał

Do fi­nału XXXVI Olimpiady Języka Ła­ciń­skiego za­kwa­li­fi­ko­wał się Jan Antoni Wodziński z klasy 3A.

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Zdzisław Koczarski… więcej»