Pomoc dla Kacpra Borkowskiego – akcja Martyny Baranek z klasy 3M

12 wrze­śnia 2017 roku w Zespole Szkół Nr 14 Martyna Baranek z ko­le­żan­kami ze swo­jej klasy, Justyną Mączyńską oraz Martyną … więcej»

Akcja dla bezdomnych zwierząt

We wto­rek, 12 wrze­śnia, czyli w dniu pierw­szych w tym roku szkol­nym ze­brań z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz ciast klasy … więcej»

Mistrzostwa Wrocławia Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej

14 wrze­śnia 2017 r. ucznio­wie Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi re­pre­zen­to­wali szkołę pod­czas in­au­gu­ra­cji Roku Sportowego 2017/ 2018, która … więcej»

Sukcesy absolwentów w brydżu sportowym

W dniach 8–16 lipca 2017 r. w miej­sco­wo­ści Samorin (Słowacja) od­były się 26. Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów w bry­dżu spor­to­wymwięcej»

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/ 2018

Gdy ucznio­wie 3A or­ga­ni­zują uro­czy­stość roz­po­czę­cia roku szkol­nego, wów­czas rok szkolny roz­po­czyna się 4 wrze­śnia, a trzy do­dat­kowe dni wa­ka­cji … więcej»

Sukces Jakuba Famulskiego w MOLTMIS!

Na prze­ło­mie lipca i sierp­nia od­był się na Uniwersytecie w Dublinie fi­nał Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (Moltmis!). Uczeń Czternastki … więcej»

Alicja Chaszczewicz wśród najlepszych studentów Cambridge

Absolwentka LO XIV z roku 2016, Alicja Chaszczewicz po pierw­szym roku stu­diów w St John’s College w Cambridge zna­la­zła się … więcej»

Anadi Agrawal odniósł kolejny sukces

Kolejny suk­ces od­niósł Anadi Agrawal — zdo­był złoty me­dal na Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej.

To czwarty z ko­lei złoty me­dal zdo­byty … więcej»

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ka­zem pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV w roku szkol­nym 2017/2018.

Podręczniki dla uczniów … więcej»

Złoto w Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej

Anadi Agrawal, uczeń klasy 2B Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV zo­stał zwy­cięzcą Olimpiady Informatycznej Krajów Europy Środ­ko­wej, która za­koń­czyła … więcej»