Dzień Sportu w Czternastce

21 czerwca 2017 roku w Czternastce od­był się Dzień Sportu. Podczas tej im­prezy ucznio­wie li­ceum mieli do ro­ze­gra­nia 5 kon­ku­ren­cji, … więcej»

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w LO XIV

Rok szkolny 2016/2017 można uznać za za­koń­czony suk­ce­sem — wpraw­dzie cze­kamy jesz­cze na wy­niki eg­za­mi­nów  ma­tu­ral­nych, ale młodsi ko­le­dzy te­go­rocz­nych … więcej»

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w Gimnazjum Nr 49

Kolejny rocz­nik za­koń­czył na­ukę w Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Nr 14. Rekordowa liczba osią­gnięć … więcej»

Bal Gimnazjalny 2017

Tegoroczny Bal Gimnazjalny prze­szedł już do hi­sto­rii — ser­decz­nie dzię­ku­jemy za­an­ga­żo­wa­nym w jego or­ga­ni­za­cję Rodzicom! Zarówno ucznio­wie, jak i za­pro­szeni … więcej»

Klasa 1 A szlakiem miejsc pamięci narodowej w Warszawie

4 maja 2017 roku my ucznio­wie klasy 1A wraz z wy­cho­waw­cami udali się na dwu­dniową wy­cieczkę do sto­licy na­szego kraju … więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2J

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych spo­tkań wy­cho­waw­ców klas z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz cha­ry­ta­tywny klasy 2J. Prawie … więcej»

Sprawozdanie z Mistrzostw LO XIV w piłce nożnej w roku szkolnym 2016/ 2017

W tur­nie­jach piłki noż­nej w ra­mach mi­strzostw szkoły star­to­wało 8 dru­żyn klasowych.

Mecze były roz­gry­wane na bo­isku tar­ta­no­wym na za­ję­ciach … więcej»

Basketmania dziewcząt w roku szkolnym 2016/ 2017

5 czerwca 2017 roku za­koń­czyła się te­go­roczna liga ko­szy­kar­ska, zwana Basketmanią dziewcząt.

Uczennice z Gimnazjum nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi … więcej»

Czternastka na „Weselu” Jana Klaty w Krakowie

7–9 czerwca 2017 roku grupa uczniów Czternastki pod opieką prof. Agnieszki Giżewskiej-Szwarbuły i prof. Małgorzaty Stasiak wy­brała się na wy­cieczkę … więcej»

Mistrzostwa LO XIV w koszykówce chłopców

21 czerwca 2017 r. za­koń­czyły się roz­grywki o miano naj­lep­szej ko­szy­kar­skiej klasy na­szej szkoły. W tur­nieju, który roz­gry­wany był przez … więcej»

Strona 3 z 3012345678910...2030...Ostatna »