XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego za­kwa­li­fi­ko­wało się 24 uczniów LO XIV:

  1. Kamila Kaźmierczak   2E
  2. Agnieszka Szwarczyńska
więcej»

XLIX Olimpiada Języka Rosyjskiego — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego za­kwa­li­fi­ko­wali się:

1. Paweł Cegieła 2B

2. Aleksander Gal 1E

3. Denys Korniienko … więcej»

XLI Olimpiada Języka Francuskiego — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLI Olimpiady Języka Francuskiego za­kwa­li­fi­ko­wał się uczeń klasy 3K Gimnazjum Nr 49, Jan Wiącek.

Gratulujemy!

Koordynator: … więcej»

41. Olimpiada Języka Niemieckiego — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu 41. Olimpiady Języka Niemieckiego za­kwa­li­fi­ko­wało się dwóch uczniów LO XI:

1. Rafael Trčka 3E

2. Jan Wodziński … więcej»

42. Olimpiada Artystyczna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu 42. Olimpiady Artystycznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

  1. Julia Dembowska 3C
  2. Wiktoria Kulesza 3E
  3. Rafael Trčka 3E
  4. Małgorzata Droździk 3C
więcej»

Kiermasz indyjski

W ra­mach ak­cji Kultura Nieznana, za­ini­cjo­wa­nej w Czternastce przez Radę Samorządu Uczniowskiego, klasa 2C zor­ga­ni­zo­wała ty­dzień z kul­turą in­dyj­ską. Jego … więcej»

Mikołajkowy kiermasz słodkości

Dnia 4 grud­nia 2017 roku klasa 2C zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny, mi­ko­łaj­kowy kier­masz słod­ko­ści, z któ­rego fun­du­sze zo­stały prze­zna­czone na zre­ali­zo­wa­nie ma­rze­nia … więcej»

Turniej brydża młodzieżowego z okazji Święta Politechniki Wrocławskiej

Tradycyjnie Święto Politechniki Wrocławskiej przy­pada na 15 li­sto­pada. Tego dnia od­bywa się sze­reg im­prez spor­to­wych głów­nie dla stu­den­tów, ale jedna … więcej»

Turniej brydża młodzieżowego w Miliczu

Odbywające się w dniach 1– 2 grud­nia 2017 r. za­wody bry­dża mło­dzie­żo­wego są w na­szym wo­je­wódz­twie naj­waż­niej­szą im­prezą se­zonu 2017/2018. … więcej»

Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej Dolnego Śląska w brydżu sportowym

Dnia 22 wrze­śnia 2017 roku roz­po­czął się cykl roz­gry­wek Mistrzostw Młodzieży Szkolnej Dolnego Ślą­ska w bry­dżu spor­to­wym. Zakończy się on … więcej»

Strona 3 z 3912345678910...2030...Ostatna »