Gala laureatów Konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista”

17 uczniów Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi uzy­skało 41 ty­tu­łów lau­re­ata kon­kur­sów zDolny Ślą­zak Gimnazjalista. Stanisław Nowakowski z … więcej»

Wrocławska Klasa ITN

Wrocławska Klasa ITN to pro­jekt edu­ka­cyjny i jed­no­cze­śnie wy­jąt­kowa po­zy­cja w ofer­cie edu­ka­cyj­nej mia­sta. Do udziału w pro­jek­cie za­pra­szamy uzdol­nio­nych … więcej»

Gimnazjada w koszykówce dziewcząt

22.11 w SP 84 zo­stał ro­ze­grany fi­nał strefy wschód. Nasza re­pre­zen­ta­cja pod opieką Joanny Mamotiuk prze­grała je­den z dwóch me­czów … więcej»

Igrzyska Młodzieży w koszykówce chłopców

19.11 od­były się Igrzyska Młodzieży w ko­szy­kówce chłop­ców. Nasi re­pre­zen­tanci mieli do ro­ze­gra­nia dwa spo­tka­nia z SP 12 i SP … więcej»

Licealiada w koszykówce chłopców

10.12 w sali Zespole Szkół nr 14 od­były się zma­ga­nia na­szych pod­opiecz­nych w ra­mach Licealiady w ko­szy­kówce chłopców.

Terminarz tego … więcej»

Licealiada w koszykówce dziewcząt

20.12.2018 roku na­sze re­pre­zen­tantki ro­ze­grały dwa spo­tka­nia w LO nr IX we Wrocławiu. Niestety, nie były one dla nas po­myślne. … więcej»

Igrzyska Młodzieży w koszykówce chłopców

15.11 od­były się Igrzyska Młodzieży w ko­szy­kówce chłop­ców. Nasi re­pre­zen­tanci mieli do ro­ze­gra­nia trzy me­cze. Wszystkie wy­grali, choć nie wszystko … więcej»

Licealiada chłopców w koszykówce

13.12.2018 r. w LO XVI od­był się ko­lejny etap Licealiady w ko­szy­kówce chłopców.

Udział szkół :

LO XI vs Szkoły … więcej»

Licealiada dziewcząt w koszykówce

Bardzo cie­ka­wie po­to­czyły się losy na­szej re­pre­zen­ta­cji pod­czas pierw­szego etapu Licealiady dziew­cząt w ko­szy­kówce. Mimo po­rażki z LO II at­mos­fera … więcej»

Basketmania

W dniu 29.11 w ra­mach Ligi SPG — Basketmania w ZS nr 14 obył się mecz po­mię­dzy LO 14 a … więcej»

Strona 3 z 6112345678910...203040...Ostatna »