V Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

W V Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania uczeń klasy 2E, Wojciech Zajączkowski  zdo­był ty­tuł lau­re­ata (II miej­sce). W olim­pia­dzie uczest­ni­czyło 4700 … więcej»

XLV Olimpiada Biologiczna

W fi­nale XLV Olimpiady Biologicznej Krzysztof Jurdziński o Dominik Felkle z klasy 3C zdo­byli ty­tuł lau­re­ata, a fi­na­li­stami zo­stali: El-Ayachi … więcej»

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie COPTIOSH

W eta­pie cen­tral­nym Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie COPTIOSH Aleksandra Kochman z klasy 3E zdo­była ty­tuł laureata.

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Anna więcej»

XXIX Olimpiada Filozoficzna

W fi­nale XXIX Olimpiady Filozoficznej ty­tuł lau­re­ata zdobyli:

Bartosz Szyler, klasa 3E

Jan Wodziński, klasa 2A

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Maja więcej»

Spotkanie z JM Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego

W środę, 12 kwiet­nia go­ści­li­śmy w szkole Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dra hab. Adama Jezierskiego.

Prof. Adam Jezierski … więcej»

Inga Figurska – akcja klasy 1f i 3a dla chorej na SMA dziewczynki

W so­botę, 8 kwiet­nia pod­czas Dnia Otwartych Drzwi w Zespole Szkół  Nr 14 uczen­nice klas 1F i 3A zor­ga­ni­zo­wały kier­masz … więcej»

Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym

7–9 kwiet­nia 2017 roku w Bytomiu od­były się XII Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym. Impreza na­zy­wana jest … więcej»

Rekolekcje Wielkopostne w Czternastce

Wielkopostne re­ko­lek­cje szkolne dla wszyst­kich chęt­nych uczniów klas gim­na­zjal­nych i li­ce­al­nych od­były się w dniach 15, 16 i 17 marca … więcej»

Wyniki egzaminów maturalnych 2017

Wyniki eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych będą do­stępne w Serwisie Informacyjnym Maturzysty od 30 czerwca 2017 r. (pią­tek). Loginy i ha­sła zo­stały … więcej»

Wyjazd klasy 2A na narty biegowe do Jakuszyc

Sezon wy­jaz­dów kla­so­wych na narty bie­gowe do Jakuszyc po­woli do­biega końca. Nie każda szkoła ma tak fan­ta­styczne moż­li­wo­ści – na … więcej»

Strona 3 z 2612345678910...20...Ostatna »