SOS Wioski Dziecięce – akcja Michała Kroczaka z 1J

W ra­mach Tygodnia Wolontariatu na pro­po­zy­cję po­mocy dzie­ciom prze­by­wa­ją­cych w Wioskach Dziecięcych za­re­ago­wała tylko jedna klasa. Podczas go­dziny wy­cho­waw­czej do … więcej»

Pomoc dla Michała Stępniaka – akcja klasy 1K

Klasa 1K na­szego gim­na­zjum za­an­ga­żo­wała się w po­moc Michałowi Stępniakowi, który jest pod­opiecz­nym Fundacji Złotowianka. Michaś uro­dził się w grud­niu … więcej»

62. Dolnośląski Konkurs Recytatorski — etap szkolny

Gdy się re­cy­tuje wier­sze, zda­rza się, że forma za­bija treść. Poeci swoje wier­sze czy­tają pro­sto, kon­kret­nie i po­ezja czy­tana w … więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 3m

„Trzeba chcieć ist­nieć dla dru­giego czło­wieka, aby móc ist­nieć dla sa­mego siebie”

[Louis Lavelle]

Podczas Tygodnia Wolontariatu, który … więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2J

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych spo­tkań wy­cho­waw­ców klas z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz cha­ry­ta­tywny klasy 2J. Prawie … więcej»

Ferie na sportowo w Zespole Szkół Nr 14

W cza­sie fe­rii zi­mo­wych dla uczniów szkół wro­cław­skich od­by­wały się za­ję­cia spor­towe na lo­do­wi­sku, ba­se­nie, sali bi­lar­do­wej, sali gim­na­stycz­nej, sali … więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2J

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych spo­tkań wy­cho­waw­ców klas z ro­dzi­cami, od­był się kier­masz cha­ry­ta­tywny klasy 2J. Prawie … więcej»

Zwolnieni z Teorii — o projekcie

Zwolnieni z Teorii to Twoja szansa, aby re­al­nie zmie­nić swoje oto­cze­nie. Dzięki olim­pia­dzie prak­tycz­nej mo­żesz nie tylko z po­wo­dze­niem prze­pro­wa­dzić … więcej»

Choose Your Language — projekt społeczny

Miliony nie­cie­ka­wych lek­cji. Tysiące trud­nych ćwi­czeń. Setki słó­wek. Godziny spę­dzone nad książ­kami. Koszmar. Też przez to prze­cho­dzi­li­śmy, do­póki nie … więcej»

Spotkanie z dr Kamilą Madeją-Bień nt. wpływu społecznego i manipulacji

W środę, 25 stycz­nia w bi­blio­tece szkol­nej od­był się wy­kład na te­mat wpływu spo­łecz­nego i ma­ni­pu­la­cji, który wy­gło­siła psy­cho­lożka, dr … więcej»