Sukcesy naszych gimnazjalistów

Bieżący rok szkolny oka­zał się re­kor­dowy pod wzglę­dem liczby ty­tu­łów lau­re­ata kon­kur­sów „zDolny Ślą­zak Gimnazjalista” — 24 uczniów Gimnazjum Nr … więcej»

Brydż w Czternastce — sezon jesienny i wiosenny

6. Jesienne Milickie Spotkaniach Brydżowe Młodzieży Szkolnej

Jesienne Milickie Spotkania Młodzieży Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym to naj­waż­niej­sza im­preza mło­dzie­żowa na … więcej»

X Turniej w Piłce Siatkowej Burs i Internatów

W dniu 23.03.2017 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej od­był się X Turniej w Piłce Siatkowej Burs i … więcej»

62. Dolnośląski Konkurs Recytatorski

Uczeń klasy I J  Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi — Bartosz Hawro — zo­stał lau­re­atem etapu re­jo­no­wego 62. Dolnośląskiego … więcej»

Akcja krwiodawstwa w LO XIV

16 marca 2017 roku w na­szej szkole już po raz ko­lejny od­była się ak­cja ho­no­ro­wego od­da­nia krwi. Brali w niej … więcej»

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Aleksandra Kochman z klasy 3E oraz Filip Nowak z klasy 3E zo­stali lau­re­atami I edy­cji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i więcej»

XV Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Trzech uczniów Czternastki za­kwa­li­fi­ko­wało się do fi­nału XV Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (Moltmis!). Są to:
1. Jakub Famulski, kl. 1A
2. … więcej»

Zbiórka darów oraz wyjazd do Schroniska dla koni Fundacji „TARA”

Pod ko­niec 2016 r. w ra­mach Tygodnia Wolontariatu wraz z Mari Rogowicz Garay zor­ga­ni­zo­wa­ły­śmy zbiórkę dla Fundacji „TARA”, która stwo­rzyła … więcej»

Wyjazd klasy 2M na narty biegowe do Jakuszyc

W po­nie­dzia­łek, 6 lu­tego 2017 r. klasa 2M wraz z prof. Ewą Widun oraz prof. Ludwikiem Ralskim wy­je­chała na narty … więcej»

Integracyjne spotkanie na lodowisku

W czwar­tek, 12 stycz­nia 2017 roku pod­czas za­jęć Szkolnego Klubu Sportowego na szkol­nym lo­do­wi­sku go­ści­li­śmy uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla … więcej»