Próbna matura z „Operonem” w Czternastce

Próbna ma­tura z „Operonem” w LO XIV — wczo­raj trwały zma­ga­nia po­lo­ni­styczne, dziś — ma­te­ma­tyczne. Jutro ko­lej na ję­zyk obcy, … więcej»

Kolejny pojedynek siatkarskiej reprezentacji dziewcząt

W środę, 8 li­sto­pada 2017 r. na­sze siat­karki  za­grały ostatni mecz w I gru­pie z III LO. Okazało się, że … więcej»

Kacper gra o zdrowie

Ma pięć lat i tyle ta­len­tów, że można by nimi ob­da­ro­wać kil­koro dzieci. Gra w squ­asha, jeź­dzi na nar­tach, gra więcej»

Aneta Cisakowska uczestnikiem projektu Youth Policy and Action na Filipinach

Przez ostatni mie­siąc na­sza uczen­nica brała udział w pro­jek­cie ba­daw­czym i job­sha­do­wingu do­ty­czą­cym funk­cjo­no­wa­nia po­li­tyki mło­dzie­żo­wej i par­ty­cy­pa­cji mło­dzieży w … więcej»

Pierwsze miejsce Zespołu Szkół Nr 14 w Radosnej Paradzie Niepodległości

Już po raz szes­na­sty prze­szła uli­cami Wrocławia Radosna Parada Niepodległości. To je­den z głów­nych punk­tów ob­cho­dów 99. rocz­nicy od­zy­ska­nia przez … więcej»

Vivant professores!

Zgodnie z tra­dy­cją Rada Samorządu Uczniowskiego rów­nież w tym roku szkol­nym ogło­siła ple­bi­scyt pod na­zwą „Złote Psory”. Społeczność uczniow­ska … więcej»

Licealiada w piłce siatkowej dziewcząt

W po­nie­dzia­łek, 23 paź­dzier­nika w Liceum Ogólnokształcącym Nr I od­były się za­wody piłki siat­ko­wej dziew­cząt. W za­wo­dach udział wzięła re­pre­zen­ta­cja … więcej»

zDolny Ślązak Gimnazjalista — etap powiatowy

Z dumą in­for­mu­jemy, że do po­wia­to­wego etapu kon­kur­sów zDolny Ślą­zak Gimnazjalista za­kwa­li­fi­ko­wało się 50 uczniów Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami więcej»

Pojedynek siatkarskiej reprezentacji dziewcząt

W czwar­tek, 26 paź­dzier­nika 2017 r. wy­bra­ły­śmy się bar­dzo licz­nie na mecz z XI LO, który od­był się w sie­dzi­bie … więcej»

Ratujmy Filipa!

Filip miał 3 dni, kiedy po­wie­dziano nam, że umiera na raka. W dniu na­ro­dzin w jego brzuszku rósł już no­wo­twór! więcej»