Wyjazd klasy 2M na narty biegowe do Jakuszyc

W po­nie­dzia­łek, 6 lu­tego 2017 r. klasa 2M wraz z prof. Ewą Widun oraz prof. Ludwikiem Ralskim wy­je­chała na narty … więcej»

Integracyjne spotkanie na lodowisku

W czwar­tek, 12 stycz­nia 2017 roku pod­czas za­jęć Szkolnego Klubu Sportowego na szkol­nym lo­do­wi­sku go­ści­li­śmy uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla … więcej»

Wyjazd klasy 1L na narty biegowe do Jakuszyc

We wto­rek, 28 lu­tego 2017 roku klasa 1L pod czuj­nym okiem prof. Piotra Storty i prof. Ewy Widun wy­brała się … więcej»

Mistrzostwa szkoły w pływaniu indywidualnym

Kolejne za­wody pły­wac­kie za nami. Tym ra­zem w dniach 12 i 14 grud­nia 2016 roku na­uczy­ciele wy­cho­wa­nia fi­zycz­nego: Ewa Widun, … więcej»

Międzyszkolne zawody w narciarstwie alpejskim

6 lu­tego 2017 roku w Zieleńcu od­były się za­wody mię­dzysz­kolne w nar­ciar­stwie al­pej­skim. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej ekipa dziew­cząt na­szego gim­na­zjum … więcej»

Charytatywna Noc Filmowa

Tegoroczna edy­cja Charytatywnej Nocy Filmowej mi­nęła pod zna­kiem do­brych fil­mów i wspa­nia­łej za­bawy.
Chcielibyśmy pod­su­mo­wać pa­miętny pią­tek 24 marca, a … więcej»

Czternastka w Kosmosie!

Z dumą in­for­mu­jemy, że ucznio­wie Gimnazjum Nr 49, Maciej Zygmunt z klasy 2J, Filip Szczebak z klasy 3K oraz Adam więcej»

XL Olimpiada Języka Francuskiego

Tytuł fi­na­li­sty XL Olimpiady Języka Francuskiego po raz pierw­szy w hi­sto­rii na­szej szkoły zdo­był uczeń Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami … więcej»

II Charytatywny Wieczór Kulturalny 2017

W pią­tek, 17 marca 2017 r. w go­dzi­nach 16.00–20.00 w auli Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu od­była się druga … więcej»

I Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów

W I Olimpiadzie Historycznej Gimnazjalistów Martyna Leśniak z klasy 3K zdo­była ty­tuł lau­re­ata, fi­na­li­stami zo­stali Maria Filończyk z klasy 3K… więcej»