Wizyta w Centrum Sztuki Współczesnej

W ra­mach pro­jektu „Warszawa cza­sów sta­ni­sła­wow­skich” ucznio­wie na­szej szkoły wzięli udział w wy­cieczce do Warszawy. Jednym z punk­tów pro­gramu była … więcej»

Oskar Tokarczuk drużynowym wicemistrzem Polski w brydżu sportowym

W dniach 27–29 kwiet­nia 2018 od­były się w Bytomiu Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej. To cy­kliczne za­wody o sta­tu­sie Mistrzostw … więcej»

Ośrodek „ Nadzieja” – akcja klasy 2e

W ra­mach Ligi Klas „Pomagam” klasa 2E za­jęła się przy­go­to­wa­niem ty­go­dnia wo­lon­ta­riatu na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie … więcej»

Akcja honorowego oddawania krwi

19 kwiet­nia 2018 roku w Zespole Szkół Nr 14 we Wrocławiu po raz ko­lejny od­była się ak­cja ho­no­ro­wego od­da­wa­nia krwi. … więcej»

Święto Narodowe Trzeciego Maja w Czternastce

W środę, 9 maja w auli  Zespołu Szkół Nr 14 od­była się szkolna uro­czy­stość z oka­zji Święta Narodowego Trzeciego Maja. … więcej»

Edukacja Zdrowotna

ra­mach współ­pracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu w na­szej szkole re­ali­zo­wany był pro­jekt zwią­zany z edu­ka­cją zdro­wotną, któ­rym zaj­mo­wały się … więcej»

Kolejny kiermasz dla Mai Klucznik

12 marca 2018 roku Zespole Szkół Nr 14 klasa 2E zor­ga­ni­zo­wała kier­masz ciast. Uśmiechnięte dziew­częta – Kamila Kaźmierczak (2E) i … więcej»

Kurs ratownika wodnego

 W roku szkol­nym 2017/ 2018 w Czternastce zo­stał zor­ga­ni­zo­wany kurs na ra­tow­nika wod­nego, w któ­rym wzięło udział 6 uczniów z … więcej»

12. Turniej Brydża Sportowego o Puchar Dyrektora

21 kwiet­nia 2018 roku pod­czas Dnia Otwartych Drzwi od­był się w na­szej szkole 12. Turniej Brydża Sportowego o Puchar Dyrektora … więcej»

Indywidualne Mistrzostwa Wrocławia w Lekkiej Atletyce Igrzysk Młodzieży Szkolnej

W czwar­tek, 10 maja 2018 roku re­pre­zen­ta­cja lek­ko­atle­tyczna dziew­cząt i chłop­ców na­szego gim­na­zjum uczest­ni­czyła w Indywidualnych Mistrzostwach Wrocławia w Lekkiej … więcej»

Strona 4 z 5012345678910...203040...Ostatna »