Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019

Wykaz pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w roku szkol­nym 2018/2019. Podręczniki do na­uki ję­zyka an­giel­skiego, ję­zyka fran­cu­skiego i  ję­zyka hisz­pań­skiego będą po­dane przez … więcej»

Czternastka nie spała, Czternastka czytała, czyli o Europejskiej Nocy Literatury

Już 7 raz miała miej­sce edy­cja Europejskiej Nocy Literatury. Na Przedmieściu Oławskim szu­ka­li­śmy 10 miejsc, gdzie ak­to­rzy (ale nie tylko) … więcej»

Kultura nieznana zawitała do Czternastki

„Kultura nie­znana” jest to na­zwa pro­jektu, który Rada Samorządu Uczniowskiego LO XIV, re­ali­zo­wała w szkole w ciągu nie­mal ca­łego roku … więcej»

Polowanie na Mol-e w Czternastce

W czwar­tek, 7 czerwca wszy­scy ucznio­wie i na­uczy­ciele na­szej szkoły mo­gli obej­rzeć spek­takl te­atralny pt. „Polowanie na Mol-e”, który przy­go­to­wany … więcej»

Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży w Lekkiej Atletyce

6 czerwca na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od­był się Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce. W za­wo­dach fi­na­ło­wych … więcej»

Mistrzostwa Szkoły „Czwórek” klasowych w piłce siatkowej dziewcząt

W maju 2018 roku roz­po­częły sie Mistrzostwa Szkoły „Czwórek” kla­so­wych w piłce siat­ko­wej dziew­cząt. W me­czach roz­gry­wa­nych sys­te­mem każdy z … więcej»

Klasowa zbiórka 1C dla bezdomnych zwierząt

28 maja klasa 1C zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę cha­ry­ta­tywną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Każdy z uczniów przy­niósł ja­kąś więcej»

Klasa 2C spełniła marzenie Julka

W pią­tek, 9 lu­tego 2018 roku kilka osób z klasy 2C udało się w od­wie­dziny do Natalii i Patrycji, pod­opiecz­nych … więcej»

Wyróżnienie dla grupy wolontariuszy „Pomagam”

Informowaliśmy już, że pod­czas gali wro­cław­skiej edy­cji XIV Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” grupa wo­lon­ta­riu­szy „Pomagam”, która działa w na­szej … więcej»

Festyn na rzecz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”

9 czerwca 2018 roku klasa 3J wzięła udział w fe­sty­nie na rzecz pod­opiecz­nych Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska „Formuła Dobra”. … więcej»

Strona 4 z 5212345678910...203040...Ostatna »