Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ka­zem pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XIV w roku szkol­nym 2017/2018.

Podręczniki dla uczniów … więcej»

Złoto w Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej

Anadi Agrawal, uczeń klasy 2B Liceum Ogólnokształcącego Nr XIV zo­stał zwy­cięzcą Olimpiady Informatycznej Krajów Europy Środ­ko­wej, która za­koń­czyła … więcej»

Obóz olimpijski — Chiny 2017

Ku chwale na­szego Imperium dwu­dzie­stocz­te­ro­oso­bowa Armia Olimpijczyków Czternastki wy­ru­szyła na po­czątku czerwca br. z mi­sją roz­po­znaw­czą do Chin. Nasze dzia­ła­nia … więcej»

Podziękowania dla nauczycieli — koordynatorów olimpiad

Podziękowania dla na­uczy­cieli — ko­or­dy­na­to­rów olim­piad przedmiotowych

więcej»

Podziękowania za promocję zdrowego stylu życia

Przyłączamy się do po­dzię­ko­wań dla uczniów i na­uczy­cieli pro­mu­ją­cych ak­tywny styl życia!

więcej»

Podziękowania za wolontariat

Podziękowania dla na­szych wolontariuszy

więcej»

Dzień Sportu w Gimnazjum Nr 49

W czwar­tek, 22.06.2017 r. od­był się dzień Sportu dla Gimnazjum Nr 49. Podczas tej im­prezy ucznio­wie mieli do ro­ze­gra­nia 5 … więcej»

Warsztaty językowe w Wielkiej Brytanii

Warsztaty ję­zy­kowe w Londynie i oko­li­cach od­były się w dniach 3–9 czerwca 2017 r. Wzięło w nich udział 27 uczniów … więcej»

Adam Jasiak i Oskar Tokarczuk wicemistrzami Polski w brydżu sportowym

W dniach 15–18 czerwca 2017 r. od­były się w Poznaniu Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym. Jest to im­preza … więcej»

Mistrzostwa Polski w szachach

Po za­wo­dach szkół wro­cław­skich, pół­fi­nale dol­no­ślą­skim i fi­nale dol­no­ślą­skim re­pre­zen­ta­cja XIV LO na pierw­szym miej­scu za­kwa­li­fi­ko­wała się do Mistrzostw Polski … więcej»

Strona 4 z 3212345678910...2030...Ostatna »