XXIII Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2017

We wto­rek, 28 marca 2017 r. o go­dzi­nie 12:00 w Centrum Historii Zajezdnia od­był się fi­nał wro­cław­skiej edy­cji XXIII Ogólnopolskiego więcej»

Udział pocztu sztandarowego szkoły w obchodach 76. rocznicy zbrodni katyńskiej

Uroczystości z oka­zji 76. rocz­nicy zbrodni ka­tyń­skiej roz­po­częły się 12 kwiet­nia 2017 r. od mszy św. w ba­zy­lice mniej­szej pw. … więcej»

Spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień i Wyższej Szkoły Wojsk Lądowych

W dniu 12 kwiet­nia 2017 r. w czy­telni od­było się spo­tka­nie na­szych uczniów z przed­sta­wi­cie­lami Wojskowej Komendy Uzupełnień  i pod­cho­rą­żymi … więcej»

53. Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego

W 53. Konkursie Chemicznym im. prof. Antoniego Swinarskiego ucznio­wie LO XIV — El-Ayachi Jr. Stitou oraz Krzysztof Jurdziński z klasy … więcej»

XIII Otwarty Międzyszkolny Konkurs Fizyczny

Tytuł lau­re­ata XIII Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego im. Bożeny Koronkiewicz uzy­skał Rafał Tymków z klasy II C.

Gratulujemy!

Koordynator: Anita … więcej»

VII Międzyszkolny Konkurs Poezji Mówionej i Śpiewanej Czesława Miłosza

Uczeń klasy 1F, Cezary Wiśniewski za­jął II miej­sce w VII Międzyszkolnym Konkursie Poezji Mówionej i Śpie­wa­nej Czesława Miłosza, który … więcej»

XXIX Olimpiada Filozoficzna

Do etapu okrę­go­wego XXIX Olimpiady Filozoficznej za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący ucznio­wie LO XIV:

Bartosz Szyler, klasa 3E

Jan Wodziński, klasa 2A… więcej»

XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W fi­nale XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej ty­tuł fi­na­li­sty zdo­byli Filip Nowak z klasy 3 E i Adam Woźniak z klasy … więcej»

III Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości

Do fi­nału III Gimnazjalnej Olimpiady Przedsiębiorczości za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący ucznio­wie Gimnazjum Nr 49:

1. Natalia Bryła, klasa 3L

2. … więcej»

V Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Do fi­nału Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania za­kwa­li­fi­ko­wał się Wojciech Zajaczkowski  z klasy 2E.

Gratulujemy!

Koordynatorka: prof. Małgorzata Drwięgawięcej»