XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej za­kwa­li­fi­ko­wali się uczniowie:

1. Filip Nowak — kl. 3 E
2. Mikołaj Mazurkiewicz– … więcej»

40. Olimpiada Języka Niemieckiego — etap okręgowy

Jan Wodziński (2A) i Rafael Trčka (2E) za­kwa­li­fi­ko­wali się do etapu okrę­go­wego 40. Olimpiady Języka Niemieckiego.

Gratulujemy!

Koordynatorka: dr … więcej»

Obóz matematyczno-informatyczny dla uzdolnionych gimnazjalistów

W dniach od 28 li­sto­pada do 2 grud­nia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­był się obóz matematyczno-informatyczny, zor­ga­ni­zo­wany … więcej»

Pomoc Emilce Wierczyńskiej

W Zespole Szkół Nr 14 od kilku już lat ucznio­wie zbie­rają na­krętki dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. Ale tym ra­zem … więcej»

Kiermasz „Książeczka dla koteczka”

W po­ło­wie wrze­śnia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 14 ogło­szono zbiórkę ksią­żek na kier­masz „Książeczka dla ko­teczka”, or­ga­ni­zo­wany przez … więcej»

Gratislavia XV

W dniach 4–6 li­sto­pada 2016 r. od­był się już XV fe­sti­wal gier plan­szo­wych w Strefie Kultury Studenckiej Politechniki Wrocławskiej. W … więcej»

Akcja charytatywna „Opatrunek na ratunek”

W mi­syj­nych przy­chod­niach  bra­kuje do­słow­nie wszyst­kiego. Każdy ban­daż, czy pla­ster są na wagę złota.

W su­ro­wych wa­run­kach ży­cia po­zba­wio­nego wszel­kich więcej»

Kiermasz ciast na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu

We wto­rek, 22 li­sto­pada 2016 r. w na­szej szkole od­był się kier­masz ciast na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we … więcej»

Kiermasz dla Emilki

We wto­rek, 22 li­sto­pada 2016 r. ucznio­wie z klasy 3J Gimnazjum Nr 49 zor­ga­ni­zo­wali ca­ło­dniowy kier­masz ciast i zdro­wej żyw­no­ści, … więcej»

Świąteczna Zbiórka Żywności

27 li­sto­pada 2016 r. w go­dzi­nach 14:00–16:00 Irmina Czerepak wzięła udział w 20. Świą­tecz­nej Zbiórce Żyw­no­ści or­ga­ni­zo­wa­nej przez Federację Polskich … więcej»