Narodowe Święto Niepodległości w Czternastce

„Półtora wieku walk, krwa­wych nie­raz i ofiar­nych, zna­la­zło swój triumf w dniu dzisiejszym.”

Józef Piłsudski

Ten wielki i pa­miętny dzień, … więcej»

Wymiana międzynarodowa — Hiszpania

W dniach 19–26 paź­dzier­nika 2016 r. od­była się wy­miana mło­dzie­żowa z Hiszpanią w ję­zyku an­giel­skim, w któ­rej za­równo ze strony … więcej»

Mistrzostwa Zespołu Szkół Nr 14 w szachach

24 paź­dzier­nika 2016 roku w Czternastce od­były się Mistrzostwa Zespołu Szkół nr 14 w szachach.

Do tur­nieju zgło­siło się trzy­na­stu … więcej»

Grand Prix dla Zespołu Szkół Nr 14 za udział w XV Radosnej Paradzie Niepodległości

11 li­sto­pada już po raz pięt­na­sty spo­łecz­ność Zespołu Szkół nr 14 do­łą­czyła do ko­ro­wodu Radosnej Parady Niepodległości. W tym roku … więcej»

Konkurs stypendialny „Cambridge cLASs”

Cambridge University Polish Society (CU PolSoc) ma przy­jem­ność ogło­sić kon­kurs sty­pen­dialny „Cambridge cLASs” na lata szkolne 2017–19 skie­ro­wany do uczniów … więcej»

Projekt edukacyjny „BohaterON – włącz historię!”

W ostat­nim dniu wrze­śnia ucznio­wie na­szej szkoły wzięli udział w edu­ka­cyj­nym pro­jek­cie „BohaterON – włącz hi­sto­rię!”. Jest to przed­się­wzię­cie ma­jące … więcej»

Zawody strzeleckie dla gimnazjalistów

We wto­rek, 18 paź­dzier­nika 2016 roku od­były się za­wody strze­lec­kie dla uczniów pierw­szej klasy gimnazjum.

Miejscem ich ro­ze­gra­nia była strzel­nica … więcej»

„Przeszczep tkanek i narządów – szansa na zdrowe życie”

W po­nie­dzia­łek, 17 paź­dzier­nika 2016 roku w ra­mach pro­jektu „Czternastka miej­scem spo­tkań i dys­ku­sji” go­ści­li­śmy z szkole przed­sta­wi­cieli Fundacji Rozwoju … więcej»

Gimnazjada w koszykówce dziewcząt

21 paź­dzier­nika 2016 r. od­była się Gimnazjada w ko­szy­kówce dziew­cząt strefy wschód. Nasze gim­na­zjum wy­stą­piło w składzie:

Małgorzata Kudrawiec 1K… więcej»

Ocalić od zapomnienia

Dzień Wszystkich Świę­tych to czas, w któ­rym wspo­mi­namy tych, któ­rzy ode­szli na za­wsze. Jak co roku Rada Samorządu Uczniowskiego prze­pro­wa­dziła … więcej»