63. Olimpiada Chemiczna — etap okręgowy

Do II etapu 63. Olimpiady Chemicznej za­kwa­li­fi­ko­wali się uczniowie:

Szymon Góral IIIc
Sitou El-Ayachi Jr IIIc
Krzysztof Jurdziński IIIc
Maksymilian … więcej»

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Do II etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący uczniowie:

Aleksandra Andrasz
Mikołaj Balwicki
Zofia Bracha
Natalia Bryła
Jakub Dawidowicz… więcej»

XXIV Olimpiada Informatyczna — etap okręgowy

Do II etapu XXIV Olimpiady Informatycznej za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący uczniowie:

Anadi Agrawal
Cezary Bednarz
Artur Błaszkiewicz
Tomasz Ponitka
Maciej Dudek

więcej»

Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego Union Jack Contest

Z ra­do­ścią in­for­muję, że Olga Adhikari z klasy 3K oraz Marta Fuks z klasy 3L za­kwa­li­fi­ko­wała się do fi­nału Dolnośląskiego więcej»

Turniej brydża sportowego na Politechnice Wrocławskiej

15 li­sto­pada przy­pada Święto Politechniki Wrocławskiej. Tradycyjnie, jedną z im­prez to­wa­rzy­szą­cych jest tur­niej bry­dża spor­to­wego dla mło­dzieży szkol­nej. Zawody były … więcej»

Spotkanie z ambasador Izraela, Anną Azari

10 li­sto­pada 2016 roku w na­szej szkole mie­li­śmy za­szczyt go­ścić am­ba­sa­dor Izraela w Polsce, pa­nią Annę Azari. W spo­tka­niu uczest­ni­czyli … więcej»

Andrzejki w Internacie

„Gdy już wie­czór za­pada
Zbiera się na­sza gro­mada,
Chętna do ma­rzeń w tę noc,
Bo dziś wróżb i ma­gii moc.
więcej»

Gimnazjada — koszykówka dziewcząt

Sukces na­szej szkoły w Gimnazjadzie w ko­szy­kówce dziew­cząt w stre­fie wschód za­owo­co­wał awan­sem do dal­szych fi­na­łów spor­to­wych na szcze­blu miej­skim. … więcej»

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej

Z dumą in­for­mu­jemy, że sty­pen­dium Ministra Edukacji Narodowej za wy­bitne osią­gnię­cia na­ukowe otrzy­mał uczeń klasy 3E, Bartosz Szyler oraz ab­sol­wenci … więcej»

XII Konkurs Matematyczny KOMA — sukces gimnazjalisty

Z dumą in­for­mu­jemy, że w fi­nale XII Konkursu Matematycznego KOMA wśród gim­na­zja­li­stów na miej­scu trze­cim upla­so­wał się Cyryl Szatan z … więcej»