Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

W fi­nale Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świe­cie Współczesnym
Ewa Newelska 3E i Filip Nowak 3E
zdo­byli ty­tuł lau­re­ata,
fi­na­li­stami … więcej»

63. Olimpiada Chemiczna

Z przy­jem­no­ścią in­for­muję, że do fi­nału 63. Olimpiady Chemicznej za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący ucznio­wie:
1. Szymon Góral, klasa 3C

2. Stitou … więcej»

Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego „Union Jack Contest”

Olga Adhikari z klasy 3K oraz Marta Fuks z klasy 3L uzy­skały ty­tuł fi­na­li­sty IX edy­cji Dolnośląskiego Konkursu Języka Angielskiego więcej»

62. Dolnośląski Konkurs Recytatorski — etap dzielnicowy

Uczniowie Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi od­nie­śli suk­ces w eta­pie dziel­ni­co­wym 62. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, który od­był się w … więcej»

Olimpiada Krajoznawcza

W miej­skim eta­pie Olimpiady Krajoznawczej Zespół Szkół Nr 14 będą re­pre­zen­to­wać:
1. Mikołaj Krawczyński 1B
2. Mariusz Masłosz 1L
3. … więcej»

Konkurs Politechniki Wrocławskiej „Młody Chemik Eksperymentuje”

Z przy­jem­no­ścią in­for­muję, że do fi­na­ło­wego etapu kon­kursu Politechniki Wrocławskiej „Młody Chemik Eksperymentuje” za­kwa­li­fi­ko­wały się na­stę­pu­jące osoby:
1. Grzegorz … więcej»

Turniej brydża sportowego w Piechowicach

Trwa zna­ko­mita passa na­szych mło­dych bry­dży­stów. W nie­dzielę, 26 lu­tego 2017 roku w Piechowicach od­był się piąty tur­niej bry­dżowy Dolnośląskiej … więcej»

Góra Grosza 2017

Góra Grosza to ak­cja cha­ry­ta­tywna, która or­ga­ni­zo­wana jest przez Towarzystwo Nasz Dom. Pomysłodawcy za­pro­po­no­wali, aby w bie­żą­cym roku szkol­nym 2016/ … więcej»

Kiermasz na rzecz pani Barbary Porębskiej chorej na SM

13 grud­nia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz ciast na rzecz pani Barbary Porębskiej, na­uczy­cielki cho­rej … więcej»

Kiermasz wypieków własnych dla Dominika Suchłabowicza ze Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę

31 stycz­nia 2017 roku, czyli w dniu za­pla­no­wa­nych ze­brań z ro­dzi­cami, w Zespole Szkół Nr 14 od­była się ak­cja cha­ry­ta­tywna … więcej»