Świąteczna Zbiórka Żywności

27 li­sto­pada 2016 r. w go­dzi­nach 14:00–16:00 Irmina Czerepak wzięła udział w 20. Świą­tecz­nej Zbiórce Żyw­no­ści or­ga­ni­zo­wa­nej przez Federację Polskich … więcej»

Łaźnia dla bezdomnych – akcja charytatywna klasy 2C i 2E

14–18 li­sto­pada 2016 r.  Ola Szkodzińska z 2E i Ania Tomasiewicz z 2C ra­zem ze swo­imi kla­sami zor­ga­ni­zo­wały w na­szej … więcej»

Mikołajki dla dzieci ze Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Grudzień, ze względu na nie­zwy­kłą at­mos­ferę zbli­ża­ją­cych się Świąt Bożego Narodzenia, jest cza­sem ma­gicz­nym i wy­jąt­ko­wym, a z pew­no­ścią jed­nym … więcej»

Kampania „Trzymaj się prosto!”

Co roku w paź­dzier­niku w Zespole Szkół Nr 14 od­bywa się ak­cja pro­fi­lak­tyki wad po­stawy, która obej­muje klasy pierw­sze gim­na­zjum. … więcej»

Oskar Olejnik — Stypendystą Prezesa Rady Ministrów

29 li­sto­pada 2016 r. w ze­spole Szkół Nr 14 od­była się uro­czy­stość wrę­cze­nia sty­pen­diów Prezesa Rady Ministrów wszech­stron­nie uzdol­nio­nym uczniom … więcej»

Dolnośląski Licealista 2016

Znamy już na­zwi­sko Dolnośląskiego Licealisty 2016 — zo­stał nim Andrzej Turko z LO III we Wrocławiu.
Nas jed­nak cie­szy naj­bar­dziej, … więcej»

III miejsce w VI Mistrzostwach Polski Młodzików w brydżu sportowym

W dniach 29 wrze­śnia – 02 paź­dzier­nika 2016 roku od­były się w Starachowicach VI Mistrzostwa Polski Młodzików w bry­dżu spor­to­wym. … więcej»

Międzynarodowy Dzień Mola w Czternastce

W dniach 23/24 paź­dzier­nika 2016 roku, roz­po­czy­na­jąc o 6:02 (6:02 am), a koń­cząc na 18:02 (6:02 pm), świę­to­wa­li­śmy w na­szej … więcej»

Rozgrywki kadry juniorów w brydżu sportowym

W dniach 10–13 li­sto­pada 2016 od­był się pierw­szy etap roz­gry­wek ka­dro­wych ju­nio­rów w bry­dżu spor­to­wym. Celem roz­gry­wek jest wy­ło­nie­nie Reprezentacji … więcej»

Narodowe Święto Niepodległości w Czternastce

„Półtora wieku walk, krwa­wych nie­raz i ofiar­nych, zna­la­zło swój triumf w dniu dzisiejszym.”

Józef Piłsudski

Ten wielki i pa­miętny dzień, … więcej»