V Olimpiada „Asy Zdrowia” — Hala Stulecia

1 czerwca 2016 r. w Hali Stulecia zor­ga­ni­zo­wane zo­stały z oka­zji Dnia Sportu dwa wy­da­rze­nia o cha­rak­te­rze proz­dro­wot­nym i spor­to­wym … więcej»

Spotkanie z dyrektorem Biura Informacyjnego NATO

3 czerwca 2016 roku mie­li­śmy za­szczyt go­ścić w mu­rach na­szej szkoły pana Robert Pszczela. Jest on ab­sol­wen­tem London School of … więcej»

Rozgrywki PKO Młodzieżowej Akademii Brydża Sportowego

We wrze­śniu tego roku od­będą się we Wrocławiu 15. Świa­towe Igrzyska Brydżowe, daw­niej zwane Olimpiadą Brydżową. Jest to naj­waż­niej­sza na … więcej»

MICC — projekt łączący ludzi z całego świata

Model International Criminal Court World to oka­zja nie tylko, aby po­znać prawa czło­wieka i uczest­ni­czyć w sy­mu­lo­wa­nych ob­ra­dach Międzynarodowego Trybunału … więcej»

Wolontariat — podziękowania

Dotarły do nas po­dzię­ko­wa­nia z Fundacji „Na ra­tu­nek dzie­ciom z cho­robą no­wo­two­rową”. Dołączamy się do nich i dziękujemy!

więcej»

Absolwenci LO XIV w zawodach University Rover Challenge 2016

To nie ko­niec suk­ce­sów ab­sol­wen­tów Czternastki. Jan Chorowski, Michał Barciś, Krzysztof Skrzynecki i Filip Chudy we­szli w skład ze­społu Continuum więcej»

Międzynarodowy sukces programistów — absolwentów LO XIV

Bartłomiej Dudek, Maciej Dulęba i Mateusz Gołębiewski – trzech stu­den­tów IV roku in­for­ma­tyki Uniwersytetu Wrocławskiego w fi­nale ICPC – Akademickich … więcej»

Bal Gimnazjalny 2016

Bal Gimnazjalny od­był się w tym roku szkol­nym wy­jąt­kowo jesz­cze przed ogło­sze­niem wy­ni­ków eg­za­minu gim­na­zjal­nego, ale można się było spo­dzie­wać, … więcej»

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016

Gratulujemy uczniom Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi i ich na­uczy­cie­lom do­sko­na­łych wy­ni­ków eg­za­minu gimnazjalnego!

ję­zyk pol­ski — 92,4% (śred­nia … więcej»

LO XIV na 4. miejscu w Rankingu STEM

LO XIV za­jęło 4. miej­sce w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw STEM 2016 — gra­tu­lu­jemy uczniom i ich nauczycielom!

STEM – czyli … więcej»