XIV Wrocławski Matematyczny Marsz na Orientację 2016

W XIV Wrocławskim Matematyczny Marszu na Orientację 2016 dru­żyna z Gimnazjum Nr 49 w skła­dzie: Anna Kubiak, Hanna Sudoł, Cyryl więcej»

Stypendia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego w roku szkolnym 2016/2017

Z ogromną sa­tys­fak­cją in­for­mu­jemy, że w gro­nie na­szych uczniów i ab­sol­wen­tów jest aż 31 sty­pen­dy­stów Uczniowskiego Programu Stypendialnego, w … więcej»

Ropoczęcie Roku Olimpijskiego 2016/2017

W środę, 21 wrze­śnia roz­po­czął się dla uczniów Zespołu Szkół Nr 14 Nowy Rok Olimpijski. Szkolni ko­or­dy­na­to­rzy po­szcze­gól­nych olim­piad … więcej»

Światowe Dni Młodzieży 2016

W cza­sie wa­ka­cji uczen­nice z na­szej szkoły: Agata Wróbel z klasy 3C, Barbara Ubysz 1B, Barbara Kraszewska z klasy 1A … więcej»

Dzień Integracji w internacie

Czwartek, 22 wrze­śnia był w na­szym in­ter­na­cie Dniem Integracji. Projekt ten miał przede wszyst­kim po­móc w za­po­zna­niu się no­wych wy­cho­wan­ków … więcej»

Szkolna Liga Lekkoatletyczna Gimnazjów

15 wrze­śnia 2016 r. w ra­mach Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej Gimnazjalistów od­były się pierw­sze za­wody mię­dzysz­kolne. Na sta­dio­nie lek­ko­atle­tycz­nym AWF Wrocław … więcej»

Stypendium Kronospan

Fundacja Kronospan już po raz szó­sty ofe­ruje pro­gram sty­pen­dialny, który kie­ro­wany jest dla Licealistów Europy Środ­kowo– Wschodniej.

Oferta de­dy­ko­wana jest … więcej»

Poczet sztandarowy na uroczystościach z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 wrze­śnia to data nie tylko roz­po­czę­cia no­wego roku szkol­nego. Tego dnia na Cmentarzu Wojennym Żoł­nie­rzy Wojska Polskiego przy ulicy więcej»

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

1 wrze­śnia spo­łecz­ność Zespołu Szkół Nr 14 roz­po­częła uro­czy­ście rok szkolny 2016/2017. Szczególnie cie­pło przy­wi­ta­li­śmy uczniów klas pierw­szych. Dla gim­na­zja­li­stów … więcej»

Złoty medal w Otwartych Mistrzostwach Polski Juniorów w shōgi

23–24 lipca 2016 r. we Wrocławiu od­były się Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Polski Juniorów w shōgi. W ka­te­go­rii do lat … więcej»