Gimnazjada w koszykówce dziewcząt

21 paź­dzier­nika 2016 r. od­była się Gimnazjada w ko­szy­kówce dziew­cząt strefy wschód. Nasze gim­na­zjum wy­stą­piło w składzie:

Małgorzata Kudrawiec 1K… więcej»

Ocalić od zapomnienia

Dzień Wszystkich Świę­tych to czas, w któ­rym wspo­mi­namy tych, któ­rzy ode­szli na za­wsze. Jak co roku Rada Samorządu Uczniowskiego prze­pro­wa­dziła … więcej»

Naukowa teoria ewolucji a wiara w Boga — katecheza ks. dr. hab. Wojciecha Grygiela FSSP

W pią­tek, 21 paź­dzier­nika 2016 r. w sali nr 212 od­była się ka­te­cheza pro­wa­dzona przez ab­sol­wenta LO XIV z 1987 … więcej»

Indochiny 2016 — obóz olimpijski Czternastki

W sło­neczne po­po­łu­dnie, 6 czerwca br. roz­po­czął się dwu­na­sty obóz olim­pij­czy­ków Czternastki. Inauguracyjny wy­kład po­pu­lar­no­nau­kowy prze­pro­wa­dzony zo­stał jesz­cze na … więcej»

IV Kongres Germanistyki Wrocławskiej w LO XIV

Pod ha­słem Wroclove. Niezwykły fe­no­men kul­tury eu­ro­pej­skiej ob­ra­do­wał IV Kongres Germanistyki Wrocławskiej. W dniu 18 paź­dzier­nika od­była się w … więcej»

Olimpijski obóz chemiczny

17 paź­dzier­nika wy­bra­li­śmy się do Długopola na pię­cio­dniowy obóz che­miczny, pod­czas któ­rego po­sze­rza­li­śmy swoje olim­pij­skie ho­ry­zonty. Już na po­czątku na­uko­wej … więcej»

Dzień Edukacji Narodowej w Internacie ZS Nr 14

12 paź­dzier­nika 2016 roku w Internacie Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu Młodzieżowa Rada Internatu przy­go­to­wała kon­cert z oka­zji Dnia … więcej»

Dzień Edukacji Narodowej w Czternastce

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 14 był zgod­nie z kil­ku­let­nią tra­dy­cją po­łą­czony z ogło­sze­niem wy­ni­ków zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Radę … więcej»

Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim

11 paź­dzier­nika w Oratorium Marianum JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Adam Jezierski  oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 14, … więcej»

Turniej Brydża Młodzieżowego w Bolesławcu

23 wrze­śnia 2016 r. roz­po­częła się ko­lejna edy­cja Dolnośląskiej Ligi Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym, czyli cykl tur­nie­jów, w któ­rych dol­no­ślą­scy … więcej»