Udział młodzieży z ZS nr 14 we Wrocławiu w 15. Światowych Igrzyskach Brydżowych

W dniach 3–17 wrze­śnia 2016 r. w na­szym mie­ście od­były się naj­waż­niej­sze za­wody bry­dżowe na świe­cie – Igrzyska Brydżowe, … więcej»

Wielkopolska Młodzieżowa Liga Bilardowa

Dzień po po­ka­zach mi­strza Polski w tric­kach bi­lar­do­wych w na­szej szkole re­pre­zen­ta­cja ZS 14 wzięła po raz ko­lejny udział w … więcej»

Kampania „Polska gra w bilard” w Zespole Szkół 14

Sport bi­lar­dowy staje się w Polsce co­raz po­pu­lar­niej­szy, każ­dego roku nasi za­wod­nicy przy­wożą z mi­strzostw Europy i Świata ko­lejne me­dale. … więcej»

VI Integracyjny Plener Malarski we Wleniu

W dniach 30 wrze­śnia — 2 paź­dzier­nika bie­żą­cego roku w po­ło­żo­nej nie­opo­dal Jeleniej Góry uro­czej miej­sco­wo­ści Wleń od­był się VI więcej»

Program „Dwa plus trzy i jeszcze więcej” — podziękowanie

W ra­mach pro­gramu po­mocy dla ro­dzin wie­lo­dziet­nych Dwa plus trzy i jesz­cze wię­cej Zespół Szkół Nr 14 umoż­li­wia jego człon­kom … więcej»

Światowe Dni Młodzieży 2016 — podziękowania

Zespół Szkół Nr 14 miał swój skromny wkład w Świa­towe Dni Młodzieży 2016

więcej»

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej — podziękowania

W fi­nale XXIX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej ty­tuł lau­re­ata zdo­była Alek­san­dra Hołownia z  klasy 3E, a Tymon Solecki z klasy … więcej»

XIV Wrocławski Matematyczny Marsz na Orientację 2016

W XIV Wrocławskim Matematyczny Marszu na Orientację 2016 dru­żyna z Gimnazjum Nr 49 w skła­dzie: Anna Kubiak, Hanna Sudoł, Cyryl więcej»

Stypendia w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego w roku szkolnym 2016/2017

Z ogromną sa­tys­fak­cją in­for­mu­jemy, że w gro­nie na­szych uczniów i ab­sol­wen­tów jest aż 31 sty­pen­dy­stów Uczniowskiego Programu Stypendialnego, w … więcej»

Ropoczęcie Roku Olimpijskiego 2016/2017

W środę, 21 wrze­śnia roz­po­czął się dla uczniów Zespołu Szkół Nr 14 Nowy Rok Olimpijski. Szkolni ko­or­dy­na­to­rzy po­szcze­gól­nych olim­piad … więcej»