Kurs nurkowania

W roku szkol­nym 2016/17, po­dob­nie jak w po­przed­nich la­tach, w na­szej szkole pro­wa­dzony jest kurs nur­ko­wa­nia. Zajęcia od­by­wają się na … więcej»

Spotkanie z dr. Aleksandrem Czogallą z Wydziału Biotechnologii UWr

4 stycz­nia 2017 r. od­było się spo­tka­nie z dr. Aleksandrem Czogallą z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest lau­re­atem wielu … więcej»

Sukces gimnazjalistów w konkursie „Biblia i przypowieści biblijne”

Antoni Śmi­doda z klasy 3 J za­jął 3. miej­sce w Polsce w Konkursie EDI — Biblia i przy­po­wie­ści bi­blijne, … więcej»

Wolontariat — podziękowania

Przyłączany się do po­dzię­ko­wań dla za­an­ga­żo­wa­nych w dzia­ła­nia cha­ry­ta­tywne uczniów, ich ro­dzi­ców i nauczycieli!

Szkolny ko­or­dy­na­tor wo­lon­ta­riatu — prof. Maria więcej»

XLI Olimpiada Artystyczna

Do etapu okrę­go­wego XLI Olimpiady Artystycznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

1. Anna Bobrowicz
2. Laetitia Górnicka
3. Julia Dembowska
4. Małgorzata Droździk… więcej»

Mikołajki klasy 1M dla podopiecznych Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

Jak co roku w Gimnazjum Nr 49 or­ga­ni­zo­wane są mi­ko­łajki. W grud­niu 2016 roku wy­cho­waw­czyni klasy 1M, prof. Anita Krawczyk … więcej»

XLVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego — etap okręgowy

Do I czę­ści etapu okrę­go­wego XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego za­kwa­li­fi­ko­wało się aż 21 uczniów LO XIV:

Kamila Kaźmierczak; … więcej»

Paczki dla Polaków na Kresach

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Telewizją Wrocław od kil­ku­na­stu lat or­ga­ni­zuje zbiórkę świą­tecz­nych da­rów dla Polaków miesz­ka­ją­cych za wschod­nią … więcej»

XII Olimpiada Przedsiębiorczości — etap okręgowy

Do etapu okrę­go­wego XII Olimpiady Przedsiębiorczości, który od­bę­dzie się 2 marca 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, za­kwa­li­fi­ko­wali … więcej»

XV Olimpiada Lingwistyki Matematycznej — etap regionalny

Do etapu re­gio­nal­nego XV Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (Moltmis!) za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący ucznio­wie Czternastki:

01. Anadi Agrawal 2B
02. Szymon Błaszczyk … więcej»