LO XIV na 4. miejscu w Rankingu STEM

LO XIV za­jęło 4. miej­sce w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw STEM 2016 — gra­tu­lu­jemy uczniom i ich nauczycielom!

STEM – czyli … więcej»

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w biegu na orientację

W czwar­tek, 21 kwiet­nia 2016 r. na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od­były się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Biegu na więcej»

Gimnazjada w piłce ręcznej chłopców

7 marca 2016 roku re­pre­zen­ta­cja uczniów Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi wzięła udział w roz­gryw­kach gru­po­wych Gimnazjady Młodzieży w więcej»

Turniej Coca-Cola Cup 2016

Po rocz­nej prze­rwie dru­żyna Zespołu Szkół Nr 14 wy­star­to­wała w co­rocz­nym i bar­dzo po­pu­lar­nym tur­nieju pił­kar­skim Coca-Cola Cup.

Turniej I więcej»

Gimnazjada chłopców w piłce nożnej

25 kwiet­nia i 5 maja 2016 roku re­pre­zen­ta­cja Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi wzięła udział w tur­nieju piłki noż­nej więcej»

Finały Mistrzostw Wrocławia w piłce plażowej dziewcząt 2016

W środę, 24 maja 2016 r. na bo­iskach pia­sko­wych przy Gimnazjum Nr 5 ro­ze­grane zo­stały Mistrzostwa Wrocławia Licealiady w siat­kówce więcej»

Indywidualne Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce

W środę, 11 maja 2016 roku na Stadionie Olimpijskim od­były się Indywidualne  Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych w Lekkiej Atletyce dziew­cząt i więcej»

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

„Mogiłę pra­dziada ocal od za­po­mnie­nia” to na­zwa wiel­kiej spo­łecz­nej ak­cji – dol­no­ślą­skiego po­spo­li­tego ru­sze­nia pod pa­tro­na­tem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we więcej»

Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową – akcja klasy 3M

W tym roku szkol­nym ucznio­wie z 3M zor­ga­ni­zo­wali w kla­sie zbiórkę pie­nię­dzy na rzecz po­trze­bu­ją­cych.  Wspólnie pod­ję­li­śmy de­cy­zję, aby wspo­móc więcej»

Dla Ingi – akcja charytatywna klasy 3K

19 maja 2106 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 3K zor­ga­ni­zo­wała kier­masz cha­ry­ta­tywny. Główną ko­or­dy­na­torką ak­cji była Olga Niedorys.więcej»