Brązowy medal w Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej, Teoretycznej i Stosowanej

Podczas wa­ka­cji w Mysuru w Indiach od­była się ju­bi­le­uszowa, czter­na­sta, Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Teoretycznej i Stosowanej (Moltmis!). Polskę — … więcej»

Mistrzostwo świata juniorów w brydżu sportowym

Pasmo suk­ce­sów na­szych by­łych uczniów trwa — kilka dni temu ab­sol­went Gimnazjum Nr 49, Michał Klukowski zo­stał dru­ży­no­wym mi­strzem świata … więcej»

Olimpijskie złoto dla Jarka Kwietnia — IOI 2016

Nie tylko spor­towe suk­cesy olim­pij­skie są dla nas w ostat­nim cza­sie po­wo­dem do dumy — Jarek Kwiecień, te­go­roczny ab­sol­went … więcej»

Podręczniki na rok szkolny 2016/2017

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z li­stą pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w Zespole Szkół Nr 14 w roku szkol­nym 2016/2017.

Podręczniki dla uczniów … więcej»

Srebro w Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej

Jarek Kwiecień, te­go­roczny ab­sol­went LO XIV, zdo­był srebrny me­dal w Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środ­ko­wej (CEOI) 2016 w Petra-Neamt … więcej»

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w LO XIV

Uczniowie LO XIV za­koń­czyli rok szkolny 2015/2016 w nie­po­wta­rzal­nym (wy­da­wa­łoby się) kli­ma­cie lat dwu­dzie­stych i trzy­dzie­stych ubie­głego stu­le­cia. W kli­mat … więcej»

Kiosk Ruchu — nagrody i podziękowania

Teatr „Kiosk Ruchu” ze spek­ta­klem „Melonik”, przy­go­to­wa­nym pod kie­run­kiem in­struk­tora te­atral­nego Marka Tybura, wziął udział w XIV Dolnośląskich Spotkaniach więcej»

Liga Klas G 49 — konkurs piosenki turystycznej

Tym ra­zem pod­czas kon­kursu pio­senki tu­ry­stycz­nej dla gim­na­zjum le­piej wy­pa­dły klasy dru­gie (co w po­przed­nich la­tach wcale nie było normą). … więcej»

Liga Klas — Project LO XIV

1.06.2016 r. w ra­mach Ligi Klas od­był się zwień­cza­jący dwu­let­nią ry­wa­li­za­cję po­kaz mody. Zadaniem wszyst­kich klas dru­gich było za­pre­zen­to­wa­nie stro­jów … więcej»

I Mistrzostwa Wrocławia w badmintona dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

16 czerwca 2016 r. wy­bra­łam się z mło­dzieżą z Zespołu Szkół Nr 14 do Sali Hasta La Vista, aby współ­uczest­ni­czyć więcej»