Apel z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

W środę, 27 kwiet­nia 2016 roku Dyrekcja oraz spo­łecz­ność Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu uczest­ni­czyła w apelu, który gim­na­zja­li­ści więcej»

Turniej brydża sportowego w Miłkowicach

16 kwiet­nia od­był się przed­ostatni w se­zo­nie 2015/2016 tur­niej Dolnośląskiej Ligi Szkolnej. Miejscem za­wo­dów był Zespół Szkół w Miłkowicach, je­dy­nej więcej»

Sukces Aleksandry Kochman

Ola Kochman z klasy 2E za­jęła pierw­sze miej­sce w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem … więcej»

Sukces reprezentacji ZS 14 w zawodach rankingowych polskiego związku bilardowego

Czwartek 31 marca 2016 roku młod­sza część re­pre­zen­ta­cji ZS 14 w bi­lar­dzie spę­dziła w Krotoszynie. Tutaj od kilku lat naj­lepsi … więcej»

Piotr Strycharski indywidualnym mistrzem ZS 14 w bilardzie

Przez kilka mar­co­wych ty­go­dni o miano naj­lep­szego bi­lar­dzi­sty ZS 14 wal­czyło pra­wie 30 osób. 9 BALL CUP to tur­niej już … więcej»

Licealiada — piłka ręczna

W marcu 2016 XIV LO wzięło udział w roz­gryw­kach wro­cław­skiej Licealiady w piłce ręcz­nej. Zawody zo­stały ro­ze­grane w hali spor­to­wej … więcej»

Pajacyk — program dożywiania dzieci

Jednym klik­nię­ciem ofia­ru­jesz obiad dziecku.… więcej»