Charytatywny kiermasz 1D

21 maja 2018 roku klasa 1 D zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast. Pomysłodawcami ak­cji byli Magdalena Garczarek, Michał Musiał oraz Szymon … więcej»

Akcja charytatywna klasy 1A

2327 kwiet­nia cała klasa 1A włą­czyła się w or­ga­ni­za­cję Tygodnia Kultury Nieznanej. Celem tego przed­się­wzię­cia było za­pre­zen­to­wa­nie kul­tury … więcej»

Mistrzostwa XIV LO w piłce nożnej

12 czerwca 2018 roku za­koń­czyły się Mistrzostwa LO XIV w piłce noż­nej. Mistrzem szkoły zo­stała klasa 2A, która w fi­nale … więcej»

Multilingwalna Czternastka 2018

Tegoroczna – siódma już – edy­cja kon­kursu wie­dzy ogól­nej w ję­zy­kach ob­cych, czyli „Multilingwalna Czternastka” prze­bie­gała w spo­sób po­dobny do … więcej»

Wrocławski Festiwal Edukacji 2018

W dniach 25 i 26 marca 2018 r. Liceum Ogólnokształcące Nr XIV wraz z czter­dzie­stoma in­nymi wy­staw­cami uczest­ni­czyło we Wrocławskim więcej»

Zakończenie Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w brydżu sportowym w sezonie 2017/ 2018

18 maja 2018 roku od­był się ostatni tur­niej Mistrzostw Dolnego Ślą­ska Młodzieży Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym. W se­zo­nie od wrze­śnia … więcej»

Mistrzostwa Wrocławia Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce plażowej

28 maja 2018 roku w Gimnazjum Nr 5 we Wrocławiu zo­stały zor­ga­ni­zo­wane Mistrzostwa Wrocławia Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce pla­żo­wej. Spotkało … więcej»

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w brydżu sportowym

9–13 maja 2018 roku w Żer­ko­wie od­była się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w bry­dżu spor­to­wym, która jest naj­waż­niej­szą im­prezą w ka­te­go­rii … więcej»

Indywidualne Mistrzostwa Wrocławia w lekkiej atletyce

25 maja 2018 od­była się kon­ty­nu­acja Indywidualnych Mistrzostw Wrocławia w lek­kiej atle­tyce w ra­mach igrzysk mło­dzieży szkol­nej. Do za­wo­dów za­kwa­li­fi­ko­wała … więcej»

Wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

10 maja w ra­mach pro­jektu edu­ka­cyj­nego „Warszawa cza­sów sta­ni­sła­wow­skich” wy­bra­li­śmy się do Muzeum Historii Ży­dów Polskich po­lin, żeby wziąć udział … więcej»

Strona 5 z 5212345678910...203040...Ostatna »