MICC — Krzyżowa 2018

W ostat­nim ty­go­dniu wrze­śnia wy­ru­szy­li­śmy ra­zem z pa­nią pro­fe­sor Anną Rabiegą do Krzyżowej, aby wziąć udział w pro­jek­cie MICC (Model więcej»

Paweł Lubas wśród 24 najlepszych maturzystów w Polsce

21 wrze­śnia w Lublinie od­była się uro­czy­sta gala V edy­cji ogól­no­pol­skiego kon­kursu wy­ła­nia­ją­cego naj­lep­szych ma­tu­rzy­stów w Polsce - „Matura na więcej»

Rada Samorządu Uczniowskiego na intergacyjnym spływie pontonowym

Trzynastego wrze­śnia 2018 r. od­był się spływ in­te­gra­cyjny Rady Samorządu Uczniowskiego XIV LO. Wyjazd po­zwo­lił nam nie tylko opra­co­wać plan … więcej»

W 240 minut dookoła Wrocławia

22 wrze­śnia 2018 r. ucznio­wie Gimnazjum Nr 49 ze wspar­ciem li­ce­ali­stów z LO XIV uczest­ni­czyli jako wo­lon­ta­riu­sze w grze mo­bil­nej … więcej»

Dzień Integracji w Internacie

18 wrze­śnia 2018 r. od go­dziny 17.00 w sali kon­fe­ren­cyj­nej szkol­nego in­ter­natu od­by­wała się im­preza in­te­gra­cyjna wy­cho­wan­ków z klas pierw­szych, … więcej»

Licealiada — sztafetowe biegi przełajowe

W czwar­tek, 20.09.2018 r. na ką­pie­li­sku Morskie Oko od­były się szta­fe­towe biegi prze­ła­jowe, w któ­rych star­to­wały re­pre­zen­ta­cje szkół po­nad­gim­na­zjal­nych w … więcej»

Promovere Talenta — stypendia wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych

W czwar­tek, 20 wrze­śnia 2018 r. o godz. 12:00 w auli Zespołu Szkół Nr 14  od­była się uro­czy­stość wrę­cze­nia dy­plo­mów … więcej»

VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

W 100. rocz­nicę od­zy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści Polski łą­czymy po­zna­wa­nie na­szej hi­sto­rii ze spraw­dze­niem zna­jo­mo­ści or­to­gra­fii oj­czy­stego ję­zyka. Zapraszamy do udziału w … więcej»

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

W po­nie­dzia­łek, 3 wrze­śnia 2018 roku roz­po­czął się rok szkolny – po raz ostatni z udzia­łem gim­na­zja­li­stów, a co za … więcej»

Złoto w XXX Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej

Anadi Agrawal, te­go­roczny ab­sol­went LO XIV zdo­był złoty me­dal w XXX Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej, która w tym roku … więcej»

Strona 5 z 5512345678910...203040...Ostatna »