Szkolny Nobel — czterech laureatów konkursu z Czternastki

Konkurs „Szkolny Nobel” ma na celu wy­ło­nie­nie, uho­no­ro­wa­nie i pro­mo­cję naj­wy­bit­niej­szych uczniów Wrocławia. Nagrodą jest sty­pen­dium przy­zna­wane w kil­ku­na­stu ka­te­go­riach. … więcej»

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017

Gratulujemy uczniom Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz ich na­uczy­cie­lom i ro­dzi­com do­sko­na­łych wy­ni­ków eg­za­minu gim­na­zjal­nego! Oto śred­nie wy­niki … więcej»

Wsparcie dla Piotra Maciuka – akcja Martyny Baranek z klasy 2M

 

W czwar­tek, 8 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 ucznio­wie klasy 2M prze­pro­wa­dzili kier­masz ciast, któ­rego ce­lem było … więcej»

Goście z Niemiec w Czternastce

29 maja w go­dzi­nach po­po­łu­dnio­wych na wro­cław­skim Dworcu Głównym po­wi­ta­li­śmy ra­zem z pa­nią pro­fe­sor Katarzyną Duńską-Urban na­szych po­zna­nych kilka ty­go­dni … więcej»

Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej dziewcząt 2016/ 2017

Rozgrywki w piłkę siat­kową  w obec­nym roku szkol­nym roz­po­częły się rów­no­le­gle w kla­sach pierw­szych i kla­sach dru­gich. Dziewczęta grały sys­te­mem … więcej»

Dzień Sportu i VI Olimpiada „Asy Zdrowia” w Hali Stulecia

7 czerwca 2017 r. w Hali Stulecia mło­dzież na­szej szkoły miała moż­li­wość wzię­cia udziału w Dniu Sportu po­łą­czo­nego z VI … więcej»

High School Musical, czyli lipdub 1C — II miejsce w Lidze Klas

Zapraszamy do obej­rze­nia filmu 1C, który za­jął II miej­sce w Lidze Klas.

High School Musical więcej»

Gimnazjalistki w gronie mistrzyń Polski kadetek w koszykówce

Dwie uczen­nice Gimnazjum Nr 49, a jed­no­cze­śnie  za­wod­niczki MOS Ślęza Wrocław — Marta Skowron i Anna Jasińska   zdo­były wraz … więcej»

Walt Disney przedstawia — lipdub zwycięskiej klasy 1F

Walt Disney przed­sta­wia, czyli lip­dub przy­go­to­wany przez uczniów 1F — zwy­cięz­ców dzi­siej­szej Ligi Klas — za­pra­szamy do obejrzenia!

Walt Disney więcej»

Sukces w XXIII Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej

W dniach 25–30 kwiet­nia w Bergen w Norwegii od­były się za­wody XXIII Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej. W za­wo­dach tych wzięły … więcej»

Strona 5 z 3012345678910...2030...Ostatna »