Czternastka odkrywa Niemcy

19 marca wy­ru­szy­li­śmy pięt­na­sto­oso­bową grupą uczniów wraz z dwiema na­uczy­ciel­kami, prof. Katarzyną Duńską-Urban i prof. Zofią Molińską do Tecklenburga, ma­low­ni­czego … więcej»

Czternastka w Toruniu

W dniach 9–12 marca 2017 r. w czte­ro­oso­bo­wym skła­dzie: Maks Ludwig, El-Ayachi Jr Stitou, Krzysztof Jurdziński oraz Szymon Góral od­wie­dzi­li­śmy … więcej»

Pożegnanie absolwentów 2017

28 kwiet­nia 2017 r. po­że­gna­li­śmy ko­lejny rocz­nik ab­sol­wen­tów Czternastki. Uroczystość, przy­go­to­wana przez uczniów klasy 2E, od­by­wała się w at­mos­fe­rze wiel­kiego … więcej»

Piłka plażowa dziewcząt

24 maja 2017 r. w Gimnazjum nr 5 we Wrocławiu zo­stały zor­ga­ni­zo­wane Mistrzostwa Wrocławia Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce pla­żo­wej dziew­cząt. … więcej»

Recepta na sukces — wywiad z absolwentem LO XIV

Arkadiusz Bebel — ab­sol­went Czternastki z roku 2011, lau­reat XXIV Olimpiady Ekonomicznej, lau­reat III Olimpiady Wiedzy o Finansach „Banki więcej»

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych „Lubuskie 2017”

W dniach 10–14 maja 2017 r. od­była się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w bry­dżu spor­to­wym. OOM or­ga­ni­zo­wało wo­je­wódz­two lu­bu­skie, stąd na­zwa … więcej»

Oferta pracy dla nauczyciela matematyki

Zespół Szkół Nr 14 we Wrocławiu za­trudni na­uczy­ciela ma­te­ma­tyki z upraw­nie­niami do na­ucza­nia dwu­ję­zycz­nego w ję­zyku angielskim.… więcej»

Liga Klas — sceny z Mrożka

Groteskowa twór­czość Sławomira Mrożka to świetny te­mat do za­baw te­atral­nych. Zadaniem uczniów było za­pre­zen­to­wa­nie wy­bra­nej sceny z do­wol­nej sztuki tego … więcej»

Liga Klas — sceny z Brzechwy

6 kwiet­nia 2017 r. na 5. lek­cji w auli od­był się w ra­mach Ligi Klas kon­kurs te­atralny dla klas pierw­szych … więcej»

Liga Klas — sceny z Fredry

15.03.2017 roku na pią­tej go­dzi­nie lek­cyj­nej od­była się ko­lejna kon­ku­ren­cja w ra­mach Ligi Klas. Tym ra­zem był to kon­kurs te­atralny, … więcej»