Rozpoczęcie Roku Olimpijskiego

Szkolny Koordynator Konkursów i Olimpiad (SKKO) za­pra­sza uczniów li­ceum oraz wszyst­kich ko­or­dy­na­to­rów olim­piad na im­prezę roz­po­czy­na­jącą ko­lejny Rok Olimpijski LO … więcej»

Zajęcia dla ósmoklasistów

Zapraszamy wszyst­kich chęt­nych uczniów klas ósmych na roz­wi­ja­jące za­in­te­re­so­wa­nia bez­płatne za­ję­cia z na­stę­pu­ją­cych przed­mio­tów:

  • ję­zyk pol­ski (wto­rek, godz. 16:00)
  • ma­te­ma­tyka
więcej»

Złoto w Olimpiadzie Informatycznej Krajów Europy Środkowej

5. Olimpiada Informatyczna Krajów Europy Środ­ko­wej w tym roku od­była się w Warszawie. W za­wo­dach tych wzięły udział re­pre­zen­ta­cje na­stę­pu­ją­cych … więcej»

„Smart&Young”

Organizatorem wy­da­rze­nia było Biuro Zarządzania Projektami ze­spół Smart City.  Nasi wo­lon­ta­riu­sze w skła­dzie: Tomasz Tomalik 1C, Julia Kondracka 2E, Kaja … więcej»

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019

Wykaz pod­ręcz­ni­ków obo­wią­zu­ją­cych w roku szkol­nym 2018/2019. Podręczniki do na­uki ję­zyka an­giel­skiego, ję­zyka fran­cu­skiego i  ję­zyka hisz­pań­skiego będą po­dane przez … więcej»

Czternastka nie spała, Czternastka czytała, czyli o Europejskiej Nocy Literatury

Już 7 raz miała miej­sce edy­cja Europejskiej Nocy Literatury. Na Przedmieściu Oławskim szu­ka­li­śmy 10 miejsc, gdzie ak­to­rzy (ale nie tylko) … więcej»

Kultura nieznana zawitała do Czternastki

„Kultura nie­znana” jest to na­zwa pro­jektu, który Rada Samorządu Uczniowskiego LO XIV, re­ali­zo­wała w szkole w ciągu nie­mal ca­łego roku … więcej»

Polowanie na Mol-e w Czternastce

W czwar­tek, 7 czerwca wszy­scy ucznio­wie i na­uczy­ciele na­szej szkoły mo­gli obej­rzeć spek­takl te­atralny pt. „Polowanie na Mol-e”, który przy­go­to­wany … więcej»

Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży w Lekkiej Atletyce

6 czerwca na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od­był się Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce. W za­wo­dach fi­na­ło­wych … więcej»

Mistrzostwa Szkoły „Czwórek” klasowych w piłce siatkowej dziewcząt

W maju 2018 roku roz­po­częły sie Mistrzostwa Szkoły „Czwórek” kla­so­wych w piłce siat­ko­wej dziew­cząt. W me­czach roz­gry­wa­nych sys­te­mem każdy z … więcej»