XLIV Olimpiada Geograficzna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLIV Olimpiady Geograficznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 11 uczniów, w tym 4 uczniów Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymiwięcej»

XXX Olimpiada Filozoficzna — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XXX Olimpiady Filozoficznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 6 uczniów LO XIV:

  1. Jan Wodziński 3A
  2. Rafael Trćka 3E
  3. Michał Grzymek
więcej»

XXV Olimpiada Informatyczna — etap okręgowy

Informujemy, że do okrę­go­wego etapu XXV Olimpiady Informatycznej za­kwa­li­fi­ko­wało się aż 24 uczniów LO XIV:

  1. Anadi Agrawal 3B
  2. Tomasz Ponitka
więcej»

64. Olimpiada Chemiczna — etap okręgowy

Informujemy, że do okrę­go­wego etapu 64. Olimpiady Chemicznej zo­stało za­kwa­li­fi­ko­wa­nych 15 uczniów LO XIV:

  1. Paweł Kowalczyk 2C
  2. Maksymilian Ludwig
więcej»

Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska – akcja klasy 2D

27 i 30 li­sto­pada 2017 roku klasa 2D zor­ga­ni­zo­wała w na­szej szkole kier­ma­sze cha­ry­ta­tywne, z któ­rych do­chód zo­stał prze­ka­zany na … więcej»

Model International Criminal Court 2017

19–24 li­sto­pada grupa uczniów z prof. Anną Rabiegą wzięła udział w pro­jek­cie „Model International Criminal Court”, który co roku od­bywa … więcej»

Spotkanie z Anną Bróż – pracownikiem naukowym SWPS

W ra­mach cy­klu spo­tkań z cie­ka­wym czło­wie­kiem  29 li­sto­pada, mie­li­śmy oka­zję po­znać psy­cho­log Annę Bróż ze Strefy Młodzieży Szkoły Wyższej … więcej»

Gimnazjada w piłce siatkowej chłopców

W środę, 20 grud­nia 2017 r. roz­po­częła się Gimnazjada w piłce siat­ko­wej chłop­ców. Rozgrywki eli­mi­na­cyjne od­były się w czte­rech gru­pach. … więcej»

Nagrody Ministra Sportu i Turystyki 2017

Minister Sportu i Turystyki na­gro­dził za osią­gnię­cie wy­so­kich wy­ni­ków na Mistrzostwach Europy i Świata w bry­dżu spor­to­wym za­wod­ni­ków, wśród któ­rych

więcej»

Nagrody za pierwsze miejsce w Radosnej Paradzie Niepodległości

Podczas uro­czy­stego spo­tka­nia wień­czą­cego XVI Radosną Paradę Niepodległości, które od­było się w dniu 20 li­sto­pada 2017 r. we wro­cław­skim … więcej»