Liga Klas — inscenicacja wiersza Brzechwy

20 kwiet­nia na go­dzi­nie wy­cho­waw­czej wszyst­kie klasy pierw­sze gim­na­zjum po­now­nie ze­brały się pod aulą, by ry­wa­li­zo­wać o pierw­sze miej­sce w … więcej»

Liga Klas — sceny z Mrożka

9 marca w ra­mach te­atral­nej kon­ku­ren­cji Ligi Klas od­był się po­kaz scen z utwo­rów Sławomira Mrożka. Wszystkie klasy dru­gie przy­go­to­wały … więcej»

Pożegnanie absolwentów LO XIV

Pożegnanie ab­sol­wen­tów LO XIV to nie­odmien­nie czas pod­su­mo­wań i po­dzię­ko­wań — w tym du­chu głos za­brali Dyrektor Szkoły Marek Łaź­niakwięcej»

Apel z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

W środę, 27 kwiet­nia 2016 roku Dyrekcja oraz spo­łecz­ność Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu uczest­ni­czyła w apelu, który gim­na­zja­li­ści więcej»

Turniej brydża sportowego w Miłkowicach

16 kwiet­nia od­był się przed­ostatni w se­zo­nie 2015/2016 tur­niej Dolnośląskiej Ligi Szkolnej. Miejscem za­wo­dów był Zespół Szkół w Miłkowicach, je­dy­nej więcej»

Sukces Aleksandry Kochman

Ola Kochman z klasy 2E za­jęła pierw­sze miej­sce w Polsce w Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie, któ­rej ko­or­dy­na­to­rem … więcej»

Sukces reprezentacji ZS 14 w zawodach rankingowych polskiego związku bilardowego

Czwartek 31 marca 2016 roku młod­sza część re­pre­zen­ta­cji ZS 14 w bi­lar­dzie spę­dziła w Krotoszynie. Tutaj od kilku lat naj­lepsi … więcej»

Piotr Strycharski indywidualnym mistrzem ZS 14 w bilardzie

Przez kilka mar­co­wych ty­go­dni o miano naj­lep­szego bi­lar­dzi­sty ZS 14 wal­czyło pra­wie 30 osób. 9 BALL CUP to tur­niej już … więcej»

Licealiada — piłka ręczna

W marcu 2016 XIV LO wzięło udział w roz­gryw­kach wro­cław­skiej Licealiady w piłce ręcz­nej. Zawody zo­stały ro­ze­grane w hali spor­to­wej … więcej»

Pajacyk — program dożywiania dzieci

Jednym klik­nię­ciem ofia­ru­jesz obiad dziecku.… więcej»