XLIV Olimpiada Geograficzna — finał

Do trze­ciego etapu XLIV Olimpiady Geograficznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 3 uczniów:

  1. Łu­kasz Biesiadecki 1C
  2. Szymon Ostrowski 3E
  3. Wojciech Pawłowski 1B

Gratulujemy!… więcej»

LXIX Olimpiada Matematyczna — finał

Do trze­ciego etapu LXIX Olimpiady Matematycznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 5 uczniów LO XIV:

  1. Anadi Agrawal 3B
  2. Adrian Czuchaj 3B
  3. Arkadiusz Kozdra
więcej»

XXX Olimpiada Filozoficzna — finał

Do fi­nału XXX Olimpiady Filozoficznej za­kwa­li­fi­ko­wał się Jan Antoni Wodziński z klasy 3A.

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Aleksandra Horowska… więcej»

Tydzień promocji Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

12–16 marca 2018 roku klasa 2B pro­mo­wała w szkole Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”. W ra­mach tego ty­go­dnia … więcej»

Góra Grosza 2018

Góra Grosza to ak­cja cha­ry­ta­tywna, która or­ga­ni­zo­wana jest przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Pomysłodawcy za­pro­po­no­wali, aby w bie­żą­cym roku szkol­nym 2017/ … więcej»

Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym w kategorii 19–20

9–11 marca 2018 od­były się w Warszawie Mistrzostwa Polski w bry­dżu spor­to­wym w ka­te­go­rii 19–20. W tej tra­dy­cyj­nej im­pre­zie (mi­strzo­stwa … więcej»

Wyjazd na narty biegowe dla najlepszych sportowców

7 marca grupa uczniów, która w tym roku szkol­nym re­pre­zen­to­wała szkołę w za­wo­dach spor­to­wych, wy­je­chała do Jakuszyc, aby do­sko­na­lić umie­jęt­no­ści … więcej»

Kurs nurkowy 2017/ 2018

W tym roku szkol­nym, po­dob­nie jak w po­przed­nich, w na­szej szkole od­bywa się kurs nur­kowy dla chłop­ców z klas dru­gich … więcej»

Wyjazd klasy 1A na narty biegowe do Jakuszyc

W pią­tek, 9 marca 2018 roku klasa 1A z prof. Bogusławem Wilkiem i prof. Leszkiem Zdziebłą wy­je­chała na narty bie­gowe … więcej»

Integracyjne spotkanie na lodowisku

8 marca 2018 roku już po raz piąty na szkol­nym lo­do­wi­sku od­było się spo­tka­nie in­te­gra­cyjne. Tego dnia od­wie­dziła nas mło­dzież … więcej»