Klasowa zbiórka 1C dla bezdomnych zwierząt

28 maja klasa 1C zor­ga­ni­zo­wała zbiórkę cha­ry­ta­tywną na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Każdy z uczniów przy­niósł ja­kąś więcej»

Klasa 2C spełniła marzenie Julka

W pią­tek, 9 lu­tego 2018 roku kilka osób z klasy 2C udało się w od­wie­dziny do Natalii i Patrycji, pod­opiecz­nych … więcej»

Wyróżnienie dla grupy wolontariuszy „Pomagam”

Informowaliśmy już, że pod­czas gali wro­cław­skiej edy­cji XIV Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” grupa wo­lon­ta­riu­szy „Pomagam”, która działa w na­szej … więcej»

Festyn na rzecz Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”

9 czerwca 2018 roku klasa 3J wzięła udział w fe­sty­nie na rzecz pod­opiecz­nych Hospicjum dla Dzieci Dolnego Ślą­ska „Formuła Dobra”. … więcej»

Charytatywny kiermasz 1D

21 maja 2018 roku klasa 1 D zor­ga­ni­zo­wała cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast. Pomysłodawcami ak­cji byli Magdalena Garczarek, Michał Musiał oraz Szymon … więcej»

Akcja charytatywna klasy 1A

2327 kwiet­nia cała klasa 1A włą­czyła się w or­ga­ni­za­cję Tygodnia Kultury Nieznanej. Celem tego przed­się­wzię­cia było za­pre­zen­to­wa­nie kul­tury … więcej»

Mistrzostwa XIV LO w piłce nożnej

12 czerwca 2018 roku za­koń­czyły się Mistrzostwa LO XIV w piłce noż­nej. Mistrzem szkoły zo­stała klasa 2A, która w fi­nale … więcej»

Multilingwalna Czternastka 2018

Tegoroczna – siódma już – edy­cja kon­kursu wie­dzy ogól­nej w ję­zy­kach ob­cych, czyli „Multilingwalna Czternastka” prze­bie­gała w spo­sób po­dobny do … więcej»

Wrocławski Festiwal Edukacji 2018

W dniach 25 i 26 marca 2018 r. Liceum Ogólnokształcące Nr XIV wraz z czter­dzie­stoma in­nymi wy­staw­cami uczest­ni­czyło we Wrocławskim więcej»

Zakończenie Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w brydżu sportowym w sezonie 2017/ 2018

18 maja 2018 roku od­był się ostatni tur­niej Mistrzostw Dolnego Ślą­ska Młodzieży Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym. W se­zo­nie od wrze­śnia … więcej»