Kurs ratownika wodnego

 W roku szkol­nym 2017/ 2018 w Czternastce zo­stał zor­ga­ni­zo­wany kurs na ra­tow­nika wod­nego, w któ­rym wzięło udział 6 uczniów z … więcej»

12. Turniej Brydża Sportowego o Puchar Dyrektora

21 kwiet­nia 2018 roku pod­czas Dnia Otwartych Drzwi od­był się w na­szej szkole 12. Turniej Brydża Sportowego o Puchar Dyrektora … więcej»

Indywidualne Mistrzostwa Wrocławia w Lekkiej Atletyce Igrzysk Młodzieży Szkolnej

W czwar­tek, 10 maja 2018 roku re­pre­zen­ta­cja lek­ko­atle­tyczna dziew­cząt i chłop­ców na­szego gim­na­zjum uczest­ni­czyła w Indywidualnych Mistrzostwach Wrocławia w Lekkiej … więcej»

LO XIV na 1. miejscu w rankingu portalu Wasza Edukacja

Według naj­now­szego ran­kingu szkół śred­nich przy­go­to­wa­nego przez por­tal WaszaEdukacja.pl LO XIV za­jęła 1. miej­sce po­dium wśród naj­lep­szych li­ceów we Wrocławiu.… więcej»

Oni odnaleźli się w Czternastce

Dzień Otwartych Drzwi w Czternastce to co roku wiel­kie święto, pod­czas któ­rego my — ucznio­wie i na­uczy­ciele — mo­żemy so­bie … więcej»

78. rocznica zbrodni katyńskiej — udział pocztu sztandarowego w uroczystościach

W dniu 13.04.2018 r. w 78. rocz­nicę zbrodni ka­tyń­skiej po­czet sztan­da­rowy  szkoły wziął udział w uro­czy­sto­ściach, które od­były się w … więcej»

„Odwilż” – tylko w Czternastce tak witamy wiosnę!

„Odwilż” – wio­senna re­wia ta­len­tów – to pierw­sze i je­dyne ta­kie wy­da­rze­nie w na­szej szkole. To czas, kiedy na sce­nie … więcej»

Koci Zakątek – akcja charytatywna klasy 1E

9–13 kwiet­nia klasa 1E pod­czas or­ga­ni­za­cji Tygodnia Kultury Gruzińskiej roz­po­częła także pro­mo­cję dzia­łal­no­ści Fundacji Koci Zakątek. Cały ty­dzień na rzut­niku … więcej»

Kiermasz 1B w ramach Tygodnia Kultury Inków

4 kwiet­nia 2018 roku na dłu­giej prze­rwie od­był się cha­ry­ta­tywny kier­masz ziem­nia­ków, zor­ga­ni­zo­wany przez klasę 1B. Zebrane pie­nią­dze, czyli 78, … więcej»

Akcja charytatywna klasy 2L

17–19 kwiet­nia 2018 roku w szkole od­był się Tydzień Wolontariatu klasy 2L. W ra­mach ak­cji od­były się m.in. cha­ry­ta­tywne kier­ma­sze … więcej»