Dzień Życzliwości w internacie

Młodzieżowa Rada Internatu i ucznio­wie pro­jektu Klasa Fundacji BGŻ BNP Paribasmieszkający w in­ter­na­cie Zespołu Szkół Nr 14 an­ga­żują się w … więcej»

Ratujemy konia – podopiecznego Fundacji Centaurus

20 li­sto­pada 2017 roku w Zespole Szkół Nr 14 na łącz­niku na par­te­rze od­był się cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast, zor­ga­ni­zo­wany przez … więcej»

Akcja dla zwierzaka Julii Wengierow z klasy 3K

W dniach 2–14 li­sto­pada 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­była się zbiórka ar­ty­ku­łów dla zwie­rząt, które prze­by­wają w … więcej»

„W obszarach ewolucji” – wykłady na Uniwersytecie Wrocławskim

28 li­sto­pada grupa uczniów z klas 1E: Maciek Kornicki, Kuba Olejnik, Zuza Stankowiak, Piotrek Strąk, Marta Sztucka i 2E: Antek … więcej»

Spotkanie z prof. Marcinem Wodzińskim z Katedry Judaistyki UWr

29 li­sto­pada 2017 roku go­ści­li­śmy w Czternastce prof. dra hab. Marcina Wodzińskiego – hi­sto­ryka, fi­lo­loga i kie­row­nika Katedry Judaistyki UWr, … więcej»

Żegnamy Edwarda Kalisza

Z ogrom­nym smut­kiem przy­ję­li­śmy wia­do­mość, że po dłu­giej cho­ro­bie zmarł Edward Kalisz, ak­tor Teatru Współczesnego, a jed­no­cze­śnie na­uczy­ciel więcej»

41. Olimpiada Języka Niemieckiego

Rafael Trčka z klasy 3E oraz Jan Wodziński z klasy 2A za­kwa­li­fi­ko­wali się do dru­giego etapu 41. Olimpiady Języka Niemieckiego. więcej»

Mistrzostwa Szkoły w szachach

 

9 li­sto­pada 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­były się Mistrzostwa Szkoły  w sza­chach, pod­czas któ­rych zo­stała wy­brana re­pre­zen­ta­cja … więcej»

Próbna matura z „Operonem” w Czternastce

Próbna ma­tura z „Operonem” w LO XIV — wczo­raj trwały zma­ga­nia po­lo­ni­styczne, dziś — ma­te­ma­tyczne. Jutro ko­lej na ję­zyk obcy, … więcej»

Kolejny pojedynek siatkarskiej reprezentacji dziewcząt

W środę, 8 li­sto­pada 2017 r. na­sze siat­karki  za­grały ostatni mecz w I gru­pie z III LO. Okazało się, że … więcej»