Karmy dla bezdomnych zwierząt

W ostat­nim ty­go­dniu roku  szkol­nego 2016/2017 w Zespole Szkół Nr 14 zo­stała prze­pro­wa­dzona zbiórka karm dla bez­dom­nych zwie­rząt prze­by­wa­ją­cych w … więcej»

Pomoc dzieciom i młodzieży z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

W dniach 29 maja – 2 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 Karolina Wilińska i Joanna Młotek z … więcej»

Program Stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Jeśli je­steś am­bit­nym, uzdol­nio­nym i osią­ga­ją­cym już pierw­sze suk­cesy uczniem klasy trze­ciej gim­na­zjum, ten pro­gram ad­re­so­wany jest wła­śnie do Ciebie!… więcej»

Adam Woźniak wicemistrzem Polski juniorów w shogi

Adam Woźniak z klasy 2E zo­stał w kwiet­niu wi­ce­mi­strzem Polski ju­nio­rów w shogi — gra­tu­lu­jemy! Jego tre­nerką jest obec­nie Karolina … więcej»

Szkolny Nobel — czterech laureatów konkursu z Czternastki

Konkurs „Szkolny Nobel” ma na celu wy­ło­nie­nie, uho­no­ro­wa­nie i pro­mo­cję naj­wy­bit­niej­szych uczniów Wrocławia. Nagrodą jest sty­pen­dium przy­zna­wane w kil­ku­na­stu ka­te­go­riach. … więcej»

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017

Gratulujemy uczniom Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz ich na­uczy­cie­lom i ro­dzi­com do­sko­na­łych wy­ni­ków eg­za­minu gim­na­zjal­nego! Oto śred­nie wy­niki … więcej»

Wsparcie dla Piotra Maciuka – akcja Martyny Baranek z klasy 2M

 

W czwar­tek, 8 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 ucznio­wie klasy 2M prze­pro­wa­dzili kier­masz ciast, któ­rego ce­lem było … więcej»

Goście z Niemiec w Czternastce

29 maja w go­dzi­nach po­po­łu­dnio­wych na wro­cław­skim Dworcu Głównym po­wi­ta­li­śmy ra­zem z pa­nią pro­fe­sor Katarzyną Duńską-Urban na­szych po­zna­nych kilka ty­go­dni … więcej»

Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej dziewcząt 2016/ 2017

Rozgrywki w piłkę siat­kową  w obec­nym roku szkol­nym roz­po­częły się rów­no­le­gle w kla­sach pierw­szych i kla­sach dru­gich. Dziewczęta grały sys­te­mem … więcej»

Dzień Sportu i VI Olimpiada „Asy Zdrowia” w Hali Stulecia

7 czerwca 2017 r. w Hali Stulecia mło­dzież na­szej szkoły miała moż­li­wość wzię­cia udziału w Dniu Sportu po­łą­czo­nego z VI … więcej»