Bieg dla kobiet „Zawsze Pierwsi”

15 kwiet­nia 2018 roku wzię­łam udział we wro­cław­skim biegu dla ko­biet „Zawsze Pierwsi”. Jest on co roku or­ga­ni­zo­wany w róż­nych … więcej»

Dzień Otwartych Drzwi w Czternastce

Zakończył się już Dzień Otwartych Drzwi w Czternastce! W pro­gra­mie były lek­cje otwarte, moż­li­wość udziału w za­ję­ciach spor­to­wych w sali więcej»

Anadi Agrawal — zwycięzcą XXV Olimpiady Informatycznej

Anadi Agrawal z klasy 3A za­jął pierw­sze miej­sce w XXV Olimpiadzie Informatycznej! Zakwalifikował się po­nadto do Olimpiady Informatycznej Krajów Europy … więcej»

Obóz olimpijski Czternastki, Peru 2018

Wszystkie znaki na Słońcu wska­zują na to, że w tym roku Armia Olimpijczyków Czternastki po raz pierw­szy wy­ru­szy z mi­sją … więcej»

Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej zo­stało ob­jęte pa­tro­na­tem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Umowę o współ­pracy pod­pi­sali 11 … więcej»

Laureaci konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista

21 uczniów Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi uzy­skało 29 ty­tu­łów lau­re­ata kon­kur­sów zDolny Ślą­zak Gimnazjalista. Stanisław Reda z … więcej»

LXI Olimpiada Astronomiczna — finał

Do trze­ciego etapu LXI Olimpiady Astronomicznej za­kwa­li­fi­ko­wał się Piotr Masajada z klasy 2B, który uzy­skał ty­tuł laureata.

Gratulujemy!

Koordynator: prof. … więcej»

67. Olimpiada Fizyczna — finał

Do okrę­go­wego etapu 67. Olimpiady Fizycznej za­kwa­li­fi­ko­wał się Adrian Czuchaj z klasy 3B.

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Marian Bąk… więcej»

XLIV Olimpiada Wiedzy technicznej — finał

Do okrę­go­wego etapu XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej za­kwa­li­fi­ko­wał się Wojciech Sęk z klasy 2A.

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Marian Bąk… więcej»

XLVI Olimpiada Biologiczna — finał

Do trze­ciego etapu XLVI Olimpiady Biologicznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

Łu­kasz Biesiadecki 2C

Olga Dłużniewska 2C

Jeremi Zając 3D

Gratulujemy suk­cesu!

Koordynator: … więcej»