Mistrzostwa Wrocławia Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce plażowej

28 maja 2018 roku w Gimnazjum Nr 5 we Wrocławiu zo­stały zor­ga­ni­zo­wane Mistrzostwa Wrocławia Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce pla­żo­wej. Spotkało … więcej»

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w brydżu sportowym

9–13 maja 2018 roku w Żer­ko­wie od­była się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w bry­dżu spor­to­wym, która jest naj­waż­niej­szą im­prezą w ka­te­go­rii … więcej»

Indywidualne Mistrzostwa Wrocławia w lekkiej atletyce

25 maja 2018 od­była się kon­ty­nu­acja Indywidualnych Mistrzostw Wrocławia w lek­kiej atle­tyce w ra­mach igrzysk mło­dzieży szkol­nej. Do za­wo­dów za­kwa­li­fi­ko­wała … więcej»

Wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

10 maja w ra­mach pro­jektu edu­ka­cyj­nego „Warszawa cza­sów sta­ni­sła­wow­skich” wy­bra­li­śmy się do Muzeum Historii Ży­dów Polskich po­lin, żeby wziąć udział … więcej»

Aerobik rekreacjny

W czwar­tek, 17 kwiet­nia 2018 roku w Hali Sportowej przy ul. Parkowej od­był się Dolnośląski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w … więcej»

Internatowy konkurs „Moja mała ojczyzna”

W roku szkol­nym 2017/ 2018 w in­ter­na­cie po raz ko­lejny zo­stał prze­pro­wa­dzony kon­kurs „Moja mała oj­czy­zna”, w któ­rym uczest­ni­czą wszyst­kie … więcej»

Spektakle o ludzkim cierpieniu

W ra­mach pro­jektu „Warszawa cza­sów sta­ni­sła­wow­skich” ucznio­wie na­szej szkoły wzięli udział w wy­cieczce do Warszawy.

Jadąc do sto­licy, po­sta­no­wi­ły­śmy, by … więcej»

Wizyta w Centrum Sztuki Współczesnej

W ra­mach pro­jektu „Warszawa cza­sów sta­ni­sła­wow­skich” ucznio­wie na­szej szkoły wzięli udział w wy­cieczce do Warszawy. Jednym z punk­tów pro­gramu była … więcej»

Oskar Tokarczuk drużynowym wicemistrzem Polski w brydżu sportowym

W dniach 27–29 kwiet­nia 2018 od­były się w Bytomiu Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży Szkolnej. To cy­kliczne za­wody o sta­tu­sie Mistrzostw … więcej»

Ośrodek „ Nadzieja” – akcja klasy 2e

W ra­mach Ligi Klas „Pomagam” klasa 2E za­jęła się przy­go­to­wa­niem ty­go­dnia wo­lon­ta­riatu na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie … więcej»