Kolejny obóz matematyczno-informatyczny dla uzdolnionych gimnazjalistów

12–16 grud­nia 2016 r. w Zespole Szkół Nr 14 od­był się ko­lejny już obóz matematyczno-informatyczny, zor­ga­ni­zo­wany w ra­mach dzia­łal­no­ści Dolnośląskiego … więcej»

Zajęcia ze squash w ramach projektu „Szkoła w mieście”

W tym roku szkol­nym 2016/17 Czternastka wzięła udział w pro­jek­cie „Szkoła w mie­ście”,  obej­mu­ją­cym rów­nież za­ję­cia spor­towe ze squ­asha. Prowadzącym … więcej»

Kurs nurkowania

W roku szkol­nym 2016/17, po­dob­nie jak w po­przed­nich la­tach, w na­szej szkole pro­wa­dzony jest kurs nur­ko­wa­nia. Zajęcia od­by­wają się na … więcej»

Spotkanie z dr. Aleksandrem Czogallą z Wydziału Biotechnologii UWr

4 stycz­nia 2017 r. od­było się spo­tka­nie z dr. Aleksandrem Czogallą z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest lau­re­atem wielu … więcej»

Sukces gimnazjalistów w konkursie „Biblia i przypowieści biblijne”

Antoni Śmi­doda z klasy 3 J za­jął 3. miej­sce w Polsce w Konkursie EDI — Biblia i przy­po­wie­ści bi­blijne, … więcej»

Wolontariat — podziękowania

Przyłączany się do po­dzię­ko­wań dla za­an­ga­żo­wa­nych w dzia­ła­nia cha­ry­ta­tywne uczniów, ich ro­dzi­ców i nauczycieli!

Szkolny ko­or­dy­na­tor wo­lon­ta­riatu — prof. Maria więcej»

XLI Olimpiada Artystyczna

Do etapu okrę­go­wego XLI Olimpiady Artystycznej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

1. Anna Bobrowicz
2. Laetitia Górnicka
3. Julia Dembowska
4. Małgorzata Droździk… więcej»

XLVII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego — etap okręgowy

Do I czę­ści etapu okrę­go­wego XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego za­kwa­li­fi­ko­wało się aż 21 uczniów LO XIV:

Kamila Kaźmierczak; … więcej»

Paczki dla Polaków na Kresach

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Telewizją Wrocław od kil­ku­na­stu lat or­ga­ni­zuje zbiórkę świą­tecz­nych da­rów dla Polaków miesz­ka­ją­cych za wschod­nią … więcej»

XII Olimpiada Przedsiębiorczości — etap okręgowy

Do etapu okrę­go­wego XII Olimpiady Przedsiębiorczości, który od­bę­dzie się 2 marca 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, za­kwa­li­fi­ko­wali … więcej»