Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

17 marca 2018 roku w Drzonkowie, w ośrodku przy­go­to­wań olim­pij­skich w pię­cio­boju od­były się eli­mi­na­cje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w … więcej»

Wychowanie przez żeglowanie – spotkanie z kapitanem Remigiuszem Trzaską

14 marca 2018 r. w na­szej szkole od­było się spo­tka­nie z Remigiuszem Trzaską, ka­pi­ta­nem że­glugi wielkiej.

Kapitan Remigiusz Trzaska za­czął … więcej»

Czerwone Noski Klown w Szpitalu

 

26 lu­tego 2018 roku w Zespole Szkół Nr 14 od­był się kier­masz ciast, pod­czas któ­rego klasa 2K ze­brała pie­nią­dze na … więcej»

Wrocławski Bieg Sponsorowany 2018

21 marca, czyli pierw­szego dnia wio­sny ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 14 po raz piąty już uczest­ni­czyli we Wrocławskim Biegu Sponsorowanym. … więcej»

Obóz informatyczny w Podgórzynie

16–20 marca 2018 roku od­był się ogól­no­pol­ski obóz in­for­ma­tyczny, zor­ga­ni­zo­wany przez na­uczy­ciela in­for­ma­tyki – Patryka Marcisza oraz pra­cow­ni­ków Instytutu Informatyki … więcej»

Wrocławska Gala XXIV Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

W tym roku do kon­kursu „Ośmiu Wspaniałych” zgło­szono 347 wo­lon­ta­riu­szy. Gala te­go­rocz­nego kon­kursu od­była się 19 marca 2018 r. we … więcej»

Charytatywna Noc Filmowa — podsumowanie

Szósta Charytatywna Noc Filmowa — tak jak wszyst­kie po­przed­nie — zo­stała zor­ga­ni­zo­wana z my­ślą o by­łym uczniu Czternastki, Jurku Piekarskimwięcej»

Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W dniu 1.03.2018 r. po­czet sztan­da­rowy szkoły wziął udział w ob­cho­dach Narodowego Dnia Pamięci Żoł­nie­rzy Wyklętych na Cmentarzu Osobowickim we … więcej»

Uczniowie LO XIV najlepiej zdali maturę z przedmiotów obowiązkowych

„Gazeta Wrocławska” opu­bli­ko­wała ran­king wro­cław­skich li­ceów na pod­sta­wie wy­ni­ków pi­sem­nych i ust­nych eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych z przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych: ję­zyka pol­skiego, ję­zyka … więcej»

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr … więcej»