Akcja charytatywna na rzecz Fudacji „Czerwone Noski”

W dniu 17.12.18 w Zespole Szkół Nr 14 ucznio­wie klasy 3K prze­pro­wa­dzili ak­cję cha­ry­ta­tywną (kier­masz), któ­rej ce­lem było ze­bra­nie pie­nię­dzy … więcej»

Pomoc fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”

W okre­sie przed­świą­tecz­nym 2018 roku w na­szej kla­sie zde­cy­do­wa­li­śmy, żeby kon­ty­nu­ować kla­sową tra­dy­cję i z oka­zji świąt Bożego Narodzenia po­móc … więcej»

Kiermasz na rzecz „Dziecięcego Domu”

„Nie li­czy się to ile po­sia­dasz, ale ile da­jesz in­nym i jak się z nimi dzielisz”.

20 li­sto­pada 2018 roku … więcej»

Andrzejkowy kiermasz ciast

29 i 30 li­sto­pada 2018 r. w Zespole Szkół nr 14 od­był się an­drzej­kowy kier­masz ciast klasy 3L. Naszym ce­lem … więcej»

Mistrzostwa LO XIV w short-track

W dniu 20.12.18 r. na lo­do­wi­sku szkol­nym ZS nr 14 od­były się mi­strzo­stwa XIV LO w short-track. W za­wo­dach uczest­ni­czyło … więcej»

Noworoczne życzenia

więcej»

Dolnośląskie Centrum Filmowe — „Człowiek z nadziei”

W so­botę, 29 wrze­śnia ucznio­wie klasy 2E wy­brali się do Dolnośląskiego Centrum Filmowego na po­kaz spe­cjalny filmu „Wałęsa. Człowiek z … więcej»

Nagrody dla Samorządu Uczniowskiego Czternastki

20 wrze­śnia 2018 r. uczest­ni­czy­li­śmy w se­sji Młodzieżowej Rady Miasta Wrocławia. Poza pod­su­mo­wa­niem ca­ło­rocz­nych prac miało rów­nież miej­sce roz­da­nie na­gród … więcej»

Świąteczne życzenia

więcej»

Udział poczty sztandarowego w mszy w intencji ofiar stanu wojennego

13 grud­nia 2018 r. w Archikatedrze Wrocławskiej  od­była się msza św. w in­ten­cji Ojczyzny i ofiar stanu wo­jen­nego  kon­ce­le­bro­wana przez … więcej»