Uczniowie LO XIV najlepiej zdali maturę z przedmiotów obowiązkowych

„Gazeta Wrocławska” opu­bli­ko­wała ran­king wro­cław­skich li­ceów na pod­sta­wie wy­ni­ków pi­sem­nych i ust­nych eg­za­mi­nów ma­tu­ral­nych z przed­mio­tów obo­wiąz­ko­wych: ję­zyka pol­skiego, ję­zyka … więcej»

Program stypendialny im. Mariusza Łukasiewicza

Celem pro­gramu sty­pen­dial­nego im. Mariusza Łu­ka­sie­wi­cza jest wspar­cie w roz­woju edu­ka­cyj­nym uzdol­nio­nej mło­dzieży pra­gną­cej pod­jąć na­ukę w Liceum Ogólnokształcącym Nr … więcej»

Program stypendialny „Marzenie o Nauce”

Zostań sty­pen­dy­stą pro­gramu „Marzenie o Nauce”!więcej»

XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego — finał

Do fi­nału XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego za­kwa­li­fi­ko­wało się 8 uczniów LO XIV:

  1. Dominika Białek 2E
  2. Julia Kondracka 2E
więcej»

VII Olimpiada Medialna — finał

Do fi­nału VII Olimpiady Medialnej za­kwa­li­fi­ko­wali się:

2. Anna Rączkiewicz (1D)

3. Tomasz Winiarski (1D)

4. Nikodem Szynol (1E)

5. … więcej»

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej — finał

Do fi­nału XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 3 uczniów LO XIV:

  1. Woźniak Bartosz kl.1E
  2. Argasińska Emilia kl.2B
  3. Zajączkowski Wojciech
więcej»

XXXVI Olimpiada Języka Łacińskiego — finał

Do fi­nału XXXVI Olimpiady Języka Ła­ciń­skiego za­kwa­li­fi­ko­wał się Jan Antoni Wodziński z klasy 3A.

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Zdzisław Koczarski… więcej»

XLI Olimpiada Języka Francuskiego — laureat

Uczeń klasy 3K Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Jan Wiącek zo­stał lau­re­atem XLI Olimpiady Języka Francuskiego.

Gratulujemy gim­na­zja­li­ście … więcej»

XXV Olimpiada Informatyczna — finał

Informujemy, że do fi­nału XXV Olimpiady Informatycznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 8 uczniów LO XIV:

  1. Anadi Agrawal 3B
  2. Tomasz Ponitka 3A
  3. Hubert
więcej»

XLIV Olimpiada Historyczna — finał

Do fi­nału XLIV Olimpiady Historycznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 2 uczniów LO XIV:

  1. Aleksandra Szkodzińska 3E
  2. Dominik Pieniądz 2E

Gratulujemy!

Koordynator: prof. … więcej»