High School Musical, czyli lipdub 1C — II miejsce w Lidze Klas

Zapraszamy do obej­rze­nia filmu 1C, który za­jął II miej­sce w Lidze Klas.

High School Musical więcej»

Gimnazjalistki w gronie mistrzyń Polski kadetek w koszykówce

Dwie uczen­nice Gimnazjum Nr 49, a jed­no­cze­śnie  za­wod­niczki MOS Ślęza Wrocław — Marta Skowron i Anna Jasińska   zdo­były wraz … więcej»

Walt Disney przedstawia — lipdub zwycięskiej klasy 1F

Walt Disney przed­sta­wia, czyli lip­dub przy­go­to­wany przez uczniów 1F — zwy­cięz­ców dzi­siej­szej Ligi Klas — za­pra­szamy do obejrzenia!

Walt Disney więcej»

Sukces w XXIII Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej

W dniach 25–30 kwiet­nia w Bergen w Norwegii od­były się za­wody XXIII Bałtyckiej Olimpiady Informatycznej. W za­wo­dach tych wzięły … więcej»

Czternastka odkrywa Niemcy

19 marca wy­ru­szy­li­śmy pięt­na­sto­oso­bową grupą uczniów wraz z dwiema na­uczy­ciel­kami, prof. Katarzyną Duńską-Urban i prof. Zofią Molińską do Tecklenburga, ma­low­ni­czego … więcej»

Czternastka w Toruniu

W dniach 9–12 marca 2017 r. w czte­ro­oso­bo­wym skła­dzie: Maks Ludwig, El-Ayachi Jr Stitou, Krzysztof Jurdziński oraz Szymon Góral od­wie­dzi­li­śmy … więcej»

Pożegnanie absolwentów 2017

28 kwiet­nia 2017 r. po­że­gna­li­śmy ko­lejny rocz­nik ab­sol­wen­tów Czternastki. Uroczystość, przy­go­to­wana przez uczniów klasy 2E, od­by­wała się w at­mos­fe­rze wiel­kiego … więcej»

Piłka plażowa dziewcząt

24 maja 2017 r. w Gimnazjum nr 5 we Wrocławiu zo­stały zor­ga­ni­zo­wane Mistrzostwa Wrocławia Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce pla­żo­wej dziew­cząt. … więcej»

Recepta na sukces — wywiad z absolwentem LO XIV

Arkadiusz Bebel — ab­sol­went Czternastki z roku 2011, lau­reat XXIV Olimpiady Ekonomicznej, lau­reat III Olimpiady Wiedzy o Finansach „Banki więcej»

XXIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych „Lubuskie 2017”

W dniach 10–14 maja 2017 r. od­była się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w bry­dżu spor­to­wym. OOM or­ga­ni­zo­wało wo­je­wódz­two lu­bu­skie, stąd na­zwa … więcej»