Sportowy wolontariat

27 stycz­nia 2018 r. kil­ka­na­ście uczen­nic Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu było wo­lon­ta­riusz­kami na XXVII Mistrzostwach Polski … więcej»

Turniej brydża młodzieżowego w Jeleniej Górze

10 lu­tego 2018 r. w Jeleniej Górze od­był się piąty tur­niej Mistrzostw Dolnego Ślą­ska Młodzieży Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym. W … więcej»

„Darmia” na nartach biegowych

13.02.2018 roku, na dzień przed Świę­tem Zakochanych, klasa 1D zwana „Darmią” wy­brała się na narty bie­gowe do Jakuszyc. Punktualnie o … więcej»

Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt

1–12 lu­tego 2018 r. miesz­kańcy na­szego in­ter­natu zor­ga­ni­zo­wali zbiórkę da­rów dla pod­opiecz­nych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Śla­zo­wej 2.… więcej»

Wyjazd klasy 1C na narty biegowe do Jakuszyc

W po­nie­dzia­łek, 5 lu­tego klasa 1C wy­je­chała do Jakuszyc na narty bie­gowe. Po roz­grzewce i za­po­zna­niu się ze sprzę­tem po­ćwi­czy­li­śmy … więcej»

Finał Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży w snowboardzie

W po­nie­dzia­łek, 5 lu­tego 2018 r. w Lądku-Zdrój od­były się dol­no­ślą­skie za­wody snow­bo­ar­dowe, które były ro­ze­grane w kon­ku­ren­cji sla­lom gi­gant. … więcej»

Finał Dolnośląski Igrzysk Dzieci i Młodzieży w snowboardzie

We wto­rek, 6 lu­tego 2018 r. w Lądku-Zdroju od­były się dol­no­ślą­skie za­wody snow­bo­ar­dowe, które były ro­ze­grane w kon­ku­ren­cji sla­lom gi­gant. … więcej»

Czternastkowe czytanie literatury – „Lalka” Bolesława Prusa

18 grud­nia 2017 r. i 3 stycz­nia 2018 r. w bi­blio­tece szkol­nej Zespołu Szkół Nr 14 we Wrocławiu od­było się … więcej»

Tydzień Charytatywny klasy 1D

W dniach 27 li­sto­pada – 1 grud­nia 2017 r. w Zespole Szkół Nr 14 klasa 1D zor­ga­ni­zo­wała ak­cję pn. Tydzień … więcej»

Gimnazjada w piłki siatkowej chłopców

W środę, 10 stycz­nia 2018 r. w Gimnazjum nr 13 od­były się za­wody w piłce siat­ko­wej chłop­ców. Wzięło w nich … więcej»