Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

W  so­botę, 8 kwiet­nia  ro­ze­grany zo­stał w Instytucie Matematycznym UWr. fi­nał kra­jowy Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Czternastkowicze osią­gnęli w nim … więcej»

Ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy „Źródła Marzeń”

Z dumą in­for­mu­jemy, że do fi­nału Ogólnopolskiego Konkursu Literatury Fantasy „Źró­dła Marzeń” za­kwa­li­fi­ko­wało się dwoje uczniów Gimnazjum Nr 49:

1. … więcej»

Zgadnij, kim będę!

Zapraszamy do LO XIV! Obejrzyj film, a do­wiesz się wię­cej o szkole i pa­nu­ją­cej w niej atmosferze!

Zgadnij, kim będę więcej»

Dzień Otwartych Drzwi — fotoreportaż

Dzień Otwartych Drzwi w LO XIV już za nami. Dziękujemy or­ga­ni­za­to­rom — prof. Alicji Doeringer-Krygierprof. Bogdanowi Półtorakowi, … więcej»

Sukcesy naszych gimnazjalistów

Bieżący rok szkolny oka­zał się re­kor­dowy pod wzglę­dem liczby ty­tu­łów lau­re­ata kon­kur­sów „zDolny Ślą­zak Gimnazjalista” — 24 uczniów Gimnazjum Nr … więcej»

Brydż w Czternastce — sezon jesienny i wiosenny

6. Jesienne Milickie Spotkaniach Brydżowe Młodzieży Szkolnej

Jesienne Milickie Spotkania Młodzieży Szkolnej w bry­dżu spor­to­wym to naj­waż­niej­sza im­preza mło­dzie­żowa na … więcej»

X Turniej w Piłce Siatkowej Burs i Internatów

W dniu 23.03.2017 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej od­był się X Turniej w Piłce Siatkowej Burs i … więcej»

62. Dolnośląski Konkurs Recytatorski

Uczeń klasy I J  Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi — Bartosz Hawro — zo­stał lau­re­atem etapu re­jo­no­wego 62. Dolnośląskiego … więcej»

Akcja krwiodawstwa w LO XIV

16 marca 2017 roku w na­szej szkole już po raz ko­lejny od­była się ak­cja ho­no­ro­wego od­da­nia krwi. Brali w niej … więcej»

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Aleksandra Kochman z klasy 3E oraz Filip Nowak z klasy 3E zo­stali lau­re­atami I edy­cji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i więcej»