XV Olimpiada Lingwistyki Matematycznej — etap regionalny

Do etapu re­gio­nal­nego XV Olimpiady Lingwistyki Matematycznej (Moltmis!) za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący ucznio­wie Czternastki:

01. Anadi Agrawal 2B
02. Szymon Błaszczyk … więcej»

V Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­jemy, że do etapu okrę­go­wego Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania za­kwa­li­fi­ko­wali się ucznio­wie:
1.Woźniak Adam kl.2E
2.Piotrowski Mateusz kl.3A… więcej»

II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Laptop na bank”

Szymon Kiczak z klasy 2B za­jął II miej­sce w Ogólnopolskim Konkursie „Laptop na bank”, or­ga­ni­zo­wa­nym przez Narodowy Bank Polski … więcej»

Wspólne świąteczne spotkanie

Wraca lu­dziom ludzki głos,
Kiedy gwiazdka niebo tnie,
W ser­cach już tru­chleje moc,
Dziś na­dzieja ro­dzi się.

W przed­dzień wi­gi­lii … więcej»

Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. A. Swinarskiego

Do fi­nału 53. edy­cji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. A. Swinarskiego za­kwa­li­fi­ko­wali się na­stę­pu­jący uczniowie:

Szymon Góral, kl. 3 C… więcej»

LO XIV na 5. miejscu w Ogólnopolskim Rankingu „Perspektyw”

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej za­jęło 5. miej­sceOgólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących, „Perspektyw”.

Serdecznie gra­tu­lu­jemy wszyst­kim … więcej»

Gimnazjada 2016/ 2017 w piłce siatkowej dziewcząt

W tym roku szkol­nym, po­dob­nie jak w po­przed­nich la­tach, siat­kar­ska re­pre­zen­ta­cja dziew­cząt na­szego gim­na­zjum wy­star­to­wała w Gimnazjadzie 2015/2016, ale – … więcej»

Tydzień Wolontariatu 2016 – podsumowanie akcji

Jeżeli da­jesz byle jak, to te pie­nią­dze będą byle jak wy­dane. Jeżeli da­jesz do­brze, to zo­staną wy­dane do­brze. A co więcej»

Charytatywny kiermasz ciast dla podopiecznej Fundacji Rycerze i Księżniczki

Tydzień Wolontariatu w Zespole Szkół Nr 14 za­in­au­gu­ro­wała klasa 2K, or­ga­ni­zu­jąc 12 grud­nia 2016 roku cha­ry­ta­tywny kier­masz ciast dla Agatki … więcej»

Mikołajowa Paka dla Dzieciaka 2016

W dniach 5–16 grud­nia 2016 r., a także w ra­mach Tygodnia Wolontariatu, który oby­wał się w na­szej szkole przed Świę­tami … więcej»