Liga Klas — sceny z Mrożka

Groteskowa twór­czość Sławomira Mrożka to świetny te­mat do za­baw te­atral­nych. Zadaniem uczniów było za­pre­zen­to­wa­nie wy­bra­nej sceny z do­wol­nej sztuki tego … więcej»

Liga Klas — sceny z Brzechwy

6 kwiet­nia 2017 r. na 5. lek­cji w auli od­był się w ra­mach Ligi Klas kon­kurs te­atralny dla klas pierw­szych … więcej»

Liga Klas — sceny z Fredry

15.03.2017 roku na pią­tej go­dzi­nie lek­cyj­nej od­była się ko­lejna kon­ku­ren­cja w ra­mach Ligi Klas. Tym ra­zem był to kon­kurs te­atralny, … więcej»

Wycieczka — nagroda do Wiednia

Po raz ko­lejny Rada Rodziców przy ZS nr 14 we Wrocławiu ufun­do­wała wy­cieczkę na­grodę dla uczniów, któ­rzy za­jęli czo­łowe miej­sca … więcej»

II Gimnazjalna Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

W fi­nale II Gimnazjalnej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie Jakub Patałuch z klasy 2K zdo­był ty­tuł laureata.

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Michał … więcej»

V Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

W V Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania uczeń klasy 2E, Wojciech Zajączkowski  zdo­był ty­tuł lau­re­ata (II miej­sce). W olim­pia­dzie uczest­ni­czyło 4700 … więcej»

XLV Olimpiada Biologiczna

W fi­nale XLV Olimpiady Biologicznej Krzysztof Jurdziński o Dominik Felkle z klasy 3C zdo­byli ty­tuł lau­re­ata, a fi­na­li­stami zo­stali: El-Ayachi … więcej»

Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie COPTIOSH

W eta­pie cen­tral­nym Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie COPTIOSH Aleksandra Kochman z klasy 3E zdo­była ty­tuł laureata.

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Anna więcej»

XXIX Olimpiada Filozoficzna

W fi­nale XXIX Olimpiady Filozoficznej ty­tuł lau­re­ata zdobyli:

Bartosz Szyler, klasa 3E

Jan Wodziński, klasa 2A

Gratulujemy!

Koordynator: prof. Maja więcej»

Spotkanie z JM Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego

W środę, 12 kwiet­nia go­ści­li­śmy w szkole Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dra hab. Adama Jezierskiego.

Prof. Adam Jezierski … więcej»