Obóz informatyczny w Pokrzywnej

W dniach 8–13 stycz­nia 2018 r. pod pa­tro­na­tem na­uko­wym Instytutu Informatyki UWr od­był się ogól­no­pol­ski obóz in­for­ma­tyczny, zor­ga­ni­zo­wany przez na­uczy­ciela … więcej»

Licealiada w short-track

2 lu­tego 2018 r. we Wrocławiu na lo­do­wi­sku przy ul. Spiskiej od­były się za­wody wo­je­wódz­kie w short-track dziew­cząt i chłop­ców. … więcej»

Studniówka 2018 w Zamku Topacz

W tym roku ma­tu­rzy­ści Czternastki ba­wili się na stud­niówce w po­ło­żo­nym na obrze­żach Wrocławia Zamku Topacz. Bal ory­gi­nal­nych wnę­trzach trwał … więcej»

Olimpiada Wiedzy o Filmie — etap centralny

Uczennica klasy 1E, Julia Wolna za­kwa­li­fi­ko­wała się do cen­tral­nego etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Gratulujemy!… więcej»

Spotkanie dawnych i obecnych nauczycieli LO XIV

Z ini­cja­tywy wciąż czyn­nego za­wo­dowo i to­wa­rzy­sko, nie­oce­nio­nego prof. Ludwika Ralskiego 5 stycz­nia od­było się ko­lejne no­wo­roczne spo­tka­nie dy­rek­cji z … więcej»

LXVIII Olimpiada Matematyczna — etap okręgowy

Do dru­giego etapu LXIX Olimpiady Matematycznej za­kwa­li­fi­ko­wało się 15 uczniów LO XIV:

  1. Anadi Agrawal 3B
  2. Aleksandra Andrasz 1B
  3. Cezary Bednarz
więcej»

XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego za­kwa­li­fi­ko­wało się 24 uczniów LO XIV:

  1. Kamila Kaźmierczak   2E
  2. Agnieszka Szwarczyńska
więcej»

XLIX Olimpiada Języka Rosyjskiego — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego za­kwa­li­fi­ko­wali się:

1. Paweł Cegieła 2B

2. Aleksander Gal 1E

3. Denys Korniienko … więcej»

XLI Olimpiada Języka Francuskiego — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu XLI Olimpiady Języka Francuskiego za­kwa­li­fi­ko­wał się uczeń klasy 3K Gimnazjum Nr 49, Jan Wiącek.

Gratulujemy!

Koordynator: … więcej»

41. Olimpiada Języka Niemieckiego — etap okręgowy

Do okrę­go­wego etapu 41. Olimpiady Języka Niemieckiego za­kwa­li­fi­ko­wało się dwóch uczniów LO XI:

1. Rafael Trčka 3E

2. Jan Wodziński … więcej»