Patronat Uniwersytetu Ekonomicznego

Liceum Ogólnokształcące Nr XIV im. Polonii Belgijskiej zo­stało ob­jęte pa­tro­na­tem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Umowę o współ­pracy pod­pi­sali 11 kwiet­nia 2018 r. rek­tor uczelni, prof. dr hab. Andrzej Kaleta i Dyrektor Zespołu Szkół Nr 14, Marek Łaź­niak.