Paweł Lubas wśród 24 najlepszych maturzystów w Polsce

21 wrze­śnia w Lublinie od­była się uro­czy­sta gala V edy­cji ogól­no­pol­skiego kon­kursu wy­ła­nia­ją­cego naj­lep­szych ma­tu­rzy­stów w Polsce - „Matura na 100 pro­cent”. Pomysłodawcą i or­ga­ni­za­to­rem pro­jektu jest Fundacja „Zawsze Warto”. Już po raz drugi w gro­nie tych, któ­rzy naj­le­piej zdali eg­za­miny ma­tu­ralne, zna­leźli się ucznio­wie LO XIV. W mi­nio­nym roku byli to Martyna Cisakowska i Bartosz Szyler, a w tym roku — Paweł Lubas, ab­sol­went klasy dwu­ję­zycz­nej prawno-ekonomicznej, fi­na­li­sta XLVII i XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W kręgu jego za­in­te­re­so­wań jest hi­sto­ria, po­li­tyka i mię­dzy­na­ro­dowa oraz li­te­ra­tura sta­ro­pol­ska. Zamierza stu­dio­wać prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszystkie obo­wiąz­kowe eg­za­miny pi­semne zdał na 100%, a z wy­bra­nych przed­mio­tów do­dat­ko­wych uzy­skał wy­niki po­wy­żej 90%, dzięki czemu zna­lazł się w gro­nie 24 naj­lep­szych ma­tu­rzy­stów wy­ło­nio­nych spo­śród 247 840 zdających!

Na uro­czy­stość przy­była Ewa Szczęch, Dyrektor Wydziału Szkół Ponadgimnazjalnych w Departamencie Edukacji, która w imie­niu Prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza wrę­czyła Pawłowi Lubasowi list gra­tu­la­cyjny oraz dy­plom po­twier­dza­jący przy­zna­nie mu sty­pen­dium w ra­mach wro­cław­skiego pro­gramu wspie­ra­nia uzdol­nień. Dolnośląskie Kuratorium Oświaty re­pre­zen­to­wał wi­ce­ku­ra­tor Janusz Wrzal, a szkołę — wi­ce­dy­rek­tor Anna Maćkowska.

Gratulujemy Pawłowi ogrom­nego suk­cesu, do któ­rego przy­czy­nili się rów­nież na­uczy­ciele Czternastki. On sam wy­mie­nił dwoje: prof. dr hab. Jerzego Biniewicza i dr Olgę Taranek.

Laureaci pro­jektu

Finaliści pro­jektu

Regulamin pro­jektu „Matura na 100 procent”

Relacja TVP3 Lublin