Pierwsze miejsce Zespołu Szkół Nr 14 w Radosnej Paradzie Niepodległości

Już po raz szes­na­sty prze­szła uli­cami Wrocławia Radosna Parada Niepodległości. To je­den z głów­nych punk­tów ob­cho­dów 99. rocz­nicy od­zy­ska­nia przez Polskę niepodległości.

Oficjalne uro­czy­sto­ści roz­po­częły się na placu Gołębim, a na­stęp­nie z Rynku przez ulicę Kazimierza Wielkiego, Teatralną aż do placu Wolności ru­szył tra­dy­cyjny po­chód  XVI Radosnej Parady Niepodległości.  Znakomicie za­pre­zen­to­wali się ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 14 prze­brani za po­sta­cie z dra­matu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. Odnieśliśmy duży suk­ces i za­ję­li­śmy po raz ósmy pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie Radosnej Parady Niepodległości na naj­lep­sze prze­bra­nie i mo­tyw zwią­zany z nie­pod­le­gło­ścią Polski. Zbudowaliśmy re­plikę chaty z Bronowic, obok po­ja­wiły się po­sta­cie uczniów prze­bra­nych za Pana Młodego, Pannę Młodą, Stańczyka, Jaśka ze zło­tym ro­giem, Poetę, Dziennikarza, Chochoła, Wernyhorę, chło­pów z ko­sami, Karczmarza, Zawiszę Czarnego. Na czele ma­sze­ro­wał po­czet sztan­da­rowy szkoły prze­brany w tra­dy­cyjne kra­kow­skie lu­dowe stroje.

Szkolny ze­spół mu­zyczny przy­czy­nił rów­nież się do od­da­nia at­mos­fery, śpie­wa­jąc lu­dowe kra­kow­skie pio­senki. Mimo zimna do­trwa­li­śmy do końca Radosnej Parady Niepodległości.

Serdecznie dzię­kuję wszyst­kim uczniom Zespołu Szkół Nr 14 bio­rą­cym udział w 16. Radosnej Paradzie Niepodległości za pa­trio­tyczną po­stawę i godne re­pre­zen­to­wa­nie na­szej szkoły w ob­cho­dach Święta Niepodległości. Do zo­ba­cze­nia na pa­ra­dzie z oka­zji 100. rocz­nicy od­zy­ska­nia niepodległości!

Koordynator Radosnej Parady Niepodległości

prof. Czesław Zadrożny

Zdjęcia: E. Serkowska